วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 500001 ถึง 500100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 500001 ถึง 500100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 500001 ถึง 500100 (Five hundred thousand and one to Five hundred thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
500001 Five hundred thousand and oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ วัน ห้า​แสน​หนึ่ง
500002 Five hundred thousand and twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทู ห้า​แสน​สอง
500003 Five hundred thousand and threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ธรี ห้า​แสน​สาม
500004 Five hundred thousand and fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ ห้า​แสน​สี่
500005 Five hundred thousand and fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ ห้า​แสน​ห้า
500006 Five hundred thousand and sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ ห้า​แสน​หก
500007 Five hundred thousand and sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน ห้า​แสน​เจ็ด
500008 Five hundred thousand and eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอท ห้า​แสน​แปด
500009 Five hundred thousand and nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ ห้า​แสน​เก้า
500010 Five hundred thousand and tenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เทน ห้า​แสน​สิบ
500011 Five hundred thousand and elevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน ห้า​แสน​สิบ​เอ็ด
500012 Five hundred thousand and twelveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ ห้า​แสน​สิบ​สอง
500013 Five hundred thousand and thirteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน ห้า​แสน​สิบ​สาม
500014 Five hundred thousand and fourteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน ห้า​แสน​สิบ​สี่
500015 Five hundred thousand and fifteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน ห้า​แสน​สิบ​ห้า
500016 Five hundred thousand and sixteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน ห้า​แสน​สิบ​หก
500017 Five hundred thousand and seventeenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน ห้า​แสน​สิบ​เจ็ด
500018 Five hundred thousand and eighteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอททีน ห้า​แสน​สิบ​แปด
500019 Five hundred thousand and nineteenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน ห้า​แสน​สิบ​เก้า
500020 Five hundred thousand and twentyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ห้า​แสน​ยี่​สิบ
500021 Five hundred thousand and twenty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน ห้า​แสน​ยี่​สิบ​เอ็ด
500022 Five hundred thousand and twenty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู ห้า​แสน​ยี่​สิบ​สอง
500023 Five hundred thousand and twenty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี ห้า​แสน​ยี่​สิบ​สาม
500024 Five hundred thousand and twenty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ ห้า​แสน​ยี่​สิบ​สี่
500025 Five hundred thousand and twenty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ ห้า​แสน​ยี่​สิบ​ห้า
500026 Five hundred thousand and twenty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ ห้า​แสน​ยี่​สิบ​หก
500027 Five hundred thousand and twenty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน ห้า​แสน​ยี่​สิบ​เจ็ด
500028 Five hundred thousand and twenty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท ห้า​แสน​ยี่​สิบ​แปด
500029 Five hundred thousand and twenty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ ห้า​แสน​ยี่​สิบ​เก้า
500030 Five hundred thousand and thirtyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที ห้า​แสน​สาม​สิบ
500031 Five hundred thousand and thirty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน ห้า​แสน​สาม​สิบ​เอ็ด
500032 Five hundred thousand and thirty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู ห้า​แสน​สาม​สิบ​สอง
500033 Five hundred thousand and thirty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี ห้า​แสน​สาม​สิบ​สาม
500034 Five hundred thousand and thirty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ ห้า​แสน​สาม​สิบ​สี่
500035 Five hundred thousand and thirty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สาม​สิบ​ห้า
500036 Five hundred thousand and thirty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ ห้า​แสน​สาม​สิบ​หก
500037 Five hundred thousand and thirty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน ห้า​แสน​สาม​สิบ​เจ็ด
500038 Five hundred thousand and thirty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท ห้า​แสน​สาม​สิบ​แปด
500039 Five hundred thousand and thirty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ ห้า​แสน​สาม​สิบ​เก้า
500040 Five hundred thousand and fortyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ห้า​แสน​สี่​สิบ
500041 Five hundred thousand and forty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน ห้า​แสน​สี่​สิบ​เอ็ด
500042 Five hundred thousand and forty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู ห้า​แสน​สี่​สิบ​สอง
500043 Five hundred thousand and forty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี ห้า​แสน​สี่​สิบ​สาม
500044 Five hundred thousand and forty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ ห้า​แสน​สี่​สิบ​สี่
500045 Five hundred thousand and forty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​สี่​สิบ​ห้า
500046 Five hundred thousand and forty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​สี่​สิบ​หก
500047 Five hundred thousand and forty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​สี่​สิบ​เจ็ด
500048 Five hundred thousand and forty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท ห้า​แสน​สี่​สิบ​แปด
500049 Five hundred thousand and forty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ ห้า​แสน​สี่​สิบ​เก้า
500050 Five hundred thousand and fiftyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ห้า​แสน​ห้า​สิบ
500051 Five hundred thousand and fifty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน ห้า​แสน​ห้า​สิบ​เอ็ด
500052 Five hundred thousand and fifty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู ห้า​แสน​ห้า​สิบ​สอง
500053 Five hundred thousand and fifty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี ห้า​แสน​ห้า​สิบ​สาม
500054 Five hundred thousand and fifty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ ห้า​แสน​ห้า​สิบ​สี่
500055 Five hundred thousand and fifty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ ห้า​แสน​ห้า​สิบ​ห้า
500056 Five hundred thousand and fifty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ ห้า​แสน​ห้า​สิบ​หก
500057 Five hundred thousand and fifty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน ห้า​แสน​ห้า​สิบ​เจ็ด
500058 Five hundred thousand and fifty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท ห้า​แสน​ห้า​สิบ​แปด
500059 Five hundred thousand and fifty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ ห้า​แสน​ห้า​สิบ​เก้า
500060 Five hundred thousand and sixtyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ห้า​แสน​หก​สิบ
500061 Five hundred thousand and sixty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน ห้า​แสน​หก​สิบ​เอ็ด
500062 Five hundred thousand and sixty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู ห้า​แสน​หก​สิบ​สอง
500063 Five hundred thousand and sixty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี ห้า​แสน​หก​สิบ​สาม
500064 Five hundred thousand and sixty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ ห้า​แสน​หก​สิบ​สี่
500065 Five hundred thousand and sixty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​หก​สิบ​ห้า
500066 Five hundred thousand and sixty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​หก​สิบ​หก
500067 Five hundred thousand and sixty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​หก​สิบ​เจ็ด
500068 Five hundred thousand and sixty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท ห้า​แสน​หก​สิบ​แปด
500069 Five hundred thousand and sixty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ ห้า​แสน​หก​สิบ​เก้า
500070 Five hundred thousand and seventyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ห้า​แสน​เจ็ด​สิบ
500071 Five hundred thousand and seventy oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน ห้า​แสน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
500072 Five hundred thousand and seventy twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู ห้า​แสน​เจ็ด​สิบ​สอง
500073 Five hundred thousand and seventy threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี ห้า​แสน​เจ็ด​สิบ​สาม
500074 Five hundred thousand and seventy fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ ห้า​แสน​เจ็ด​สิบ​สี่
500075 Five hundred thousand and seventy fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ ห้า​แสน​เจ็ด​สิบ​ห้า
500076 Five hundred thousand and seventy sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ ห้า​แสน​เจ็ด​สิบ​หก
500077 Five hundred thousand and seventy sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน ห้า​แสน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
500078 Five hundred thousand and seventy eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท ห้า​แสน​เจ็ด​สิบ​แปด
500079 Five hundred thousand and seventy nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ ห้า​แสน​เจ็ด​สิบ​เก้า
500080 Five hundred thousand and eightyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที ห้า​แสน​แปด​สิบ
500081 Five hundred thousand and eighty oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน ห้า​แสน​แปด​สิบ​เอ็ด
500082 Five hundred thousand and eighty twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู ห้า​แสน​แปด​สิบ​สอง
500083 Five hundred thousand and eighty threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี ห้า​แสน​แปด​สิบ​สาม
500084 Five hundred thousand and eighty fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ ห้า​แสน​แปด​สิบ​สี่
500085 Five hundred thousand and eighty fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ ห้า​แสน​แปด​สิบ​ห้า
500086 Five hundred thousand and eighty sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ ห้า​แสน​แปด​สิบ​หก
500087 Five hundred thousand and eighty sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน ห้า​แสน​แปด​สิบ​เจ็ด
500088 Five hundred thousand and eighty eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท ห้า​แสน​แปด​สิบ​แปด
500089 Five hundred thousand and eighty nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ ห้า​แสน​แปด​สิบ​เก้า
500090 Five hundred thousand and ninetyไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ห้า​แสน​เก้า​สิบ
500091 Five hundred thousand and ninety oneไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน ห้า​แสน​เก้า​สิบ​เอ็ด
500092 Five hundred thousand and ninety twoไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู ห้า​แสน​เก้า​สิบ​สอง
500093 Five hundred thousand and ninety threeไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี ห้า​แสน​เก้า​สิบ​สาม
500094 Five hundred thousand and ninety fourไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ ห้า​แสน​เก้า​สิบ​สี่
500095 Five hundred thousand and ninety fiveไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ ห้า​แสน​เก้า​สิบ​ห้า
500096 Five hundred thousand and ninety sixไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ ห้า​แสน​เก้า​สิบ​หก
500097 Five hundred thousand and ninety sevenไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน ห้า​แสน​เก้า​สิบ​เจ็ด
500098 Five hundred thousand and ninety eightไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท ห้า​แสน​เก้า​สิบ​แปด
500099 Five hundred thousand and ninety nineไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ ห้า​แสน​เก้า​สิบ​เก้า
500100 Five hundred thousand one hundredไฟฟ์ ฮันเดรด เธาซันด์ วัน ฮันเดรด ห้า​แสน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 500001 ถึง 500100 (Five hundred thousand and one to Five hundred thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 500101-500200, 500201-500300, 500301-500400, 500401-500500, 500501-500600, 500601-500700, 500701-500800, 500801-500900, 500901-501000, 501001-501100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 499901-500000, 499801-499900, 499701-499800, 499601-499700, 499501-499600, 499401-499500, 499301-499400, 499201-499300, 499101-499200, 499001-499100