วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 493001 ถึง 493100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 493001 ถึง 493100 (Four hundred ninety three thousand and one to Four hundred ninety three thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
493001 Four hundred ninety three thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง
493002 Four hundred ninety three thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สอง
493003 Four hundred ninety three thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม
493004 Four hundred ninety three thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่
493005 Four hundred ninety three thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า
493006 Four hundred ninety three thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก
493007 Four hundred ninety three thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด
493008 Four hundred ninety three thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด
493009 Four hundred ninety three thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า
493010 Four hundred ninety three thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ
493011 Four hundred ninety three thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
493012 Four hundred ninety three thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สอง
493013 Four hundred ninety three thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สาม
493014 Four hundred ninety three thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สี่
493015 Four hundred ninety three thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​ห้า
493016 Four hundred ninety three thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​หก
493017 Four hundred ninety three thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
493018 Four hundred ninety three thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​แปด
493019 Four hundred ninety three thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เก้า
493020 Four hundred ninety three thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ
493021 Four hundred ninety three thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
493022 Four hundred ninety three thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
493023 Four hundred ninety three thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
493024 Four hundred ninety three thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
493025 Four hundred ninety three thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
493026 Four hundred ninety three thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
493027 Four hundred ninety three thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
493028 Four hundred ninety three thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
493029 Four hundred ninety three thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
493030 Four hundred ninety three thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ
493031 Four hundred ninety three thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
493032 Four hundred ninety three thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
493033 Four hundred ninety three thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
493034 Four hundred ninety three thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
493035 Four hundred ninety three thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
493036 Four hundred ninety three thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
493037 Four hundred ninety three thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
493038 Four hundred ninety three thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
493039 Four hundred ninety three thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
493040 Four hundred ninety three thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ
493041 Four hundred ninety three thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
493042 Four hundred ninety three thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
493043 Four hundred ninety three thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
493044 Four hundred ninety three thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
493045 Four hundred ninety three thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
493046 Four hundred ninety three thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
493047 Four hundred ninety three thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
493048 Four hundred ninety three thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
493049 Four hundred ninety three thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
493050 Four hundred ninety three thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ
493051 Four hundred ninety three thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
493052 Four hundred ninety three thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
493053 Four hundred ninety three thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
493054 Four hundred ninety three thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
493055 Four hundred ninety three thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
493056 Four hundred ninety three thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
493057 Four hundred ninety three thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
493058 Four hundred ninety three thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
493059 Four hundred ninety three thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
493060 Four hundred ninety three thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ
493061 Four hundred ninety three thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
493062 Four hundred ninety three thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
493063 Four hundred ninety three thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
493064 Four hundred ninety three thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
493065 Four hundred ninety three thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
493066 Four hundred ninety three thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
493067 Four hundred ninety three thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
493068 Four hundred ninety three thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
493069 Four hundred ninety three thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
493070 Four hundred ninety three thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
493071 Four hundred ninety three thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
493072 Four hundred ninety three thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
493073 Four hundred ninety three thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
493074 Four hundred ninety three thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
493075 Four hundred ninety three thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
493076 Four hundred ninety three thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
493077 Four hundred ninety three thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
493078 Four hundred ninety three thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
493079 Four hundred ninety three thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
493080 Four hundred ninety three thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ
493081 Four hundred ninety three thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
493082 Four hundred ninety three thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
493083 Four hundred ninety three thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
493084 Four hundred ninety three thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
493085 Four hundred ninety three thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
493086 Four hundred ninety three thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
493087 Four hundred ninety three thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
493088 Four hundred ninety three thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
493089 Four hundred ninety three thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
493090 Four hundred ninety three thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ
493091 Four hundred ninety three thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
493092 Four hundred ninety three thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
493093 Four hundred ninety three thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
493094 Four hundred ninety three thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
493095 Four hundred ninety three thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
493096 Four hundred ninety three thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
493097 Four hundred ninety three thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
493098 Four hundred ninety three thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
493099 Four hundred ninety three thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
493100 Four hundred ninety three thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 493001 ถึง 493100 (Four hundred ninety three thousand and one to Four hundred ninety three thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน