วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 502401 ถึง 502500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 502401 ถึง 502500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 502401 ถึง 502500 (Five hundred two thousand four hundred and one to Five hundred two thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
502401 Five hundred two thousand four hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
502402 Five hundred two thousand four hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สอง
502403 Five hundred two thousand four hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม
502404 Five hundred two thousand four hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่
502405 Five hundred two thousand four hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
502406 Five hundred two thousand four hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก
502407 Five hundred two thousand four hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
502408 Five hundred two thousand four hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด
502409 Five hundred two thousand four hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
502410 Five hundred two thousand four hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
502411 Five hundred two thousand four hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
502412 Five hundred two thousand four hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
502413 Five hundred two thousand four hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
502414 Five hundred two thousand four hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
502415 Five hundred two thousand four hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
502416 Five hundred two thousand four hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
502417 Five hundred two thousand four hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
502418 Five hundred two thousand four hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
502419 Five hundred two thousand four hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
502420 Five hundred two thousand four hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
502421 Five hundred two thousand four hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
502422 Five hundred two thousand four hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
502423 Five hundred two thousand four hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
502424 Five hundred two thousand four hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
502425 Five hundred two thousand four hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
502426 Five hundred two thousand four hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
502427 Five hundred two thousand four hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
502428 Five hundred two thousand four hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
502429 Five hundred two thousand four hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
502430 Five hundred two thousand four hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
502431 Five hundred two thousand four hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
502432 Five hundred two thousand four hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
502433 Five hundred two thousand four hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
502434 Five hundred two thousand four hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
502435 Five hundred two thousand four hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
502436 Five hundred two thousand four hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
502437 Five hundred two thousand four hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
502438 Five hundred two thousand four hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
502439 Five hundred two thousand four hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
502440 Five hundred two thousand four hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
502441 Five hundred two thousand four hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
502442 Five hundred two thousand four hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
502443 Five hundred two thousand four hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
502444 Five hundred two thousand four hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
502445 Five hundred two thousand four hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
502446 Five hundred two thousand four hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
502447 Five hundred two thousand four hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
502448 Five hundred two thousand four hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
502449 Five hundred two thousand four hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
502450 Five hundred two thousand four hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
502451 Five hundred two thousand four hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
502452 Five hundred two thousand four hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
502453 Five hundred two thousand four hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
502454 Five hundred two thousand four hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
502455 Five hundred two thousand four hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
502456 Five hundred two thousand four hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
502457 Five hundred two thousand four hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
502458 Five hundred two thousand four hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
502459 Five hundred two thousand four hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
502460 Five hundred two thousand four hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
502461 Five hundred two thousand four hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
502462 Five hundred two thousand four hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
502463 Five hundred two thousand four hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
502464 Five hundred two thousand four hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
502465 Five hundred two thousand four hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
502466 Five hundred two thousand four hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
502467 Five hundred two thousand four hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
502468 Five hundred two thousand four hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
502469 Five hundred two thousand four hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
502470 Five hundred two thousand four hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
502471 Five hundred two thousand four hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
502472 Five hundred two thousand four hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
502473 Five hundred two thousand four hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
502474 Five hundred two thousand four hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
502475 Five hundred two thousand four hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
502476 Five hundred two thousand four hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
502477 Five hundred two thousand four hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
502478 Five hundred two thousand four hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
502479 Five hundred two thousand four hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
502480 Five hundred two thousand four hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
502481 Five hundred two thousand four hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
502482 Five hundred two thousand four hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
502483 Five hundred two thousand four hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
502484 Five hundred two thousand four hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
502485 Five hundred two thousand four hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
502486 Five hundred two thousand four hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
502487 Five hundred two thousand four hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
502488 Five hundred two thousand four hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
502489 Five hundred two thousand four hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
502490 Five hundred two thousand four hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
502491 Five hundred two thousand four hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
502492 Five hundred two thousand four hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
502493 Five hundred two thousand four hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
502494 Five hundred two thousand four hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
502495 Five hundred two thousand four hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
502496 Five hundred two thousand four hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
502497 Five hundred two thousand four hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
502498 Five hundred two thousand four hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
502499 Five hundred two thousand four hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
502500 Five hundred two thousand five hundredไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 502401 ถึง 502500 (Five hundred two thousand four hundred and one to Five hundred two thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 502501-502600, 502601-502700, 502701-502800, 502801-502900, 502901-503000, 503001-503100, 503101-503200, 503201-503300, 503301-503400, 503401-503500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 502301-502400, 502201-502300, 502101-502200, 502001-502100, 501901-502000, 501801-501900, 501701-501800, 501601-501700, 501501-501600, 501401-501500