วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 494501 ถึง 494600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 494501 ถึง 494600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 494501 ถึง 494600 (Four hundred ninety four thousand five hundred and one to Four hundred ninety four thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
494501 Four hundred ninety four thousand five hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
494502 Four hundred ninety four thousand five hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
494503 Four hundred ninety four thousand five hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
494504 Four hundred ninety four thousand five hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
494505 Four hundred ninety four thousand five hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
494506 Four hundred ninety four thousand five hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก
494507 Four hundred ninety four thousand five hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
494508 Four hundred ninety four thousand five hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
494509 Four hundred ninety four thousand five hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
494510 Four hundred ninety four thousand five hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
494511 Four hundred ninety four thousand five hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
494512 Four hundred ninety four thousand five hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
494513 Four hundred ninety four thousand five hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
494514 Four hundred ninety four thousand five hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
494515 Four hundred ninety four thousand five hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
494516 Four hundred ninety four thousand five hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
494517 Four hundred ninety four thousand five hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
494518 Four hundred ninety four thousand five hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
494519 Four hundred ninety four thousand five hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
494520 Four hundred ninety four thousand five hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
494521 Four hundred ninety four thousand five hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
494522 Four hundred ninety four thousand five hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
494523 Four hundred ninety four thousand five hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
494524 Four hundred ninety four thousand five hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
494525 Four hundred ninety four thousand five hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
494526 Four hundred ninety four thousand five hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
494527 Four hundred ninety four thousand five hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
494528 Four hundred ninety four thousand five hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
494529 Four hundred ninety four thousand five hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
494530 Four hundred ninety four thousand five hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
494531 Four hundred ninety four thousand five hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
494532 Four hundred ninety four thousand five hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
494533 Four hundred ninety four thousand five hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
494534 Four hundred ninety four thousand five hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
494535 Four hundred ninety four thousand five hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
494536 Four hundred ninety four thousand five hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
494537 Four hundred ninety four thousand five hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
494538 Four hundred ninety four thousand five hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
494539 Four hundred ninety four thousand five hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
494540 Four hundred ninety four thousand five hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
494541 Four hundred ninety four thousand five hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
494542 Four hundred ninety four thousand five hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
494543 Four hundred ninety four thousand five hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
494544 Four hundred ninety four thousand five hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
494545 Four hundred ninety four thousand five hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
494546 Four hundred ninety four thousand five hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
494547 Four hundred ninety four thousand five hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
494548 Four hundred ninety four thousand five hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
494549 Four hundred ninety four thousand five hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
494550 Four hundred ninety four thousand five hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
494551 Four hundred ninety four thousand five hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
494552 Four hundred ninety four thousand five hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
494553 Four hundred ninety four thousand five hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
494554 Four hundred ninety four thousand five hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
494555 Four hundred ninety four thousand five hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
494556 Four hundred ninety four thousand five hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
494557 Four hundred ninety four thousand five hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
494558 Four hundred ninety four thousand five hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
494559 Four hundred ninety four thousand five hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
494560 Four hundred ninety four thousand five hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
494561 Four hundred ninety four thousand five hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
494562 Four hundred ninety four thousand five hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
494563 Four hundred ninety four thousand five hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
494564 Four hundred ninety four thousand five hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
494565 Four hundred ninety four thousand five hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
494566 Four hundred ninety four thousand five hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
494567 Four hundred ninety four thousand five hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
494568 Four hundred ninety four thousand five hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
494569 Four hundred ninety four thousand five hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
494570 Four hundred ninety four thousand five hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
494571 Four hundred ninety four thousand five hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
494572 Four hundred ninety four thousand five hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
494573 Four hundred ninety four thousand five hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
494574 Four hundred ninety four thousand five hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
494575 Four hundred ninety four thousand five hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
494576 Four hundred ninety four thousand five hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
494577 Four hundred ninety four thousand five hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
494578 Four hundred ninety four thousand five hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
494579 Four hundred ninety four thousand five hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
494580 Four hundred ninety four thousand five hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
494581 Four hundred ninety four thousand five hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
494582 Four hundred ninety four thousand five hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
494583 Four hundred ninety four thousand five hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
494584 Four hundred ninety four thousand five hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
494585 Four hundred ninety four thousand five hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
494586 Four hundred ninety four thousand five hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
494587 Four hundred ninety four thousand five hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
494588 Four hundred ninety four thousand five hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
494589 Four hundred ninety four thousand five hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
494590 Four hundred ninety four thousand five hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
494591 Four hundred ninety four thousand five hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
494592 Four hundred ninety four thousand five hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
494593 Four hundred ninety four thousand five hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
494594 Four hundred ninety four thousand five hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
494595 Four hundred ninety four thousand five hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
494596 Four hundred ninety four thousand five hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
494597 Four hundred ninety four thousand five hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
494598 Four hundred ninety four thousand five hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
494599 Four hundred ninety four thousand five hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
494600 Four hundred ninety four thousand six hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 494501 ถึง 494600 (Four hundred ninety four thousand five hundred and one to Four hundred ninety four thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 494601-494700, 494701-494800, 494801-494900, 494901-495000, 495001-495100, 495101-495200, 495201-495300, 495301-495400, 495401-495500, 495501-495600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 494401-494500, 494301-494400, 494201-494300, 494101-494200, 494001-494100, 493901-494000, 493801-493900, 493701-493800, 493601-493700, 493501-493600