วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 501001 ถึง 501100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 501001 ถึง 501100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 501001 ถึง 501100 (Five hundred one thousand and one to Five hundred one thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
501001 Five hundred one thousand and oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
501002 Five hundred one thousand and twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สอง
501003 Five hundred one thousand and threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม
501004 Five hundred one thousand and fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่
501005 Five hundred one thousand and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า
501006 Five hundred one thousand and sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก
501007 Five hundred one thousand and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด
501008 Five hundred one thousand and eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด
501009 Five hundred one thousand and nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า
501010 Five hundred one thousand and tenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เทน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ
501011 Five hundred one thousand and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
501012 Five hundred one thousand and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
501013 Five hundred one thousand and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
501014 Five hundred one thousand and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
501015 Five hundred one thousand and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
501016 Five hundred one thousand and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
501017 Five hundred one thousand and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
501018 Five hundred one thousand and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
501019 Five hundred one thousand and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
501020 Five hundred one thousand and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
501021 Five hundred one thousand and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
501022 Five hundred one thousand and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
501023 Five hundred one thousand and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
501024 Five hundred one thousand and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
501025 Five hundred one thousand and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
501026 Five hundred one thousand and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
501027 Five hundred one thousand and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
501028 Five hundred one thousand and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
501029 Five hundred one thousand and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
501030 Five hundred one thousand and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
501031 Five hundred one thousand and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
501032 Five hundred one thousand and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
501033 Five hundred one thousand and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
501034 Five hundred one thousand and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
501035 Five hundred one thousand and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
501036 Five hundred one thousand and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
501037 Five hundred one thousand and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
501038 Five hundred one thousand and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
501039 Five hundred one thousand and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
501040 Five hundred one thousand and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
501041 Five hundred one thousand and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
501042 Five hundred one thousand and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
501043 Five hundred one thousand and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
501044 Five hundred one thousand and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
501045 Five hundred one thousand and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
501046 Five hundred one thousand and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
501047 Five hundred one thousand and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
501048 Five hundred one thousand and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
501049 Five hundred one thousand and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
501050 Five hundred one thousand and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
501051 Five hundred one thousand and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
501052 Five hundred one thousand and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
501053 Five hundred one thousand and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
501054 Five hundred one thousand and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
501055 Five hundred one thousand and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
501056 Five hundred one thousand and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
501057 Five hundred one thousand and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
501058 Five hundred one thousand and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
501059 Five hundred one thousand and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
501060 Five hundred one thousand and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
501061 Five hundred one thousand and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
501062 Five hundred one thousand and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
501063 Five hundred one thousand and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
501064 Five hundred one thousand and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
501065 Five hundred one thousand and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
501066 Five hundred one thousand and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
501067 Five hundred one thousand and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
501068 Five hundred one thousand and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
501069 Five hundred one thousand and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
501070 Five hundred one thousand and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
501071 Five hundred one thousand and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
501072 Five hundred one thousand and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
501073 Five hundred one thousand and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
501074 Five hundred one thousand and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
501075 Five hundred one thousand and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
501076 Five hundred one thousand and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
501077 Five hundred one thousand and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
501078 Five hundred one thousand and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
501079 Five hundred one thousand and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
501080 Five hundred one thousand and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
501081 Five hundred one thousand and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
501082 Five hundred one thousand and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
501083 Five hundred one thousand and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
501084 Five hundred one thousand and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
501085 Five hundred one thousand and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
501086 Five hundred one thousand and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
501087 Five hundred one thousand and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
501088 Five hundred one thousand and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
501089 Five hundred one thousand and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
501090 Five hundred one thousand and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
501091 Five hundred one thousand and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
501092 Five hundred one thousand and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
501093 Five hundred one thousand and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
501094 Five hundred one thousand and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
501095 Five hundred one thousand and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
501096 Five hundred one thousand and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
501097 Five hundred one thousand and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
501098 Five hundred one thousand and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
501099 Five hundred one thousand and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
501100 Five hundred one thousand one hundredไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 501001 ถึง 501100 (Five hundred one thousand and one to Five hundred one thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 501101-501200, 501201-501300, 501301-501400, 501401-501500, 501501-501600, 501601-501700, 501701-501800, 501801-501900, 501901-502000, 502001-502100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 500901-501000, 500801-500900, 500701-500800, 500601-500700, 500501-500600, 500401-500500, 500301-500400, 500201-500300, 500101-500200, 500001-500100