วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 500901 ถึง 501000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 500901 ถึง 501000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 500901 ถึง 501000 (Five hundred thousand nine hundred and one to Five hundred one thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
500901 Five hundred thousand nine hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
500902 Five hundred thousand nine hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สอง
500903 Five hundred thousand nine hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม
500904 Five hundred thousand nine hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่
500905 Five hundred thousand nine hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า
500906 Five hundred thousand nine hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก
500907 Five hundred thousand nine hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
500908 Five hundred thousand nine hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด
500909 Five hundred thousand nine hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า
500910 Five hundred thousand nine hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ
500911 Five hundred thousand nine hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
500912 Five hundred thousand nine hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
500913 Five hundred thousand nine hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
500914 Five hundred thousand nine hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
500915 Five hundred thousand nine hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
500916 Five hundred thousand nine hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
500917 Five hundred thousand nine hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
500918 Five hundred thousand nine hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
500919 Five hundred thousand nine hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
500920 Five hundred thousand nine hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
500921 Five hundred thousand nine hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
500922 Five hundred thousand nine hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
500923 Five hundred thousand nine hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
500924 Five hundred thousand nine hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
500925 Five hundred thousand nine hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
500926 Five hundred thousand nine hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
500927 Five hundred thousand nine hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
500928 Five hundred thousand nine hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
500929 Five hundred thousand nine hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
500930 Five hundred thousand nine hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
500931 Five hundred thousand nine hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
500932 Five hundred thousand nine hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
500933 Five hundred thousand nine hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
500934 Five hundred thousand nine hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
500935 Five hundred thousand nine hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
500936 Five hundred thousand nine hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
500937 Five hundred thousand nine hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
500938 Five hundred thousand nine hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
500939 Five hundred thousand nine hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
500940 Five hundred thousand nine hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
500941 Five hundred thousand nine hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
500942 Five hundred thousand nine hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
500943 Five hundred thousand nine hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
500944 Five hundred thousand nine hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
500945 Five hundred thousand nine hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
500946 Five hundred thousand nine hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
500947 Five hundred thousand nine hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
500948 Five hundred thousand nine hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
500949 Five hundred thousand nine hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
500950 Five hundred thousand nine hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
500951 Five hundred thousand nine hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
500952 Five hundred thousand nine hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
500953 Five hundred thousand nine hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
500954 Five hundred thousand nine hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
500955 Five hundred thousand nine hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
500956 Five hundred thousand nine hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
500957 Five hundred thousand nine hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
500958 Five hundred thousand nine hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
500959 Five hundred thousand nine hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
500960 Five hundred thousand nine hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
500961 Five hundred thousand nine hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
500962 Five hundred thousand nine hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
500963 Five hundred thousand nine hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
500964 Five hundred thousand nine hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
500965 Five hundred thousand nine hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
500966 Five hundred thousand nine hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
500967 Five hundred thousand nine hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
500968 Five hundred thousand nine hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
500969 Five hundred thousand nine hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
500970 Five hundred thousand nine hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
500971 Five hundred thousand nine hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
500972 Five hundred thousand nine hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
500973 Five hundred thousand nine hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
500974 Five hundred thousand nine hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
500975 Five hundred thousand nine hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
500976 Five hundred thousand nine hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
500977 Five hundred thousand nine hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
500978 Five hundred thousand nine hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
500979 Five hundred thousand nine hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
500980 Five hundred thousand nine hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
500981 Five hundred thousand nine hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
500982 Five hundred thousand nine hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
500983 Five hundred thousand nine hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
500984 Five hundred thousand nine hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
500985 Five hundred thousand nine hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
500986 Five hundred thousand nine hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
500987 Five hundred thousand nine hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
500988 Five hundred thousand nine hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
500989 Five hundred thousand nine hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
500990 Five hundred thousand nine hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
500991 Five hundred thousand nine hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
500992 Five hundred thousand nine hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
500993 Five hundred thousand nine hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
500994 Five hundred thousand nine hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
500995 Five hundred thousand nine hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
500996 Five hundred thousand nine hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
500997 Five hundred thousand nine hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
500998 Five hundred thousand nine hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
500999 Five hundred thousand nine hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
501000 Five hundred one thousandไฟฟ์ ฮันเดรด วัน เธาซันด์ ห้า​แสน​หนึ่ง​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 500901 ถึง 501000 (Five hundred thousand nine hundred and one to Five hundred one thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 501001-501100, 501101-501200, 501201-501300, 501301-501400, 501401-501500, 501501-501600, 501601-501700, 501701-501800, 501801-501900, 501901-502000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 500801-500900, 500701-500800, 500601-500700, 500501-500600, 500401-500500, 500301-500400, 500201-500300, 500101-500200, 500001-500100, 499901-500000