วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 500101 ถึง 500200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 500101 ถึง 500200 (Five hundred thousand one hundred and one to Five hundred thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
500101 Five hundred thousand one hundred and oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
500102 Five hundred thousand one hundred and twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
500103 Five hundred thousand one hundred and threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
500104 Five hundred thousand one hundred and fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
500105 Five hundred thousand one hundred and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
500106 Five hundred thousand one hundred and sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก
500107 Five hundred thousand one hundred and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
500108 Five hundred thousand one hundred and eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
500109 Five hundred thousand one hundred and nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
500110 Five hundred thousand one hundred and tenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
500111 Five hundred thousand one hundred and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
500112 Five hundred thousand one hundred and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
500113 Five hundred thousand one hundred and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
500114 Five hundred thousand one hundred and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
500115 Five hundred thousand one hundred and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
500116 Five hundred thousand one hundred and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
500117 Five hundred thousand one hundred and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
500118 Five hundred thousand one hundred and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
500119 Five hundred thousand one hundred and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
500120 Five hundred thousand one hundred and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
500121 Five hundred thousand one hundred and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
500122 Five hundred thousand one hundred and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
500123 Five hundred thousand one hundred and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
500124 Five hundred thousand one hundred and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
500125 Five hundred thousand one hundred and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
500126 Five hundred thousand one hundred and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
500127 Five hundred thousand one hundred and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
500128 Five hundred thousand one hundred and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
500129 Five hundred thousand one hundred and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
500130 Five hundred thousand one hundred and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
500131 Five hundred thousand one hundred and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
500132 Five hundred thousand one hundred and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
500133 Five hundred thousand one hundred and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
500134 Five hundred thousand one hundred and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
500135 Five hundred thousand one hundred and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
500136 Five hundred thousand one hundred and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
500137 Five hundred thousand one hundred and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
500138 Five hundred thousand one hundred and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
500139 Five hundred thousand one hundred and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
500140 Five hundred thousand one hundred and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
500141 Five hundred thousand one hundred and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
500142 Five hundred thousand one hundred and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
500143 Five hundred thousand one hundred and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
500144 Five hundred thousand one hundred and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
500145 Five hundred thousand one hundred and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
500146 Five hundred thousand one hundred and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
500147 Five hundred thousand one hundred and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
500148 Five hundred thousand one hundred and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
500149 Five hundred thousand one hundred and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
500150 Five hundred thousand one hundred and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
500151 Five hundred thousand one hundred and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
500152 Five hundred thousand one hundred and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
500153 Five hundred thousand one hundred and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
500154 Five hundred thousand one hundred and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
500155 Five hundred thousand one hundred and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
500156 Five hundred thousand one hundred and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
500157 Five hundred thousand one hundred and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
500158 Five hundred thousand one hundred and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
500159 Five hundred thousand one hundred and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
500160 Five hundred thousand one hundred and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
500161 Five hundred thousand one hundred and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
500162 Five hundred thousand one hundred and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
500163 Five hundred thousand one hundred and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
500164 Five hundred thousand one hundred and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
500165 Five hundred thousand one hundred and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
500166 Five hundred thousand one hundred and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
500167 Five hundred thousand one hundred and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
500168 Five hundred thousand one hundred and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
500169 Five hundred thousand one hundred and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
500170 Five hundred thousand one hundred and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
500171 Five hundred thousand one hundred and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
500172 Five hundred thousand one hundred and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
500173 Five hundred thousand one hundred and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
500174 Five hundred thousand one hundred and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
500175 Five hundred thousand one hundred and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
500176 Five hundred thousand one hundred and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
500177 Five hundred thousand one hundred and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
500178 Five hundred thousand one hundred and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
500179 Five hundred thousand one hundred and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
500180 Five hundred thousand one hundred and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
500181 Five hundred thousand one hundred and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
500182 Five hundred thousand one hundred and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
500183 Five hundred thousand one hundred and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
500184 Five hundred thousand one hundred and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
500185 Five hundred thousand one hundred and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
500186 Five hundred thousand one hundred and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
500187 Five hundred thousand one hundred and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
500188 Five hundred thousand one hundred and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
500189 Five hundred thousand one hundred and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
500190 Five hundred thousand one hundred and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
500191 Five hundred thousand one hundred and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
500192 Five hundred thousand one hundred and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
500193 Five hundred thousand one hundred and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
500194 Five hundred thousand one hundred and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
500195 Five hundred thousand one hundred and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
500196 Five hundred thousand one hundred and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
500197 Five hundred thousand one hundred and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
500198 Five hundred thousand one hundred and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
500199 Five hundred thousand one hundred and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
500200 Five hundred thousand two hundredไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ ทู ฮันเดรด ห้า​แสน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 500101 ถึง 500200 (Five hundred thousand one hundred and one to Five hundred thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน