วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 500501 ถึง 500600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 500501 ถึง 500600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 500501 ถึง 500600 (Five hundred thousand five hundred and one to Five hundred thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
500501 Five hundred thousand five hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
500502 Five hundred thousand five hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สอง
500503 Five hundred thousand five hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม
500504 Five hundred thousand five hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่
500505 Five hundred thousand five hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า
500506 Five hundred thousand five hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก
500507 Five hundred thousand five hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
500508 Five hundred thousand five hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด
500509 Five hundred thousand five hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า
500510 Five hundred thousand five hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ
500511 Five hundred thousand five hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
500512 Five hundred thousand five hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
500513 Five hundred thousand five hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
500514 Five hundred thousand five hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
500515 Five hundred thousand five hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
500516 Five hundred thousand five hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
500517 Five hundred thousand five hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
500518 Five hundred thousand five hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
500519 Five hundred thousand five hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
500520 Five hundred thousand five hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
500521 Five hundred thousand five hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
500522 Five hundred thousand five hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
500523 Five hundred thousand five hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
500524 Five hundred thousand five hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
500525 Five hundred thousand five hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
500526 Five hundred thousand five hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
500527 Five hundred thousand five hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
500528 Five hundred thousand five hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
500529 Five hundred thousand five hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
500530 Five hundred thousand five hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
500531 Five hundred thousand five hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
500532 Five hundred thousand five hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
500533 Five hundred thousand five hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
500534 Five hundred thousand five hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
500535 Five hundred thousand five hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
500536 Five hundred thousand five hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
500537 Five hundred thousand five hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
500538 Five hundred thousand five hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
500539 Five hundred thousand five hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
500540 Five hundred thousand five hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
500541 Five hundred thousand five hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
500542 Five hundred thousand five hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
500543 Five hundred thousand five hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
500544 Five hundred thousand five hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
500545 Five hundred thousand five hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
500546 Five hundred thousand five hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
500547 Five hundred thousand five hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
500548 Five hundred thousand five hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
500549 Five hundred thousand five hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
500550 Five hundred thousand five hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
500551 Five hundred thousand five hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
500552 Five hundred thousand five hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
500553 Five hundred thousand five hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
500554 Five hundred thousand five hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
500555 Five hundred thousand five hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
500556 Five hundred thousand five hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
500557 Five hundred thousand five hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
500558 Five hundred thousand five hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
500559 Five hundred thousand five hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
500560 Five hundred thousand five hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
500561 Five hundred thousand five hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
500562 Five hundred thousand five hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
500563 Five hundred thousand five hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
500564 Five hundred thousand five hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
500565 Five hundred thousand five hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
500566 Five hundred thousand five hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
500567 Five hundred thousand five hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
500568 Five hundred thousand five hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
500569 Five hundred thousand five hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
500570 Five hundred thousand five hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
500571 Five hundred thousand five hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
500572 Five hundred thousand five hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
500573 Five hundred thousand five hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
500574 Five hundred thousand five hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
500575 Five hundred thousand five hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
500576 Five hundred thousand five hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
500577 Five hundred thousand five hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
500578 Five hundred thousand five hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
500579 Five hundred thousand five hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
500580 Five hundred thousand five hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
500581 Five hundred thousand five hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
500582 Five hundred thousand five hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
500583 Five hundred thousand five hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
500584 Five hundred thousand five hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
500585 Five hundred thousand five hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
500586 Five hundred thousand five hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
500587 Five hundred thousand five hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
500588 Five hundred thousand five hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
500589 Five hundred thousand five hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
500590 Five hundred thousand five hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
500591 Five hundred thousand five hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
500592 Five hundred thousand five hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
500593 Five hundred thousand five hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
500594 Five hundred thousand five hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
500595 Five hundred thousand five hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
500596 Five hundred thousand five hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
500597 Five hundred thousand five hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
500598 Five hundred thousand five hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
500599 Five hundred thousand five hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
500600 Five hundred thousand six hundredไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด ห้า​แสน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 500501 ถึง 500600 (Five hundred thousand five hundred and one to Five hundred thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 500601-500700, 500701-500800, 500801-500900, 500901-501000, 501001-501100, 501101-501200, 501201-501300, 501301-501400, 501401-501500, 501501-501600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 500401-500500, 500301-500400, 500201-500300, 500101-500200, 500001-500100, 499901-500000, 499801-499900, 499701-499800, 499601-499700, 499501-499600