วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 502201 ถึง 502300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 502201 ถึง 502300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 502201 ถึง 502300 (Five hundred two thousand two hundred and one to Five hundred two thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
502201 Five hundred two thousand two hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
502202 Five hundred two thousand two hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สอง
502203 Five hundred two thousand two hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม
502204 Five hundred two thousand two hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่
502205 Five hundred two thousand two hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
502206 Five hundred two thousand two hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก
502207 Five hundred two thousand two hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
502208 Five hundred two thousand two hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด
502209 Five hundred two thousand two hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
502210 Five hundred two thousand two hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
502211 Five hundred two thousand two hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
502212 Five hundred two thousand two hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
502213 Five hundred two thousand two hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
502214 Five hundred two thousand two hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
502215 Five hundred two thousand two hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
502216 Five hundred two thousand two hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
502217 Five hundred two thousand two hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
502218 Five hundred two thousand two hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
502219 Five hundred two thousand two hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
502220 Five hundred two thousand two hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
502221 Five hundred two thousand two hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
502222 Five hundred two thousand two hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
502223 Five hundred two thousand two hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
502224 Five hundred two thousand two hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
502225 Five hundred two thousand two hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
502226 Five hundred two thousand two hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
502227 Five hundred two thousand two hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
502228 Five hundred two thousand two hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
502229 Five hundred two thousand two hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
502230 Five hundred two thousand two hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
502231 Five hundred two thousand two hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
502232 Five hundred two thousand two hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
502233 Five hundred two thousand two hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
502234 Five hundred two thousand two hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
502235 Five hundred two thousand two hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
502236 Five hundred two thousand two hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
502237 Five hundred two thousand two hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
502238 Five hundred two thousand two hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
502239 Five hundred two thousand two hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
502240 Five hundred two thousand two hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
502241 Five hundred two thousand two hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
502242 Five hundred two thousand two hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
502243 Five hundred two thousand two hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
502244 Five hundred two thousand two hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
502245 Five hundred two thousand two hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
502246 Five hundred two thousand two hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
502247 Five hundred two thousand two hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
502248 Five hundred two thousand two hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
502249 Five hundred two thousand two hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
502250 Five hundred two thousand two hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
502251 Five hundred two thousand two hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
502252 Five hundred two thousand two hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
502253 Five hundred two thousand two hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
502254 Five hundred two thousand two hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
502255 Five hundred two thousand two hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
502256 Five hundred two thousand two hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
502257 Five hundred two thousand two hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
502258 Five hundred two thousand two hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
502259 Five hundred two thousand two hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
502260 Five hundred two thousand two hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
502261 Five hundred two thousand two hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
502262 Five hundred two thousand two hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
502263 Five hundred two thousand two hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
502264 Five hundred two thousand two hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
502265 Five hundred two thousand two hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
502266 Five hundred two thousand two hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
502267 Five hundred two thousand two hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
502268 Five hundred two thousand two hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
502269 Five hundred two thousand two hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
502270 Five hundred two thousand two hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
502271 Five hundred two thousand two hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
502272 Five hundred two thousand two hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
502273 Five hundred two thousand two hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
502274 Five hundred two thousand two hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
502275 Five hundred two thousand two hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
502276 Five hundred two thousand two hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
502277 Five hundred two thousand two hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
502278 Five hundred two thousand two hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
502279 Five hundred two thousand two hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
502280 Five hundred two thousand two hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
502281 Five hundred two thousand two hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
502282 Five hundred two thousand two hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
502283 Five hundred two thousand two hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
502284 Five hundred two thousand two hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
502285 Five hundred two thousand two hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
502286 Five hundred two thousand two hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
502287 Five hundred two thousand two hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
502288 Five hundred two thousand two hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
502289 Five hundred two thousand two hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
502290 Five hundred two thousand two hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
502291 Five hundred two thousand two hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
502292 Five hundred two thousand two hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
502293 Five hundred two thousand two hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
502294 Five hundred two thousand two hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
502295 Five hundred two thousand two hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
502296 Five hundred two thousand two hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
502297 Five hundred two thousand two hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
502298 Five hundred two thousand two hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
502299 Five hundred two thousand two hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
502300 Five hundred two thousand three hundredไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด ห้า​แสน​สอง​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 502201 ถึง 502300 (Five hundred two thousand two hundred and one to Five hundred two thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 502301-502400, 502401-502500, 502501-502600, 502601-502700, 502701-502800, 502801-502900, 502901-503000, 503001-503100, 503101-503200, 503201-503300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 502101-502200, 502001-502100, 501901-502000, 501801-501900, 501701-501800, 501601-501700, 501501-501600, 501401-501500, 501301-501400, 501201-501300