วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 499201 ถึง 499300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 499201 ถึง 499300 (Four hundred ninety nine thousand two hundred and one to Four hundred ninety nine thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
499201 Four hundred ninety nine thousand two hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
499202 Four hundred ninety nine thousand two hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สอง
499203 Four hundred ninety nine thousand two hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม
499204 Four hundred ninety nine thousand two hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่
499205 Four hundred ninety nine thousand two hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
499206 Four hundred ninety nine thousand two hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก
499207 Four hundred ninety nine thousand two hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
499208 Four hundred ninety nine thousand two hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด
499209 Four hundred ninety nine thousand two hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
499210 Four hundred ninety nine thousand two hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
499211 Four hundred ninety nine thousand two hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
499212 Four hundred ninety nine thousand two hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
499213 Four hundred ninety nine thousand two hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
499214 Four hundred ninety nine thousand two hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
499215 Four hundred ninety nine thousand two hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
499216 Four hundred ninety nine thousand two hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
499217 Four hundred ninety nine thousand two hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
499218 Four hundred ninety nine thousand two hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
499219 Four hundred ninety nine thousand two hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
499220 Four hundred ninety nine thousand two hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
499221 Four hundred ninety nine thousand two hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
499222 Four hundred ninety nine thousand two hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
499223 Four hundred ninety nine thousand two hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
499224 Four hundred ninety nine thousand two hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
499225 Four hundred ninety nine thousand two hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
499226 Four hundred ninety nine thousand two hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
499227 Four hundred ninety nine thousand two hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
499228 Four hundred ninety nine thousand two hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
499229 Four hundred ninety nine thousand two hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
499230 Four hundred ninety nine thousand two hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
499231 Four hundred ninety nine thousand two hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
499232 Four hundred ninety nine thousand two hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
499233 Four hundred ninety nine thousand two hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
499234 Four hundred ninety nine thousand two hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
499235 Four hundred ninety nine thousand two hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
499236 Four hundred ninety nine thousand two hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
499237 Four hundred ninety nine thousand two hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
499238 Four hundred ninety nine thousand two hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
499239 Four hundred ninety nine thousand two hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
499240 Four hundred ninety nine thousand two hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
499241 Four hundred ninety nine thousand two hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
499242 Four hundred ninety nine thousand two hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
499243 Four hundred ninety nine thousand two hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
499244 Four hundred ninety nine thousand two hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
499245 Four hundred ninety nine thousand two hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
499246 Four hundred ninety nine thousand two hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
499247 Four hundred ninety nine thousand two hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
499248 Four hundred ninety nine thousand two hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
499249 Four hundred ninety nine thousand two hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
499250 Four hundred ninety nine thousand two hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
499251 Four hundred ninety nine thousand two hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
499252 Four hundred ninety nine thousand two hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
499253 Four hundred ninety nine thousand two hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
499254 Four hundred ninety nine thousand two hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
499255 Four hundred ninety nine thousand two hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
499256 Four hundred ninety nine thousand two hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
499257 Four hundred ninety nine thousand two hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
499258 Four hundred ninety nine thousand two hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
499259 Four hundred ninety nine thousand two hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
499260 Four hundred ninety nine thousand two hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
499261 Four hundred ninety nine thousand two hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
499262 Four hundred ninety nine thousand two hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
499263 Four hundred ninety nine thousand two hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
499264 Four hundred ninety nine thousand two hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
499265 Four hundred ninety nine thousand two hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
499266 Four hundred ninety nine thousand two hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
499267 Four hundred ninety nine thousand two hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
499268 Four hundred ninety nine thousand two hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
499269 Four hundred ninety nine thousand two hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
499270 Four hundred ninety nine thousand two hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
499271 Four hundred ninety nine thousand two hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
499272 Four hundred ninety nine thousand two hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
499273 Four hundred ninety nine thousand two hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
499274 Four hundred ninety nine thousand two hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
499275 Four hundred ninety nine thousand two hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
499276 Four hundred ninety nine thousand two hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
499277 Four hundred ninety nine thousand two hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
499278 Four hundred ninety nine thousand two hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
499279 Four hundred ninety nine thousand two hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
499280 Four hundred ninety nine thousand two hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
499281 Four hundred ninety nine thousand two hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
499282 Four hundred ninety nine thousand two hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
499283 Four hundred ninety nine thousand two hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
499284 Four hundred ninety nine thousand two hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
499285 Four hundred ninety nine thousand two hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
499286 Four hundred ninety nine thousand two hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
499287 Four hundred ninety nine thousand two hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
499288 Four hundred ninety nine thousand two hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
499289 Four hundred ninety nine thousand two hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
499290 Four hundred ninety nine thousand two hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
499291 Four hundred ninety nine thousand two hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
499292 Four hundred ninety nine thousand two hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
499293 Four hundred ninety nine thousand two hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
499294 Four hundred ninety nine thousand two hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
499295 Four hundred ninety nine thousand two hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
499296 Four hundred ninety nine thousand two hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
499297 Four hundred ninety nine thousand two hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
499298 Four hundred ninety nine thousand two hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
499299 Four hundred ninety nine thousand two hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
499300 Four hundred ninety nine thousand three hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 499201 ถึง 499300 (Four hundred ninety nine thousand two hundred and one to Four hundred ninety nine thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน