วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 493501 ถึง 493600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 493501 ถึง 493600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 493501 ถึง 493600 (Four hundred ninety three thousand five hundred and one to Four hundred ninety three thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
493501 Four hundred ninety three thousand five hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
493502 Four hundred ninety three thousand five hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
493503 Four hundred ninety three thousand five hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
493504 Four hundred ninety three thousand five hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
493505 Four hundred ninety three thousand five hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
493506 Four hundred ninety three thousand five hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก
493507 Four hundred ninety three thousand five hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
493508 Four hundred ninety three thousand five hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
493509 Four hundred ninety three thousand five hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
493510 Four hundred ninety three thousand five hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
493511 Four hundred ninety three thousand five hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
493512 Four hundred ninety three thousand five hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
493513 Four hundred ninety three thousand five hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
493514 Four hundred ninety three thousand five hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
493515 Four hundred ninety three thousand five hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
493516 Four hundred ninety three thousand five hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
493517 Four hundred ninety three thousand five hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
493518 Four hundred ninety three thousand five hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
493519 Four hundred ninety three thousand five hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
493520 Four hundred ninety three thousand five hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
493521 Four hundred ninety three thousand five hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
493522 Four hundred ninety three thousand five hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
493523 Four hundred ninety three thousand five hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
493524 Four hundred ninety three thousand five hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
493525 Four hundred ninety three thousand five hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
493526 Four hundred ninety three thousand five hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
493527 Four hundred ninety three thousand five hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
493528 Four hundred ninety three thousand five hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
493529 Four hundred ninety three thousand five hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
493530 Four hundred ninety three thousand five hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
493531 Four hundred ninety three thousand five hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
493532 Four hundred ninety three thousand five hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
493533 Four hundred ninety three thousand five hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
493534 Four hundred ninety three thousand five hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
493535 Four hundred ninety three thousand five hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
493536 Four hundred ninety three thousand five hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
493537 Four hundred ninety three thousand five hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
493538 Four hundred ninety three thousand five hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
493539 Four hundred ninety three thousand five hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
493540 Four hundred ninety three thousand five hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
493541 Four hundred ninety three thousand five hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
493542 Four hundred ninety three thousand five hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
493543 Four hundred ninety three thousand five hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
493544 Four hundred ninety three thousand five hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
493545 Four hundred ninety three thousand five hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
493546 Four hundred ninety three thousand five hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
493547 Four hundred ninety three thousand five hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
493548 Four hundred ninety three thousand five hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
493549 Four hundred ninety three thousand five hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
493550 Four hundred ninety three thousand five hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
493551 Four hundred ninety three thousand five hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
493552 Four hundred ninety three thousand five hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
493553 Four hundred ninety three thousand five hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
493554 Four hundred ninety three thousand five hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
493555 Four hundred ninety three thousand five hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
493556 Four hundred ninety three thousand five hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
493557 Four hundred ninety three thousand five hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
493558 Four hundred ninety three thousand five hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
493559 Four hundred ninety three thousand five hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
493560 Four hundred ninety three thousand five hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
493561 Four hundred ninety three thousand five hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
493562 Four hundred ninety three thousand five hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
493563 Four hundred ninety three thousand five hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
493564 Four hundred ninety three thousand five hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
493565 Four hundred ninety three thousand five hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
493566 Four hundred ninety three thousand five hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
493567 Four hundred ninety three thousand five hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
493568 Four hundred ninety three thousand five hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
493569 Four hundred ninety three thousand five hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
493570 Four hundred ninety three thousand five hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
493571 Four hundred ninety three thousand five hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
493572 Four hundred ninety three thousand five hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
493573 Four hundred ninety three thousand five hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
493574 Four hundred ninety three thousand five hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
493575 Four hundred ninety three thousand five hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
493576 Four hundred ninety three thousand five hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
493577 Four hundred ninety three thousand five hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
493578 Four hundred ninety three thousand five hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
493579 Four hundred ninety three thousand five hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
493580 Four hundred ninety three thousand five hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
493581 Four hundred ninety three thousand five hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
493582 Four hundred ninety three thousand five hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
493583 Four hundred ninety three thousand five hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
493584 Four hundred ninety three thousand five hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
493585 Four hundred ninety three thousand five hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
493586 Four hundred ninety three thousand five hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
493587 Four hundred ninety three thousand five hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
493588 Four hundred ninety three thousand five hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
493589 Four hundred ninety three thousand five hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
493590 Four hundred ninety three thousand five hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
493591 Four hundred ninety three thousand five hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
493592 Four hundred ninety three thousand five hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
493593 Four hundred ninety three thousand five hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
493594 Four hundred ninety three thousand five hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
493595 Four hundred ninety three thousand five hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
493596 Four hundred ninety three thousand five hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
493597 Four hundred ninety three thousand five hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
493598 Four hundred ninety three thousand five hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
493599 Four hundred ninety three thousand five hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
493600 Four hundred ninety three thousand six hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 493501 ถึง 493600 (Four hundred ninety three thousand five hundred and one to Four hundred ninety three thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 493601-493700, 493701-493800, 493801-493900, 493901-494000, 494001-494100, 494101-494200, 494201-494300, 494301-494400, 494401-494500, 494501-494600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 493401-493500, 493301-493400, 493201-493300, 493101-493200, 493001-493100, 492901-493000, 492801-492900, 492701-492800, 492601-492700, 492501-492600