วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 500801 ถึง 500900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 500801 ถึง 500900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 500801 ถึง 500900 (Five hundred thousand eight hundred and one to Five hundred thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
500801 Five hundred thousand eight hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
500802 Five hundred thousand eight hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สอง
500803 Five hundred thousand eight hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม
500804 Five hundred thousand eight hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่
500805 Five hundred thousand eight hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า
500806 Five hundred thousand eight hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​หก
500807 Five hundred thousand eight hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด
500808 Five hundred thousand eight hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด
500809 Five hundred thousand eight hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า
500810 Five hundred thousand eight hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ
500811 Five hundred thousand eight hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
500812 Five hundred thousand eight hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
500813 Five hundred thousand eight hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
500814 Five hundred thousand eight hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
500815 Five hundred thousand eight hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
500816 Five hundred thousand eight hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
500817 Five hundred thousand eight hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
500818 Five hundred thousand eight hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
500819 Five hundred thousand eight hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
500820 Five hundred thousand eight hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
500821 Five hundred thousand eight hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
500822 Five hundred thousand eight hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
500823 Five hundred thousand eight hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
500824 Five hundred thousand eight hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
500825 Five hundred thousand eight hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
500826 Five hundred thousand eight hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
500827 Five hundred thousand eight hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
500828 Five hundred thousand eight hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
500829 Five hundred thousand eight hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
500830 Five hundred thousand eight hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
500831 Five hundred thousand eight hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
500832 Five hundred thousand eight hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
500833 Five hundred thousand eight hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
500834 Five hundred thousand eight hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
500835 Five hundred thousand eight hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
500836 Five hundred thousand eight hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
500837 Five hundred thousand eight hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
500838 Five hundred thousand eight hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
500839 Five hundred thousand eight hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
500840 Five hundred thousand eight hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
500841 Five hundred thousand eight hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
500842 Five hundred thousand eight hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
500843 Five hundred thousand eight hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
500844 Five hundred thousand eight hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
500845 Five hundred thousand eight hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
500846 Five hundred thousand eight hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
500847 Five hundred thousand eight hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
500848 Five hundred thousand eight hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
500849 Five hundred thousand eight hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
500850 Five hundred thousand eight hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
500851 Five hundred thousand eight hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
500852 Five hundred thousand eight hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
500853 Five hundred thousand eight hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
500854 Five hundred thousand eight hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
500855 Five hundred thousand eight hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
500856 Five hundred thousand eight hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
500857 Five hundred thousand eight hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
500858 Five hundred thousand eight hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
500859 Five hundred thousand eight hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
500860 Five hundred thousand eight hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
500861 Five hundred thousand eight hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
500862 Five hundred thousand eight hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
500863 Five hundred thousand eight hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
500864 Five hundred thousand eight hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
500865 Five hundred thousand eight hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
500866 Five hundred thousand eight hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
500867 Five hundred thousand eight hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
500868 Five hundred thousand eight hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
500869 Five hundred thousand eight hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
500870 Five hundred thousand eight hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
500871 Five hundred thousand eight hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
500872 Five hundred thousand eight hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
500873 Five hundred thousand eight hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
500874 Five hundred thousand eight hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
500875 Five hundred thousand eight hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
500876 Five hundred thousand eight hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
500877 Five hundred thousand eight hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
500878 Five hundred thousand eight hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
500879 Five hundred thousand eight hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
500880 Five hundred thousand eight hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
500881 Five hundred thousand eight hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
500882 Five hundred thousand eight hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
500883 Five hundred thousand eight hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
500884 Five hundred thousand eight hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
500885 Five hundred thousand eight hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
500886 Five hundred thousand eight hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
500887 Five hundred thousand eight hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
500888 Five hundred thousand eight hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
500889 Five hundred thousand eight hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
500890 Five hundred thousand eight hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
500891 Five hundred thousand eight hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
500892 Five hundred thousand eight hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
500893 Five hundred thousand eight hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
500894 Five hundred thousand eight hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
500895 Five hundred thousand eight hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
500896 Five hundred thousand eight hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
500897 Five hundred thousand eight hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
500898 Five hundred thousand eight hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
500899 Five hundred thousand eight hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
500900 Five hundred thousand nine hundredไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด ห้า​แสน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 500801 ถึง 500900 (Five hundred thousand eight hundred and one to Five hundred thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 500901-501000, 501001-501100, 501101-501200, 501201-501300, 501301-501400, 501401-501500, 501501-501600, 501601-501700, 501701-501800, 501801-501900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 500701-500800, 500601-500700, 500501-500600, 500401-500500, 500301-500400, 500201-500300, 500101-500200, 500001-500100, 499901-500000, 499801-499900