วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 500701 ถึง 500800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 500701 ถึง 500800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 500701 ถึง 500800 (Five hundred thousand seven hundred and one to Five hundred thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
500701 Five hundred thousand seven hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
500702 Five hundred thousand seven hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สอง
500703 Five hundred thousand seven hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม
500704 Five hundred thousand seven hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่
500705 Five hundred thousand seven hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
500706 Five hundred thousand seven hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก
500707 Five hundred thousand seven hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
500708 Five hundred thousand seven hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด
500709 Five hundred thousand seven hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
500710 Five hundred thousand seven hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
500711 Five hundred thousand seven hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
500712 Five hundred thousand seven hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
500713 Five hundred thousand seven hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
500714 Five hundred thousand seven hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
500715 Five hundred thousand seven hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
500716 Five hundred thousand seven hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
500717 Five hundred thousand seven hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
500718 Five hundred thousand seven hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
500719 Five hundred thousand seven hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
500720 Five hundred thousand seven hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
500721 Five hundred thousand seven hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
500722 Five hundred thousand seven hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
500723 Five hundred thousand seven hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
500724 Five hundred thousand seven hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
500725 Five hundred thousand seven hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
500726 Five hundred thousand seven hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
500727 Five hundred thousand seven hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
500728 Five hundred thousand seven hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
500729 Five hundred thousand seven hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
500730 Five hundred thousand seven hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
500731 Five hundred thousand seven hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
500732 Five hundred thousand seven hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
500733 Five hundred thousand seven hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
500734 Five hundred thousand seven hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
500735 Five hundred thousand seven hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
500736 Five hundred thousand seven hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
500737 Five hundred thousand seven hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
500738 Five hundred thousand seven hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
500739 Five hundred thousand seven hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
500740 Five hundred thousand seven hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
500741 Five hundred thousand seven hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
500742 Five hundred thousand seven hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
500743 Five hundred thousand seven hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
500744 Five hundred thousand seven hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
500745 Five hundred thousand seven hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
500746 Five hundred thousand seven hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
500747 Five hundred thousand seven hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
500748 Five hundred thousand seven hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
500749 Five hundred thousand seven hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
500750 Five hundred thousand seven hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
500751 Five hundred thousand seven hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
500752 Five hundred thousand seven hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
500753 Five hundred thousand seven hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
500754 Five hundred thousand seven hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
500755 Five hundred thousand seven hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
500756 Five hundred thousand seven hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
500757 Five hundred thousand seven hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
500758 Five hundred thousand seven hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
500759 Five hundred thousand seven hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
500760 Five hundred thousand seven hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
500761 Five hundred thousand seven hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
500762 Five hundred thousand seven hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
500763 Five hundred thousand seven hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
500764 Five hundred thousand seven hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
500765 Five hundred thousand seven hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
500766 Five hundred thousand seven hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
500767 Five hundred thousand seven hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
500768 Five hundred thousand seven hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
500769 Five hundred thousand seven hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
500770 Five hundred thousand seven hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
500771 Five hundred thousand seven hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
500772 Five hundred thousand seven hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
500773 Five hundred thousand seven hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
500774 Five hundred thousand seven hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
500775 Five hundred thousand seven hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
500776 Five hundred thousand seven hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
500777 Five hundred thousand seven hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
500778 Five hundred thousand seven hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
500779 Five hundred thousand seven hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
500780 Five hundred thousand seven hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
500781 Five hundred thousand seven hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
500782 Five hundred thousand seven hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
500783 Five hundred thousand seven hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
500784 Five hundred thousand seven hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
500785 Five hundred thousand seven hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
500786 Five hundred thousand seven hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
500787 Five hundred thousand seven hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
500788 Five hundred thousand seven hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
500789 Five hundred thousand seven hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
500790 Five hundred thousand seven hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
500791 Five hundred thousand seven hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
500792 Five hundred thousand seven hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
500793 Five hundred thousand seven hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
500794 Five hundred thousand seven hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
500795 Five hundred thousand seven hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
500796 Five hundred thousand seven hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
500797 Five hundred thousand seven hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
500798 Five hundred thousand seven hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
500799 Five hundred thousand seven hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
500800 Five hundred thousand eight hundredไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ เอท ฮันเดรด ห้า​แสน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 500701 ถึง 500800 (Five hundred thousand seven hundred and one to Five hundred thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 500801-500900, 500901-501000, 501001-501100, 501101-501200, 501201-501300, 501301-501400, 501401-501500, 501501-501600, 501601-501700, 501701-501800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 500601-500700, 500501-500600, 500401-500500, 500301-500400, 500201-500300, 500101-500200, 500001-500100, 499901-500000, 499801-499900, 499701-499800