วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5001 ถึง 5100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 5001 ถึง 5100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5001 ถึง 5100 (Five thousand and one to Five thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
5001 Five thousand and oneไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน ห้า​พัน​หนึ่ง
5002 Five thousand and twoไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู ห้า​พัน​สอง
5003 Five thousand and threeไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี ห้า​พัน​สาม
5004 Five thousand and fourไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ ห้า​พัน​สี่
5005 Five thousand and fiveไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​พัน​ห้า
5006 Five thousand and sixไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ ห้า​พัน​หก
5007 Five thousand and sevenไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน ห้า​พัน​เจ็ด
5008 Five thousand and eightไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท ห้า​พัน​แปด
5009 Five thousand and nineไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ ห้า​พัน​เก้า
5010 Five thousand and tenไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน ห้า​พัน​สิบ
5011 Five thousand and elevenไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
5012 Five thousand and twelveไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​พัน​สิบ​สอง
5013 Five thousand and thirteenไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน ห้า​พัน​สิบ​สาม
5014 Five thousand and fourteenไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​พัน​สิบ​สี่
5015 Five thousand and fifteenไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​พัน​สิบ​ห้า
5016 Five thousand and sixteenไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​พัน​สิบ​หก
5017 Five thousand and seventeenไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
5018 Five thousand and eighteenไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน ห้า​พัน​สิบ​แปด
5019 Five thousand and nineteenไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​พัน​สิบ​เก้า
5020 Five thousand and twentyไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ห้า​พัน​ยี่​สิบ
5021 Five thousand and twenty oneไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
5022 Five thousand and twenty twoไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
5023 Five thousand and twenty threeไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
5024 Five thousand and twenty fourไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
5025 Five thousand and twenty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
5026 Five thousand and twenty sixไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
5027 Five thousand and twenty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
5028 Five thousand and twenty eightไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
5029 Five thousand and twenty nineไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
5030 Five thousand and thirtyไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ห้า​พัน​สาม​สิบ
5031 Five thousand and thirty oneไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
5032 Five thousand and thirty twoไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
5033 Five thousand and thirty threeไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
5034 Five thousand and thirty fourไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
5035 Five thousand and thirty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
5036 Five thousand and thirty sixไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
5037 Five thousand and thirty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
5038 Five thousand and thirty eightไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
5039 Five thousand and thirty nineไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
5040 Five thousand and fortyไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ห้า​พัน​สี่​สิบ
5041 Five thousand and forty oneไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
5042 Five thousand and forty twoไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
5043 Five thousand and forty threeไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
5044 Five thousand and forty fourไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
5045 Five thousand and forty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
5046 Five thousand and forty sixไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
5047 Five thousand and forty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
5048 Five thousand and forty eightไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
5049 Five thousand and forty nineไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
5050 Five thousand and fiftyไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ห้า​พัน​ห้า​สิบ
5051 Five thousand and fifty oneไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
5052 Five thousand and fifty twoไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
5053 Five thousand and fifty threeไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
5054 Five thousand and fifty fourไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
5055 Five thousand and fifty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
5056 Five thousand and fifty sixไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
5057 Five thousand and fifty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
5058 Five thousand and fifty eightไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
5059 Five thousand and fifty nineไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
5060 Five thousand and sixtyไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​พัน​หก​สิบ
5061 Five thousand and sixty oneไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
5062 Five thousand and sixty twoไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
5063 Five thousand and sixty threeไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
5064 Five thousand and sixty fourไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
5065 Five thousand and sixty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
5066 Five thousand and sixty sixไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
5067 Five thousand and sixty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
5068 Five thousand and sixty eightไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
5069 Five thousand and sixty nineไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
5070 Five thousand and seventyไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
5071 Five thousand and seventy oneไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
5072 Five thousand and seventy twoไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
5073 Five thousand and seventy threeไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
5074 Five thousand and seventy fourไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
5075 Five thousand and seventy fiveไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
5076 Five thousand and seventy sixไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
5077 Five thousand and seventy sevenไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
5078 Five thousand and seventy eightไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
5079 Five thousand and seventy nineไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
5080 Five thousand and eightyไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ห้า​พัน​แปด​สิบ
5081 Five thousand and eighty oneไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
5082 Five thousand and eighty twoไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
5083 Five thousand and eighty threeไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
5084 Five thousand and eighty fourไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
5085 Five thousand and eighty fiveไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
5086 Five thousand and eighty sixไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
5087 Five thousand and eighty sevenไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
5088 Five thousand and eighty eightไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
5089 Five thousand and eighty nineไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
5090 Five thousand and ninetyไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ห้า​พัน​เก้า​สิบ
5091 Five thousand and ninety oneไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
5092 Five thousand and ninety twoไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
5093 Five thousand and ninety threeไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
5094 Five thousand and ninety fourไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
5095 Five thousand and ninety fiveไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
5096 Five thousand and ninety sixไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
5097 Five thousand and ninety sevenไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
5098 Five thousand and ninety eightไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
5099 Five thousand and ninety nineไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
5100 Five thousand one hundredไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 5001 ถึง 5100 (Five thousand and one to Five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 5101-5200, 5201-5300, 5301-5400, 5401-5500, 5501-5600, 5601-5700, 5701-5800, 5801-5900, 5901-6000, 6001-6100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 4901-5000, 4801-4900, 4701-4800, 4601-4700, 4501-4600, 4401-4500, 4301-4400, 4201-4300, 4101-4200, 4001-4100