วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 500201 ถึง 500300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 500201 ถึง 500300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 500201 ถึง 500300 (Five hundred thousand two hundred and one to Five hundred thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
500201 Five hundred thousand two hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
500202 Five hundred thousand two hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สอง
500203 Five hundred thousand two hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม
500204 Five hundred thousand two hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่
500205 Five hundred thousand two hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า
500206 Five hundred thousand two hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​หก
500207 Five hundred thousand two hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด
500208 Five hundred thousand two hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด
500209 Five hundred thousand two hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า
500210 Five hundred thousand two hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ
500211 Five hundred thousand two hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
500212 Five hundred thousand two hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
500213 Five hundred thousand two hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
500214 Five hundred thousand two hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
500215 Five hundred thousand two hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
500216 Five hundred thousand two hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
500217 Five hundred thousand two hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
500218 Five hundred thousand two hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
500219 Five hundred thousand two hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
500220 Five hundred thousand two hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
500221 Five hundred thousand two hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
500222 Five hundred thousand two hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
500223 Five hundred thousand two hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
500224 Five hundred thousand two hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
500225 Five hundred thousand two hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
500226 Five hundred thousand two hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
500227 Five hundred thousand two hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
500228 Five hundred thousand two hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
500229 Five hundred thousand two hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
500230 Five hundred thousand two hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
500231 Five hundred thousand two hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
500232 Five hundred thousand two hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
500233 Five hundred thousand two hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
500234 Five hundred thousand two hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
500235 Five hundred thousand two hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
500236 Five hundred thousand two hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
500237 Five hundred thousand two hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
500238 Five hundred thousand two hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
500239 Five hundred thousand two hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
500240 Five hundred thousand two hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
500241 Five hundred thousand two hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
500242 Five hundred thousand two hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
500243 Five hundred thousand two hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
500244 Five hundred thousand two hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
500245 Five hundred thousand two hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
500246 Five hundred thousand two hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
500247 Five hundred thousand two hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
500248 Five hundred thousand two hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
500249 Five hundred thousand two hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
500250 Five hundred thousand two hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
500251 Five hundred thousand two hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
500252 Five hundred thousand two hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
500253 Five hundred thousand two hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
500254 Five hundred thousand two hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
500255 Five hundred thousand two hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
500256 Five hundred thousand two hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
500257 Five hundred thousand two hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
500258 Five hundred thousand two hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
500259 Five hundred thousand two hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
500260 Five hundred thousand two hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
500261 Five hundred thousand two hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
500262 Five hundred thousand two hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
500263 Five hundred thousand two hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
500264 Five hundred thousand two hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
500265 Five hundred thousand two hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
500266 Five hundred thousand two hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
500267 Five hundred thousand two hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
500268 Five hundred thousand two hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
500269 Five hundred thousand two hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
500270 Five hundred thousand two hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
500271 Five hundred thousand two hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
500272 Five hundred thousand two hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
500273 Five hundred thousand two hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
500274 Five hundred thousand two hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
500275 Five hundred thousand two hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
500276 Five hundred thousand two hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
500277 Five hundred thousand two hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
500278 Five hundred thousand two hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
500279 Five hundred thousand two hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
500280 Five hundred thousand two hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
500281 Five hundred thousand two hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
500282 Five hundred thousand two hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
500283 Five hundred thousand two hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
500284 Five hundred thousand two hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
500285 Five hundred thousand two hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
500286 Five hundred thousand two hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
500287 Five hundred thousand two hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
500288 Five hundred thousand two hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
500289 Five hundred thousand two hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
500290 Five hundred thousand two hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
500291 Five hundred thousand two hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
500292 Five hundred thousand two hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
500293 Five hundred thousand two hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
500294 Five hundred thousand two hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
500295 Five hundred thousand two hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
500296 Five hundred thousand two hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
500297 Five hundred thousand two hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
500298 Five hundred thousand two hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
500299 Five hundred thousand two hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
500300 Five hundred thousand three hundredไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด ห้า​แสน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 500201 ถึง 500300 (Five hundred thousand two hundred and one to Five hundred thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 500301-500400, 500401-500500, 500501-500600, 500601-500700, 500701-500800, 500801-500900, 500901-501000, 501001-501100, 501101-501200, 501201-501300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 500101-500200, 500001-500100, 499901-500000, 499801-499900, 499701-499800, 499601-499700, 499501-499600, 499401-499500, 499301-499400, 499201-499300