วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 501 ถึง 600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 501 ถึง 600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 501 ถึง 600 (Five hundred and one to Six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
501 Five hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​ร้อย​หนึ่ง
502 Five hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​ร้อย​สอง
503 Five hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​ร้อย​สาม
504 Five hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​ร้อย​สี่
505 Five hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​ร้อย​ห้า
506 Five hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​ร้อย​หก
507 Five hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​ร้อย​เจ็ด
508 Five hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​ร้อย​แปด
509 Five hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​ร้อย​เก้า
510 Five hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​ร้อย​สิบ
511 Five hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
512 Five hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
513 Five hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
514 Five hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
515 Five hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
516 Five hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​ร้อย​สิบ​หก
517 Five hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
518 Five hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
519 Five hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
520 Five hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
521 Five hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
522 Five hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
523 Five hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
524 Five hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
525 Five hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
526 Five hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
527 Five hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
528 Five hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
529 Five hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
530 Five hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
531 Five hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
532 Five hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
533 Five hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
534 Five hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
535 Five hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
536 Five hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
537 Five hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
538 Five hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
539 Five hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
540 Five hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
541 Five hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
542 Five hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
543 Five hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
544 Five hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
545 Five hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
546 Five hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
547 Five hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
548 Five hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
549 Five hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
550 Five hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
551 Five hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
552 Five hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
553 Five hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
554 Five hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
555 Five hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
556 Five hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
557 Five hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
558 Five hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
559 Five hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
560 Five hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​ร้อย​หก​สิบ
561 Five hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
562 Five hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
563 Five hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
564 Five hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
565 Five hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
566 Five hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
567 Five hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
568 Five hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
569 Five hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
570 Five hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
571 Five hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
572 Five hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
573 Five hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
574 Five hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
575 Five hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
576 Five hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
577 Five hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
578 Five hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
579 Five hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
580 Five hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
581 Five hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
582 Five hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
583 Five hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
584 Five hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
585 Five hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
586 Five hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
587 Five hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
588 Five hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
589 Five hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
590 Five hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
591 Five hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
592 Five hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
593 Five hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
594 Five hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
595 Five hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
596 Five hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
597 Five hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
598 Five hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
599 Five hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
600 Six hundredซิกซ์ ฮันเดรด หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 501 ถึง 600 (Five hundred and one to Six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 601-700, 701-800, 801-900, 901-1000, 1001-1100, 1101-1200, 1201-1300, 1301-1400, 1401-1500, 1501-1600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 401-500, 301-400, 201-300, 101-200, 1-100