วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 501501 ถึง 501600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 501501 ถึง 501600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 501501 ถึง 501600 (Five hundred one thousand five hundred and one to Five hundred one thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
501501 Five hundred one thousand five hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
501502 Five hundred one thousand five hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
501503 Five hundred one thousand five hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
501504 Five hundred one thousand five hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
501505 Five hundred one thousand five hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
501506 Five hundred one thousand five hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก
501507 Five hundred one thousand five hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
501508 Five hundred one thousand five hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
501509 Five hundred one thousand five hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
501510 Five hundred one thousand five hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
501511 Five hundred one thousand five hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
501512 Five hundred one thousand five hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
501513 Five hundred one thousand five hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
501514 Five hundred one thousand five hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
501515 Five hundred one thousand five hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
501516 Five hundred one thousand five hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
501517 Five hundred one thousand five hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
501518 Five hundred one thousand five hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
501519 Five hundred one thousand five hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
501520 Five hundred one thousand five hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
501521 Five hundred one thousand five hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
501522 Five hundred one thousand five hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
501523 Five hundred one thousand five hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
501524 Five hundred one thousand five hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
501525 Five hundred one thousand five hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
501526 Five hundred one thousand five hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
501527 Five hundred one thousand five hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
501528 Five hundred one thousand five hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
501529 Five hundred one thousand five hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
501530 Five hundred one thousand five hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
501531 Five hundred one thousand five hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
501532 Five hundred one thousand five hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
501533 Five hundred one thousand five hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
501534 Five hundred one thousand five hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
501535 Five hundred one thousand five hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
501536 Five hundred one thousand five hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
501537 Five hundred one thousand five hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
501538 Five hundred one thousand five hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
501539 Five hundred one thousand five hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
501540 Five hundred one thousand five hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
501541 Five hundred one thousand five hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
501542 Five hundred one thousand five hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
501543 Five hundred one thousand five hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
501544 Five hundred one thousand five hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
501545 Five hundred one thousand five hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
501546 Five hundred one thousand five hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
501547 Five hundred one thousand five hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
501548 Five hundred one thousand five hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
501549 Five hundred one thousand five hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
501550 Five hundred one thousand five hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
501551 Five hundred one thousand five hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
501552 Five hundred one thousand five hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
501553 Five hundred one thousand five hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
501554 Five hundred one thousand five hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
501555 Five hundred one thousand five hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
501556 Five hundred one thousand five hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
501557 Five hundred one thousand five hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
501558 Five hundred one thousand five hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
501559 Five hundred one thousand five hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
501560 Five hundred one thousand five hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
501561 Five hundred one thousand five hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
501562 Five hundred one thousand five hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
501563 Five hundred one thousand five hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
501564 Five hundred one thousand five hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
501565 Five hundred one thousand five hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
501566 Five hundred one thousand five hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
501567 Five hundred one thousand five hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
501568 Five hundred one thousand five hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
501569 Five hundred one thousand five hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
501570 Five hundred one thousand five hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
501571 Five hundred one thousand five hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
501572 Five hundred one thousand five hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
501573 Five hundred one thousand five hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
501574 Five hundred one thousand five hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
501575 Five hundred one thousand five hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
501576 Five hundred one thousand five hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
501577 Five hundred one thousand five hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
501578 Five hundred one thousand five hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
501579 Five hundred one thousand five hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
501580 Five hundred one thousand five hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
501581 Five hundred one thousand five hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
501582 Five hundred one thousand five hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
501583 Five hundred one thousand five hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
501584 Five hundred one thousand five hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
501585 Five hundred one thousand five hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
501586 Five hundred one thousand five hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
501587 Five hundred one thousand five hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
501588 Five hundred one thousand five hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
501589 Five hundred one thousand five hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
501590 Five hundred one thousand five hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
501591 Five hundred one thousand five hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
501592 Five hundred one thousand five hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
501593 Five hundred one thousand five hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
501594 Five hundred one thousand five hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
501595 Five hundred one thousand five hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
501596 Five hundred one thousand five hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
501597 Five hundred one thousand five hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
501598 Five hundred one thousand five hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
501599 Five hundred one thousand five hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
501600 Five hundred one thousand six hundredไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 501501 ถึง 501600 (Five hundred one thousand five hundred and one to Five hundred one thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 501601-501700, 501701-501800, 501801-501900, 501901-502000, 502001-502100, 502101-502200, 502201-502300, 502301-502400, 502401-502500, 502501-502600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 501401-501500, 501301-501400, 501201-501300, 501101-501200, 501001-501100, 500901-501000, 500801-500900, 500701-500800, 500601-500700, 500501-500600