วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 495001 ถึง 495100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 495001 ถึง 495100 (Four hundred ninety five thousand and one to Four hundred ninety five thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
495001 Four hundred ninety five thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
495002 Four hundred ninety five thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
495003 Four hundred ninety five thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
495004 Four hundred ninety five thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
495005 Four hundred ninety five thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
495006 Four hundred ninety five thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก
495007 Four hundred ninety five thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
495008 Four hundred ninety five thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
495009 Four hundred ninety five thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
495010 Four hundred ninety five thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
495011 Four hundred ninety five thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
495012 Four hundred ninety five thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
495013 Four hundred ninety five thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
495014 Four hundred ninety five thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
495015 Four hundred ninety five thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
495016 Four hundred ninety five thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
495017 Four hundred ninety five thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
495018 Four hundred ninety five thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
495019 Four hundred ninety five thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
495020 Four hundred ninety five thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
495021 Four hundred ninety five thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
495022 Four hundred ninety five thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
495023 Four hundred ninety five thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
495024 Four hundred ninety five thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
495025 Four hundred ninety five thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
495026 Four hundred ninety five thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
495027 Four hundred ninety five thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
495028 Four hundred ninety five thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
495029 Four hundred ninety five thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
495030 Four hundred ninety five thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
495031 Four hundred ninety five thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
495032 Four hundred ninety five thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
495033 Four hundred ninety five thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
495034 Four hundred ninety five thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
495035 Four hundred ninety five thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
495036 Four hundred ninety five thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
495037 Four hundred ninety five thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
495038 Four hundred ninety five thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
495039 Four hundred ninety five thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
495040 Four hundred ninety five thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
495041 Four hundred ninety five thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
495042 Four hundred ninety five thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
495043 Four hundred ninety five thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
495044 Four hundred ninety five thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
495045 Four hundred ninety five thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
495046 Four hundred ninety five thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
495047 Four hundred ninety five thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
495048 Four hundred ninety five thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
495049 Four hundred ninety five thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
495050 Four hundred ninety five thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
495051 Four hundred ninety five thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
495052 Four hundred ninety five thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
495053 Four hundred ninety five thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
495054 Four hundred ninety five thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
495055 Four hundred ninety five thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
495056 Four hundred ninety five thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
495057 Four hundred ninety five thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
495058 Four hundred ninety five thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
495059 Four hundred ninety five thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
495060 Four hundred ninety five thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
495061 Four hundred ninety five thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
495062 Four hundred ninety five thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
495063 Four hundred ninety five thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
495064 Four hundred ninety five thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
495065 Four hundred ninety five thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
495066 Four hundred ninety five thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
495067 Four hundred ninety five thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
495068 Four hundred ninety five thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
495069 Four hundred ninety five thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
495070 Four hundred ninety five thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
495071 Four hundred ninety five thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
495072 Four hundred ninety five thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
495073 Four hundred ninety five thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
495074 Four hundred ninety five thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
495075 Four hundred ninety five thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
495076 Four hundred ninety five thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
495077 Four hundred ninety five thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
495078 Four hundred ninety five thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
495079 Four hundred ninety five thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
495080 Four hundred ninety five thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
495081 Four hundred ninety five thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
495082 Four hundred ninety five thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
495083 Four hundred ninety five thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
495084 Four hundred ninety five thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
495085 Four hundred ninety five thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
495086 Four hundred ninety five thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
495087 Four hundred ninety five thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
495088 Four hundred ninety five thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
495089 Four hundred ninety five thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
495090 Four hundred ninety five thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
495091 Four hundred ninety five thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
495092 Four hundred ninety five thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
495093 Four hundred ninety five thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
495094 Four hundred ninety five thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
495095 Four hundred ninety five thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
495096 Four hundred ninety five thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
495097 Four hundred ninety five thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
495098 Four hundred ninety five thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
495099 Four hundred ninety five thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
495100 Four hundred ninety five thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 495001 ถึง 495100 (Four hundred ninety five thousand and one to Four hundred ninety five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน