วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 500301 ถึง 500400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 500301 ถึง 500400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 500301 ถึง 500400 (Five hundred thousand three hundred and one to Five hundred thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
500301 Five hundred thousand three hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
500302 Five hundred thousand three hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สอง
500303 Five hundred thousand three hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม
500304 Five hundred thousand three hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่
500305 Five hundred thousand three hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า
500306 Five hundred thousand three hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​หก
500307 Five hundred thousand three hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด
500308 Five hundred thousand three hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด
500309 Five hundred thousand three hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า
500310 Five hundred thousand three hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ
500311 Five hundred thousand three hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
500312 Five hundred thousand three hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
500313 Five hundred thousand three hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
500314 Five hundred thousand three hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
500315 Five hundred thousand three hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
500316 Five hundred thousand three hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
500317 Five hundred thousand three hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
500318 Five hundred thousand three hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
500319 Five hundred thousand three hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
500320 Five hundred thousand three hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
500321 Five hundred thousand three hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
500322 Five hundred thousand three hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
500323 Five hundred thousand three hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
500324 Five hundred thousand three hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
500325 Five hundred thousand three hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
500326 Five hundred thousand three hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
500327 Five hundred thousand three hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
500328 Five hundred thousand three hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
500329 Five hundred thousand three hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
500330 Five hundred thousand three hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
500331 Five hundred thousand three hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
500332 Five hundred thousand three hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
500333 Five hundred thousand three hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
500334 Five hundred thousand three hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
500335 Five hundred thousand three hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
500336 Five hundred thousand three hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
500337 Five hundred thousand three hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
500338 Five hundred thousand three hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
500339 Five hundred thousand three hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
500340 Five hundred thousand three hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
500341 Five hundred thousand three hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
500342 Five hundred thousand three hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
500343 Five hundred thousand three hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
500344 Five hundred thousand three hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
500345 Five hundred thousand three hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
500346 Five hundred thousand three hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
500347 Five hundred thousand three hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
500348 Five hundred thousand three hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
500349 Five hundred thousand three hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
500350 Five hundred thousand three hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
500351 Five hundred thousand three hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
500352 Five hundred thousand three hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
500353 Five hundred thousand three hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
500354 Five hundred thousand three hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
500355 Five hundred thousand three hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
500356 Five hundred thousand three hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
500357 Five hundred thousand three hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
500358 Five hundred thousand three hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
500359 Five hundred thousand three hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
500360 Five hundred thousand three hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
500361 Five hundred thousand three hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
500362 Five hundred thousand three hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
500363 Five hundred thousand three hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
500364 Five hundred thousand three hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
500365 Five hundred thousand three hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
500366 Five hundred thousand three hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
500367 Five hundred thousand three hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
500368 Five hundred thousand three hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
500369 Five hundred thousand three hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
500370 Five hundred thousand three hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
500371 Five hundred thousand three hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
500372 Five hundred thousand three hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
500373 Five hundred thousand three hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
500374 Five hundred thousand three hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
500375 Five hundred thousand three hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
500376 Five hundred thousand three hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
500377 Five hundred thousand three hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
500378 Five hundred thousand three hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
500379 Five hundred thousand three hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
500380 Five hundred thousand three hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
500381 Five hundred thousand three hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
500382 Five hundred thousand three hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
500383 Five hundred thousand three hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
500384 Five hundred thousand three hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
500385 Five hundred thousand three hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
500386 Five hundred thousand three hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
500387 Five hundred thousand three hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
500388 Five hundred thousand three hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
500389 Five hundred thousand three hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
500390 Five hundred thousand three hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
500391 Five hundred thousand three hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
500392 Five hundred thousand three hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
500393 Five hundred thousand three hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
500394 Five hundred thousand three hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
500395 Five hundred thousand three hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
500396 Five hundred thousand three hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
500397 Five hundred thousand three hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
500398 Five hundred thousand three hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
500399 Five hundred thousand three hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
500400 Five hundred thousand four hundredไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด ห้า​แสน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 500301 ถึง 500400 (Five hundred thousand three hundred and one to Five hundred thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 500401-500500, 500501-500600, 500601-500700, 500701-500800, 500801-500900, 500901-501000, 501001-501100, 501101-501200, 501201-501300, 501301-501400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 500201-500300, 500101-500200, 500001-500100, 499901-500000, 499801-499900, 499701-499800, 499601-499700, 499501-499600, 499401-499500, 499301-499400