วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 502501 ถึง 502600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 502501 ถึง 502600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 502501 ถึง 502600 (Five hundred two thousand five hundred and one to Five hundred two thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
502501 Five hundred two thousand five hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
502502 Five hundred two thousand five hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
502503 Five hundred two thousand five hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
502504 Five hundred two thousand five hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
502505 Five hundred two thousand five hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
502506 Five hundred two thousand five hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก
502507 Five hundred two thousand five hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
502508 Five hundred two thousand five hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
502509 Five hundred two thousand five hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
502510 Five hundred two thousand five hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
502511 Five hundred two thousand five hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
502512 Five hundred two thousand five hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
502513 Five hundred two thousand five hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
502514 Five hundred two thousand five hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
502515 Five hundred two thousand five hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
502516 Five hundred two thousand five hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
502517 Five hundred two thousand five hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
502518 Five hundred two thousand five hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
502519 Five hundred two thousand five hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
502520 Five hundred two thousand five hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
502521 Five hundred two thousand five hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
502522 Five hundred two thousand five hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
502523 Five hundred two thousand five hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
502524 Five hundred two thousand five hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
502525 Five hundred two thousand five hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
502526 Five hundred two thousand five hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
502527 Five hundred two thousand five hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
502528 Five hundred two thousand five hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
502529 Five hundred two thousand five hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
502530 Five hundred two thousand five hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
502531 Five hundred two thousand five hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
502532 Five hundred two thousand five hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
502533 Five hundred two thousand five hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
502534 Five hundred two thousand five hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
502535 Five hundred two thousand five hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
502536 Five hundred two thousand five hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
502537 Five hundred two thousand five hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
502538 Five hundred two thousand five hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
502539 Five hundred two thousand five hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
502540 Five hundred two thousand five hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
502541 Five hundred two thousand five hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
502542 Five hundred two thousand five hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
502543 Five hundred two thousand five hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
502544 Five hundred two thousand five hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
502545 Five hundred two thousand five hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
502546 Five hundred two thousand five hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
502547 Five hundred two thousand five hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
502548 Five hundred two thousand five hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
502549 Five hundred two thousand five hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
502550 Five hundred two thousand five hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
502551 Five hundred two thousand five hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
502552 Five hundred two thousand five hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
502553 Five hundred two thousand five hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
502554 Five hundred two thousand five hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
502555 Five hundred two thousand five hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
502556 Five hundred two thousand five hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
502557 Five hundred two thousand five hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
502558 Five hundred two thousand five hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
502559 Five hundred two thousand five hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
502560 Five hundred two thousand five hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
502561 Five hundred two thousand five hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
502562 Five hundred two thousand five hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
502563 Five hundred two thousand five hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
502564 Five hundred two thousand five hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
502565 Five hundred two thousand five hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
502566 Five hundred two thousand five hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
502567 Five hundred two thousand five hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
502568 Five hundred two thousand five hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
502569 Five hundred two thousand five hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
502570 Five hundred two thousand five hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
502571 Five hundred two thousand five hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
502572 Five hundred two thousand five hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
502573 Five hundred two thousand five hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
502574 Five hundred two thousand five hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
502575 Five hundred two thousand five hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
502576 Five hundred two thousand five hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
502577 Five hundred two thousand five hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
502578 Five hundred two thousand five hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
502579 Five hundred two thousand five hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
502580 Five hundred two thousand five hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
502581 Five hundred two thousand five hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
502582 Five hundred two thousand five hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
502583 Five hundred two thousand five hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
502584 Five hundred two thousand five hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
502585 Five hundred two thousand five hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
502586 Five hundred two thousand five hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
502587 Five hundred two thousand five hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
502588 Five hundred two thousand five hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
502589 Five hundred two thousand five hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
502590 Five hundred two thousand five hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
502591 Five hundred two thousand five hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
502592 Five hundred two thousand five hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
502593 Five hundred two thousand five hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
502594 Five hundred two thousand five hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
502595 Five hundred two thousand five hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
502596 Five hundred two thousand five hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
502597 Five hundred two thousand five hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
502598 Five hundred two thousand five hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
502599 Five hundred two thousand five hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
502600 Five hundred two thousand six hundredไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 502501 ถึง 502600 (Five hundred two thousand five hundred and one to Five hundred two thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 502601-502700, 502701-502800, 502801-502900, 502901-503000, 503001-503100, 503101-503200, 503201-503300, 503301-503400, 503401-503500, 503501-503600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 502401-502500, 502301-502400, 502201-502300, 502101-502200, 502001-502100, 501901-502000, 501801-501900, 501701-501800, 501601-501700, 501501-501600