วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 496001 ถึง 496100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 496001 ถึง 496100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 496001 ถึง 496100 (Four hundred ninety six thousand and one to Four hundred ninety six thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
496001 Four hundred ninety six thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง
496002 Four hundred ninety six thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สอง
496003 Four hundred ninety six thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม
496004 Four hundred ninety six thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่
496005 Four hundred ninety six thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า
496006 Four hundred ninety six thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก
496007 Four hundred ninety six thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด
496008 Four hundred ninety six thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด
496009 Four hundred ninety six thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า
496010 Four hundred ninety six thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ
496011 Four hundred ninety six thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เอ็ด
496012 Four hundred ninety six thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สอง
496013 Four hundred ninety six thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สาม
496014 Four hundred ninety six thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สี่
496015 Four hundred ninety six thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​ห้า
496016 Four hundred ninety six thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​หก
496017 Four hundred ninety six thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เจ็ด
496018 Four hundred ninety six thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​แปด
496019 Four hundred ninety six thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เก้า
496020 Four hundred ninety six thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ
496021 Four hundred ninety six thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
496022 Four hundred ninety six thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
496023 Four hundred ninety six thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
496024 Four hundred ninety six thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
496025 Four hundred ninety six thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
496026 Four hundred ninety six thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
496027 Four hundred ninety six thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
496028 Four hundred ninety six thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
496029 Four hundred ninety six thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
496030 Four hundred ninety six thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ
496031 Four hundred ninety six thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
496032 Four hundred ninety six thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
496033 Four hundred ninety six thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
496034 Four hundred ninety six thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
496035 Four hundred ninety six thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
496036 Four hundred ninety six thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​หก
496037 Four hundred ninety six thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
496038 Four hundred ninety six thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
496039 Four hundred ninety six thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
496040 Four hundred ninety six thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ
496041 Four hundred ninety six thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
496042 Four hundred ninety six thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
496043 Four hundred ninety six thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
496044 Four hundred ninety six thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
496045 Four hundred ninety six thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
496046 Four hundred ninety six thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​หก
496047 Four hundred ninety six thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
496048 Four hundred ninety six thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
496049 Four hundred ninety six thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
496050 Four hundred ninety six thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ
496051 Four hundred ninety six thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
496052 Four hundred ninety six thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
496053 Four hundred ninety six thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
496054 Four hundred ninety six thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
496055 Four hundred ninety six thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
496056 Four hundred ninety six thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
496057 Four hundred ninety six thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
496058 Four hundred ninety six thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
496059 Four hundred ninety six thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
496060 Four hundred ninety six thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ
496061 Four hundred ninety six thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
496062 Four hundred ninety six thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สอง
496063 Four hundred ninety six thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สาม
496064 Four hundred ninety six thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สี่
496065 Four hundred ninety six thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
496066 Four hundred ninety six thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​หก
496067 Four hundred ninety six thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
496068 Four hundred ninety six thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​แปด
496069 Four hundred ninety six thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
496070 Four hundred ninety six thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ
496071 Four hundred ninety six thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
496072 Four hundred ninety six thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
496073 Four hundred ninety six thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
496074 Four hundred ninety six thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
496075 Four hundred ninety six thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
496076 Four hundred ninety six thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
496077 Four hundred ninety six thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
496078 Four hundred ninety six thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
496079 Four hundred ninety six thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
496080 Four hundred ninety six thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ
496081 Four hundred ninety six thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
496082 Four hundred ninety six thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
496083 Four hundred ninety six thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
496084 Four hundred ninety six thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
496085 Four hundred ninety six thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
496086 Four hundred ninety six thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​หก
496087 Four hundred ninety six thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
496088 Four hundred ninety six thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
496089 Four hundred ninety six thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
496090 Four hundred ninety six thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ
496091 Four hundred ninety six thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
496092 Four hundred ninety six thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
496093 Four hundred ninety six thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
496094 Four hundred ninety six thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
496095 Four hundred ninety six thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
496096 Four hundred ninety six thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
496097 Four hundred ninety six thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
496098 Four hundred ninety six thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
496099 Four hundred ninety six thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
496100 Four hundred ninety six thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 496001 ถึง 496100 (Four hundred ninety six thousand and one to Four hundred ninety six thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 496101-496200, 496201-496300, 496301-496400, 496401-496500, 496501-496600, 496601-496700, 496701-496800, 496801-496900, 496901-497000, 497001-497100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 495901-496000, 495801-495900, 495701-495800, 495601-495700, 495501-495600, 495401-495500, 495301-495400, 495201-495300, 495101-495200, 495001-495100