วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 499001 ถึง 499100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 499001 ถึง 499100 (Four hundred ninety nine thousand and one to Four hundred ninety nine thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
499001 Four hundred ninety nine thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง
499002 Four hundred ninety nine thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง
499003 Four hundred ninety nine thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม
499004 Four hundred ninety nine thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่
499005 Four hundred ninety nine thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า
499006 Four hundred ninety nine thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก
499007 Four hundred ninety nine thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด
499008 Four hundred ninety nine thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด
499009 Four hundred ninety nine thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า
499010 Four hundred ninety nine thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ
499011 Four hundred ninety nine thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
499012 Four hundred ninety nine thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สอง
499013 Four hundred ninety nine thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สาม
499014 Four hundred ninety nine thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สี่
499015 Four hundred ninety nine thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​ห้า
499016 Four hundred ninety nine thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​หก
499017 Four hundred ninety nine thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
499018 Four hundred ninety nine thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​แปด
499019 Four hundred ninety nine thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เก้า
499020 Four hundred ninety nine thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ
499021 Four hundred ninety nine thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
499022 Four hundred ninety nine thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
499023 Four hundred ninety nine thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
499024 Four hundred ninety nine thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
499025 Four hundred ninety nine thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
499026 Four hundred ninety nine thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
499027 Four hundred ninety nine thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
499028 Four hundred ninety nine thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
499029 Four hundred ninety nine thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
499030 Four hundred ninety nine thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ
499031 Four hundred ninety nine thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
499032 Four hundred ninety nine thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
499033 Four hundred ninety nine thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
499034 Four hundred ninety nine thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
499035 Four hundred ninety nine thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
499036 Four hundred ninety nine thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
499037 Four hundred ninety nine thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
499038 Four hundred ninety nine thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
499039 Four hundred ninety nine thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
499040 Four hundred ninety nine thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ
499041 Four hundred ninety nine thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
499042 Four hundred ninety nine thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
499043 Four hundred ninety nine thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
499044 Four hundred ninety nine thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
499045 Four hundred ninety nine thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
499046 Four hundred ninety nine thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
499047 Four hundred ninety nine thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
499048 Four hundred ninety nine thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
499049 Four hundred ninety nine thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
499050 Four hundred ninety nine thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ
499051 Four hundred ninety nine thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
499052 Four hundred ninety nine thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
499053 Four hundred ninety nine thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
499054 Four hundred ninety nine thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
499055 Four hundred ninety nine thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
499056 Four hundred ninety nine thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
499057 Four hundred ninety nine thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
499058 Four hundred ninety nine thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
499059 Four hundred ninety nine thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
499060 Four hundred ninety nine thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ
499061 Four hundred ninety nine thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
499062 Four hundred ninety nine thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
499063 Four hundred ninety nine thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
499064 Four hundred ninety nine thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
499065 Four hundred ninety nine thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
499066 Four hundred ninety nine thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
499067 Four hundred ninety nine thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
499068 Four hundred ninety nine thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
499069 Four hundred ninety nine thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
499070 Four hundred ninety nine thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
499071 Four hundred ninety nine thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
499072 Four hundred ninety nine thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
499073 Four hundred ninety nine thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
499074 Four hundred ninety nine thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
499075 Four hundred ninety nine thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
499076 Four hundred ninety nine thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
499077 Four hundred ninety nine thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
499078 Four hundred ninety nine thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
499079 Four hundred ninety nine thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
499080 Four hundred ninety nine thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ
499081 Four hundred ninety nine thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
499082 Four hundred ninety nine thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
499083 Four hundred ninety nine thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
499084 Four hundred ninety nine thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
499085 Four hundred ninety nine thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
499086 Four hundred ninety nine thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
499087 Four hundred ninety nine thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
499088 Four hundred ninety nine thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
499089 Four hundred ninety nine thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
499090 Four hundred ninety nine thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ
499091 Four hundred ninety nine thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
499092 Four hundred ninety nine thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
499093 Four hundred ninety nine thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
499094 Four hundred ninety nine thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
499095 Four hundred ninety nine thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
499096 Four hundred ninety nine thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
499097 Four hundred ninety nine thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
499098 Four hundred ninety nine thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
499099 Four hundred ninety nine thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
499100 Four hundred ninety nine thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 499001 ถึง 499100 (Four hundred ninety nine thousand and one to Four hundred ninety nine thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน