วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 501401 ถึง 501500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 501401 ถึง 501500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 501401 ถึง 501500 (Five hundred one thousand four hundred and one to Five hundred one thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
501401 Five hundred one thousand four hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
501402 Five hundred one thousand four hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สอง
501403 Five hundred one thousand four hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม
501404 Five hundred one thousand four hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่
501405 Five hundred one thousand four hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
501406 Five hundred one thousand four hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก
501407 Five hundred one thousand four hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
501408 Five hundred one thousand four hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด
501409 Five hundred one thousand four hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
501410 Five hundred one thousand four hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
501411 Five hundred one thousand four hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
501412 Five hundred one thousand four hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
501413 Five hundred one thousand four hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
501414 Five hundred one thousand four hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
501415 Five hundred one thousand four hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
501416 Five hundred one thousand four hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
501417 Five hundred one thousand four hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
501418 Five hundred one thousand four hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
501419 Five hundred one thousand four hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
501420 Five hundred one thousand four hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
501421 Five hundred one thousand four hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
501422 Five hundred one thousand four hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
501423 Five hundred one thousand four hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
501424 Five hundred one thousand four hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
501425 Five hundred one thousand four hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
501426 Five hundred one thousand four hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
501427 Five hundred one thousand four hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
501428 Five hundred one thousand four hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
501429 Five hundred one thousand four hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
501430 Five hundred one thousand four hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
501431 Five hundred one thousand four hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
501432 Five hundred one thousand four hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
501433 Five hundred one thousand four hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
501434 Five hundred one thousand four hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
501435 Five hundred one thousand four hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
501436 Five hundred one thousand four hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
501437 Five hundred one thousand four hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
501438 Five hundred one thousand four hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
501439 Five hundred one thousand four hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
501440 Five hundred one thousand four hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
501441 Five hundred one thousand four hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
501442 Five hundred one thousand four hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
501443 Five hundred one thousand four hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
501444 Five hundred one thousand four hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
501445 Five hundred one thousand four hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
501446 Five hundred one thousand four hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
501447 Five hundred one thousand four hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
501448 Five hundred one thousand four hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
501449 Five hundred one thousand four hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
501450 Five hundred one thousand four hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
501451 Five hundred one thousand four hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
501452 Five hundred one thousand four hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
501453 Five hundred one thousand four hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
501454 Five hundred one thousand four hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
501455 Five hundred one thousand four hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
501456 Five hundred one thousand four hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
501457 Five hundred one thousand four hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
501458 Five hundred one thousand four hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
501459 Five hundred one thousand four hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
501460 Five hundred one thousand four hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
501461 Five hundred one thousand four hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
501462 Five hundred one thousand four hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
501463 Five hundred one thousand four hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
501464 Five hundred one thousand four hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
501465 Five hundred one thousand four hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
501466 Five hundred one thousand four hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
501467 Five hundred one thousand four hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
501468 Five hundred one thousand four hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
501469 Five hundred one thousand four hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
501470 Five hundred one thousand four hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
501471 Five hundred one thousand four hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
501472 Five hundred one thousand four hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
501473 Five hundred one thousand four hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
501474 Five hundred one thousand four hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
501475 Five hundred one thousand four hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
501476 Five hundred one thousand four hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
501477 Five hundred one thousand four hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
501478 Five hundred one thousand four hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
501479 Five hundred one thousand four hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
501480 Five hundred one thousand four hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
501481 Five hundred one thousand four hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
501482 Five hundred one thousand four hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
501483 Five hundred one thousand four hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
501484 Five hundred one thousand four hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
501485 Five hundred one thousand four hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
501486 Five hundred one thousand four hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
501487 Five hundred one thousand four hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
501488 Five hundred one thousand four hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
501489 Five hundred one thousand four hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
501490 Five hundred one thousand four hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
501491 Five hundred one thousand four hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
501492 Five hundred one thousand four hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
501493 Five hundred one thousand four hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
501494 Five hundred one thousand four hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
501495 Five hundred one thousand four hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
501496 Five hundred one thousand four hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
501497 Five hundred one thousand four hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
501498 Five hundred one thousand four hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
501499 Five hundred one thousand four hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
501500 Five hundred one thousand five hundredไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 501401 ถึง 501500 (Five hundred one thousand four hundred and one to Five hundred one thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 501501-501600, 501601-501700, 501701-501800, 501801-501900, 501901-502000, 502001-502100, 502101-502200, 502201-502300, 502301-502400, 502401-502500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 501301-501400, 501201-501300, 501101-501200, 501001-501100, 500901-501000, 500801-500900, 500701-500800, 500601-500700, 500501-500600, 500401-500500