วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 500401 ถึง 500500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 500401 ถึง 500500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 500401 ถึง 500500 (Five hundred thousand four hundred and one to Five hundred thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
500401 Five hundred thousand four hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
500402 Five hundred thousand four hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สอง
500403 Five hundred thousand four hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม
500404 Five hundred thousand four hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่
500405 Five hundred thousand four hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า
500406 Five hundred thousand four hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​หก
500407 Five hundred thousand four hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด
500408 Five hundred thousand four hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด
500409 Five hundred thousand four hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า
500410 Five hundred thousand four hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ
500411 Five hundred thousand four hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
500412 Five hundred thousand four hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
500413 Five hundred thousand four hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
500414 Five hundred thousand four hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
500415 Five hundred thousand four hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
500416 Five hundred thousand four hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
500417 Five hundred thousand four hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
500418 Five hundred thousand four hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
500419 Five hundred thousand four hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
500420 Five hundred thousand four hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
500421 Five hundred thousand four hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
500422 Five hundred thousand four hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
500423 Five hundred thousand four hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
500424 Five hundred thousand four hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
500425 Five hundred thousand four hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
500426 Five hundred thousand four hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
500427 Five hundred thousand four hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
500428 Five hundred thousand four hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
500429 Five hundred thousand four hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
500430 Five hundred thousand four hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
500431 Five hundred thousand four hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
500432 Five hundred thousand four hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
500433 Five hundred thousand four hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
500434 Five hundred thousand four hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
500435 Five hundred thousand four hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
500436 Five hundred thousand four hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
500437 Five hundred thousand four hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
500438 Five hundred thousand four hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
500439 Five hundred thousand four hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
500440 Five hundred thousand four hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
500441 Five hundred thousand four hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
500442 Five hundred thousand four hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
500443 Five hundred thousand four hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
500444 Five hundred thousand four hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
500445 Five hundred thousand four hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
500446 Five hundred thousand four hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
500447 Five hundred thousand four hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
500448 Five hundred thousand four hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
500449 Five hundred thousand four hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
500450 Five hundred thousand four hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
500451 Five hundred thousand four hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
500452 Five hundred thousand four hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
500453 Five hundred thousand four hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
500454 Five hundred thousand four hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
500455 Five hundred thousand four hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
500456 Five hundred thousand four hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
500457 Five hundred thousand four hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
500458 Five hundred thousand four hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
500459 Five hundred thousand four hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
500460 Five hundred thousand four hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
500461 Five hundred thousand four hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
500462 Five hundred thousand four hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
500463 Five hundred thousand four hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
500464 Five hundred thousand four hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
500465 Five hundred thousand four hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
500466 Five hundred thousand four hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
500467 Five hundred thousand four hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
500468 Five hundred thousand four hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
500469 Five hundred thousand four hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
500470 Five hundred thousand four hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
500471 Five hundred thousand four hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
500472 Five hundred thousand four hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
500473 Five hundred thousand four hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
500474 Five hundred thousand four hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
500475 Five hundred thousand four hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
500476 Five hundred thousand four hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
500477 Five hundred thousand four hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
500478 Five hundred thousand four hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
500479 Five hundred thousand four hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
500480 Five hundred thousand four hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
500481 Five hundred thousand four hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
500482 Five hundred thousand four hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
500483 Five hundred thousand four hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
500484 Five hundred thousand four hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
500485 Five hundred thousand four hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
500486 Five hundred thousand four hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
500487 Five hundred thousand four hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
500488 Five hundred thousand four hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
500489 Five hundred thousand four hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
500490 Five hundred thousand four hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
500491 Five hundred thousand four hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
500492 Five hundred thousand four hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
500493 Five hundred thousand four hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
500494 Five hundred thousand four hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
500495 Five hundred thousand four hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
500496 Five hundred thousand four hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
500497 Five hundred thousand four hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
500498 Five hundred thousand four hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
500499 Five hundred thousand four hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
500500 Five hundred thousand five hundredไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด ห้า​แสน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 500401 ถึง 500500 (Five hundred thousand four hundred and one to Five hundred thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 500501-500600, 500601-500700, 500701-500800, 500801-500900, 500901-501000, 501001-501100, 501101-501200, 501201-501300, 501301-501400, 501401-501500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 500301-500400, 500201-500300, 500101-500200, 500001-500100, 499901-500000, 499801-499900, 499701-499800, 499601-499700, 499501-499600, 499401-499500