วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 502001 ถึง 502100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 502001 ถึง 502100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 502001 ถึง 502100 (Five hundred two thousand and one to Five hundred two thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
502001 Five hundred two thousand and oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง
502002 Five hundred two thousand and twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สอง
502003 Five hundred two thousand and threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สาม
502004 Five hundred two thousand and fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่
502005 Five hundred two thousand and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า
502006 Five hundred two thousand and sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก
502007 Five hundred two thousand and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด
502008 Five hundred two thousand and eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด
502009 Five hundred two thousand and nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า
502010 Five hundred two thousand and tenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เทน ห้า​แสน​สอง​พัน​สิบ
502011 Five hundred two thousand and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
502012 Five hundred two thousand and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สิบ​สอง
502013 Five hundred two thousand and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สิบ​สาม
502014 Five hundred two thousand and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สิบ​สี่
502015 Five hundred two thousand and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สิบ​ห้า
502016 Five hundred two thousand and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สิบ​หก
502017 Five hundred two thousand and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
502018 Five hundred two thousand and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สิบ​แปด
502019 Five hundred two thousand and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สอง​พัน​สิบ​เก้า
502020 Five hundred two thousand and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ
502021 Five hundred two thousand and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
502022 Five hundred two thousand and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
502023 Five hundred two thousand and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
502024 Five hundred two thousand and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
502025 Five hundred two thousand and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
502026 Five hundred two thousand and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
502027 Five hundred two thousand and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
502028 Five hundred two thousand and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
502029 Five hundred two thousand and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
502030 Five hundred two thousand and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ
502031 Five hundred two thousand and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
502032 Five hundred two thousand and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
502033 Five hundred two thousand and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
502034 Five hundred two thousand and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
502035 Five hundred two thousand and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
502036 Five hundred two thousand and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
502037 Five hundred two thousand and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
502038 Five hundred two thousand and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
502039 Five hundred two thousand and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
502040 Five hundred two thousand and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ
502041 Five hundred two thousand and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
502042 Five hundred two thousand and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
502043 Five hundred two thousand and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
502044 Five hundred two thousand and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
502045 Five hundred two thousand and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
502046 Five hundred two thousand and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
502047 Five hundred two thousand and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
502048 Five hundred two thousand and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
502049 Five hundred two thousand and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
502050 Five hundred two thousand and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ
502051 Five hundred two thousand and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
502052 Five hundred two thousand and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
502053 Five hundred two thousand and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
502054 Five hundred two thousand and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
502055 Five hundred two thousand and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
502056 Five hundred two thousand and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
502057 Five hundred two thousand and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
502058 Five hundred two thousand and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
502059 Five hundred two thousand and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
502060 Five hundred two thousand and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ
502061 Five hundred two thousand and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
502062 Five hundred two thousand and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
502063 Five hundred two thousand and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
502064 Five hundred two thousand and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
502065 Five hundred two thousand and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
502066 Five hundred two thousand and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
502067 Five hundred two thousand and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
502068 Five hundred two thousand and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
502069 Five hundred two thousand and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
502070 Five hundred two thousand and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
502071 Five hundred two thousand and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
502072 Five hundred two thousand and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
502073 Five hundred two thousand and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
502074 Five hundred two thousand and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
502075 Five hundred two thousand and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
502076 Five hundred two thousand and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
502077 Five hundred two thousand and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
502078 Five hundred two thousand and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
502079 Five hundred two thousand and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
502080 Five hundred two thousand and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ
502081 Five hundred two thousand and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
502082 Five hundred two thousand and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
502083 Five hundred two thousand and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
502084 Five hundred two thousand and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
502085 Five hundred two thousand and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
502086 Five hundred two thousand and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
502087 Five hundred two thousand and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
502088 Five hundred two thousand and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
502089 Five hundred two thousand and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
502090 Five hundred two thousand and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ
502091 Five hundred two thousand and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
502092 Five hundred two thousand and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
502093 Five hundred two thousand and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
502094 Five hundred two thousand and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
502095 Five hundred two thousand and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
502096 Five hundred two thousand and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
502097 Five hundred two thousand and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
502098 Five hundred two thousand and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
502099 Five hundred two thousand and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
502100 Five hundred two thousand one hundredไฟฟ์ ฮันเดรด ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด ห้า​แสน​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 502001 ถึง 502100 (Five hundred two thousand and one to Five hundred two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 502101-502200, 502201-502300, 502301-502400, 502401-502500, 502501-502600, 502601-502700, 502701-502800, 502801-502900, 502901-503000, 503001-503100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 501901-502000, 501801-501900, 501701-501800, 501601-501700, 501501-501600, 501401-501500, 501301-501400, 501201-501300, 501101-501200, 501001-501100