วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 496201 ถึง 496300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 496201 ถึง 496300 (Four hundred ninety six thousand two hundred and one to Four hundred ninety six thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
496201 Four hundred ninety six thousand two hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
496202 Four hundred ninety six thousand two hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สอง
496203 Four hundred ninety six thousand two hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม
496204 Four hundred ninety six thousand two hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่
496205 Four hundred ninety six thousand two hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
496206 Four hundred ninety six thousand two hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก
496207 Four hundred ninety six thousand two hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
496208 Four hundred ninety six thousand two hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด
496209 Four hundred ninety six thousand two hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
496210 Four hundred ninety six thousand two hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
496211 Four hundred ninety six thousand two hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
496212 Four hundred ninety six thousand two hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
496213 Four hundred ninety six thousand two hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
496214 Four hundred ninety six thousand two hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
496215 Four hundred ninety six thousand two hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
496216 Four hundred ninety six thousand two hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
496217 Four hundred ninety six thousand two hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
496218 Four hundred ninety six thousand two hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
496219 Four hundred ninety six thousand two hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
496220 Four hundred ninety six thousand two hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
496221 Four hundred ninety six thousand two hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
496222 Four hundred ninety six thousand two hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
496223 Four hundred ninety six thousand two hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
496224 Four hundred ninety six thousand two hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
496225 Four hundred ninety six thousand two hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
496226 Four hundred ninety six thousand two hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
496227 Four hundred ninety six thousand two hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
496228 Four hundred ninety six thousand two hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
496229 Four hundred ninety six thousand two hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
496230 Four hundred ninety six thousand two hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
496231 Four hundred ninety six thousand two hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
496232 Four hundred ninety six thousand two hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
496233 Four hundred ninety six thousand two hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
496234 Four hundred ninety six thousand two hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
496235 Four hundred ninety six thousand two hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
496236 Four hundred ninety six thousand two hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
496237 Four hundred ninety six thousand two hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
496238 Four hundred ninety six thousand two hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
496239 Four hundred ninety six thousand two hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
496240 Four hundred ninety six thousand two hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
496241 Four hundred ninety six thousand two hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
496242 Four hundred ninety six thousand two hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
496243 Four hundred ninety six thousand two hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
496244 Four hundred ninety six thousand two hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
496245 Four hundred ninety six thousand two hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
496246 Four hundred ninety six thousand two hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
496247 Four hundred ninety six thousand two hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
496248 Four hundred ninety six thousand two hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
496249 Four hundred ninety six thousand two hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
496250 Four hundred ninety six thousand two hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
496251 Four hundred ninety six thousand two hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
496252 Four hundred ninety six thousand two hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
496253 Four hundred ninety six thousand two hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
496254 Four hundred ninety six thousand two hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
496255 Four hundred ninety six thousand two hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
496256 Four hundred ninety six thousand two hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
496257 Four hundred ninety six thousand two hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
496258 Four hundred ninety six thousand two hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
496259 Four hundred ninety six thousand two hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
496260 Four hundred ninety six thousand two hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
496261 Four hundred ninety six thousand two hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
496262 Four hundred ninety six thousand two hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
496263 Four hundred ninety six thousand two hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
496264 Four hundred ninety six thousand two hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
496265 Four hundred ninety six thousand two hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
496266 Four hundred ninety six thousand two hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
496267 Four hundred ninety six thousand two hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
496268 Four hundred ninety six thousand two hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
496269 Four hundred ninety six thousand two hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
496270 Four hundred ninety six thousand two hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
496271 Four hundred ninety six thousand two hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
496272 Four hundred ninety six thousand two hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
496273 Four hundred ninety six thousand two hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
496274 Four hundred ninety six thousand two hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
496275 Four hundred ninety six thousand two hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
496276 Four hundred ninety six thousand two hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
496277 Four hundred ninety six thousand two hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
496278 Four hundred ninety six thousand two hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
496279 Four hundred ninety six thousand two hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
496280 Four hundred ninety six thousand two hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
496281 Four hundred ninety six thousand two hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
496282 Four hundred ninety six thousand two hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
496283 Four hundred ninety six thousand two hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
496284 Four hundred ninety six thousand two hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
496285 Four hundred ninety six thousand two hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
496286 Four hundred ninety six thousand two hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
496287 Four hundred ninety six thousand two hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
496288 Four hundred ninety six thousand two hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
496289 Four hundred ninety six thousand two hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
496290 Four hundred ninety six thousand two hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
496291 Four hundred ninety six thousand two hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
496292 Four hundred ninety six thousand two hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
496293 Four hundred ninety six thousand two hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
496294 Four hundred ninety six thousand two hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
496295 Four hundred ninety six thousand two hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
496296 Four hundred ninety six thousand two hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
496297 Four hundred ninety six thousand two hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
496298 Four hundred ninety six thousand two hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
496299 Four hundred ninety six thousand two hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
496300 Four hundred ninety six thousand three hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 496201 ถึง 496300 (Four hundred ninety six thousand two hundred and one to Four hundred ninety six thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน