วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 501101 ถึง 501200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 501101 ถึง 501200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 501101 ถึง 501200 (Five hundred one thousand one hundred and one to Five hundred one thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
501101 Five hundred one thousand one hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
501102 Five hundred one thousand one hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
501103 Five hundred one thousand one hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
501104 Five hundred one thousand one hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
501105 Five hundred one thousand one hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
501106 Five hundred one thousand one hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
501107 Five hundred one thousand one hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
501108 Five hundred one thousand one hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
501109 Five hundred one thousand one hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
501110 Five hundred one thousand one hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
501111 Five hundred one thousand one hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
501112 Five hundred one thousand one hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
501113 Five hundred one thousand one hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
501114 Five hundred one thousand one hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
501115 Five hundred one thousand one hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
501116 Five hundred one thousand one hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
501117 Five hundred one thousand one hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
501118 Five hundred one thousand one hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
501119 Five hundred one thousand one hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
501120 Five hundred one thousand one hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
501121 Five hundred one thousand one hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
501122 Five hundred one thousand one hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
501123 Five hundred one thousand one hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
501124 Five hundred one thousand one hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
501125 Five hundred one thousand one hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
501126 Five hundred one thousand one hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
501127 Five hundred one thousand one hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
501128 Five hundred one thousand one hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
501129 Five hundred one thousand one hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
501130 Five hundred one thousand one hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
501131 Five hundred one thousand one hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
501132 Five hundred one thousand one hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
501133 Five hundred one thousand one hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
501134 Five hundred one thousand one hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
501135 Five hundred one thousand one hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
501136 Five hundred one thousand one hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
501137 Five hundred one thousand one hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
501138 Five hundred one thousand one hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
501139 Five hundred one thousand one hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
501140 Five hundred one thousand one hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
501141 Five hundred one thousand one hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
501142 Five hundred one thousand one hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
501143 Five hundred one thousand one hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
501144 Five hundred one thousand one hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
501145 Five hundred one thousand one hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
501146 Five hundred one thousand one hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
501147 Five hundred one thousand one hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
501148 Five hundred one thousand one hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
501149 Five hundred one thousand one hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
501150 Five hundred one thousand one hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
501151 Five hundred one thousand one hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
501152 Five hundred one thousand one hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
501153 Five hundred one thousand one hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
501154 Five hundred one thousand one hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
501155 Five hundred one thousand one hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
501156 Five hundred one thousand one hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
501157 Five hundred one thousand one hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
501158 Five hundred one thousand one hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
501159 Five hundred one thousand one hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
501160 Five hundred one thousand one hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
501161 Five hundred one thousand one hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
501162 Five hundred one thousand one hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
501163 Five hundred one thousand one hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
501164 Five hundred one thousand one hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
501165 Five hundred one thousand one hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
501166 Five hundred one thousand one hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
501167 Five hundred one thousand one hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
501168 Five hundred one thousand one hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
501169 Five hundred one thousand one hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
501170 Five hundred one thousand one hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
501171 Five hundred one thousand one hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
501172 Five hundred one thousand one hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
501173 Five hundred one thousand one hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
501174 Five hundred one thousand one hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
501175 Five hundred one thousand one hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
501176 Five hundred one thousand one hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
501177 Five hundred one thousand one hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
501178 Five hundred one thousand one hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
501179 Five hundred one thousand one hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
501180 Five hundred one thousand one hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
501181 Five hundred one thousand one hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
501182 Five hundred one thousand one hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
501183 Five hundred one thousand one hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
501184 Five hundred one thousand one hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
501185 Five hundred one thousand one hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
501186 Five hundred one thousand one hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
501187 Five hundred one thousand one hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
501188 Five hundred one thousand one hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
501189 Five hundred one thousand one hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
501190 Five hundred one thousand one hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
501191 Five hundred one thousand one hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
501192 Five hundred one thousand one hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
501193 Five hundred one thousand one hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
501194 Five hundred one thousand one hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
501195 Five hundred one thousand one hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
501196 Five hundred one thousand one hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
501197 Five hundred one thousand one hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
501198 Five hundred one thousand one hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
501199 Five hundred one thousand one hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
501200 Five hundred one thousand two hundredไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ทู ฮันเดรด ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 501101 ถึง 501200 (Five hundred one thousand one hundred and one to Five hundred one thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 501201-501300, 501301-501400, 501401-501500, 501501-501600, 501601-501700, 501701-501800, 501801-501900, 501901-502000, 502001-502100, 502101-502200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 501001-501100, 500901-501000, 500801-500900, 500701-500800, 500601-500700, 500501-500600, 500401-500500, 500301-500400, 500201-500300, 500101-500200