วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 490901 ถึง 491000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 490901 ถึง 491000 (Four hundred ninety thousand nine hundred and one to Four hundred ninety one thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
490901 Four hundred ninety thousand nine hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
490902 Four hundred ninety thousand nine hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สอง
490903 Four hundred ninety thousand nine hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม
490904 Four hundred ninety thousand nine hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่
490905 Four hundred ninety thousand nine hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า
490906 Four hundred ninety thousand nine hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก
490907 Four hundred ninety thousand nine hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด
490908 Four hundred ninety thousand nine hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด
490909 Four hundred ninety thousand nine hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า
490910 Four hundred ninety thousand nine hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ
490911 Four hundred ninety thousand nine hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
490912 Four hundred ninety thousand nine hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
490913 Four hundred ninety thousand nine hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
490914 Four hundred ninety thousand nine hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
490915 Four hundred ninety thousand nine hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
490916 Four hundred ninety thousand nine hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
490917 Four hundred ninety thousand nine hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
490918 Four hundred ninety thousand nine hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
490919 Four hundred ninety thousand nine hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
490920 Four hundred ninety thousand nine hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
490921 Four hundred ninety thousand nine hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
490922 Four hundred ninety thousand nine hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
490923 Four hundred ninety thousand nine hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
490924 Four hundred ninety thousand nine hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
490925 Four hundred ninety thousand nine hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
490926 Four hundred ninety thousand nine hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
490927 Four hundred ninety thousand nine hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
490928 Four hundred ninety thousand nine hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
490929 Four hundred ninety thousand nine hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
490930 Four hundred ninety thousand nine hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
490931 Four hundred ninety thousand nine hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
490932 Four hundred ninety thousand nine hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
490933 Four hundred ninety thousand nine hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
490934 Four hundred ninety thousand nine hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
490935 Four hundred ninety thousand nine hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
490936 Four hundred ninety thousand nine hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
490937 Four hundred ninety thousand nine hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
490938 Four hundred ninety thousand nine hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
490939 Four hundred ninety thousand nine hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
490940 Four hundred ninety thousand nine hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
490941 Four hundred ninety thousand nine hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
490942 Four hundred ninety thousand nine hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
490943 Four hundred ninety thousand nine hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
490944 Four hundred ninety thousand nine hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
490945 Four hundred ninety thousand nine hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
490946 Four hundred ninety thousand nine hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
490947 Four hundred ninety thousand nine hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
490948 Four hundred ninety thousand nine hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
490949 Four hundred ninety thousand nine hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
490950 Four hundred ninety thousand nine hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
490951 Four hundred ninety thousand nine hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
490952 Four hundred ninety thousand nine hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
490953 Four hundred ninety thousand nine hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
490954 Four hundred ninety thousand nine hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
490955 Four hundred ninety thousand nine hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
490956 Four hundred ninety thousand nine hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
490957 Four hundred ninety thousand nine hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
490958 Four hundred ninety thousand nine hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
490959 Four hundred ninety thousand nine hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
490960 Four hundred ninety thousand nine hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
490961 Four hundred ninety thousand nine hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
490962 Four hundred ninety thousand nine hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
490963 Four hundred ninety thousand nine hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
490964 Four hundred ninety thousand nine hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
490965 Four hundred ninety thousand nine hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
490966 Four hundred ninety thousand nine hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
490967 Four hundred ninety thousand nine hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
490968 Four hundred ninety thousand nine hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
490969 Four hundred ninety thousand nine hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
490970 Four hundred ninety thousand nine hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
490971 Four hundred ninety thousand nine hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
490972 Four hundred ninety thousand nine hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
490973 Four hundred ninety thousand nine hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
490974 Four hundred ninety thousand nine hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
490975 Four hundred ninety thousand nine hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
490976 Four hundred ninety thousand nine hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
490977 Four hundred ninety thousand nine hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
490978 Four hundred ninety thousand nine hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
490979 Four hundred ninety thousand nine hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
490980 Four hundred ninety thousand nine hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
490981 Four hundred ninety thousand nine hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
490982 Four hundred ninety thousand nine hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
490983 Four hundred ninety thousand nine hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
490984 Four hundred ninety thousand nine hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
490985 Four hundred ninety thousand nine hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
490986 Four hundred ninety thousand nine hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
490987 Four hundred ninety thousand nine hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
490988 Four hundred ninety thousand nine hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
490989 Four hundred ninety thousand nine hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
490990 Four hundred ninety thousand nine hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
490991 Four hundred ninety thousand nine hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
490992 Four hundred ninety thousand nine hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
490993 Four hundred ninety thousand nine hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
490994 Four hundred ninety thousand nine hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
490995 Four hundred ninety thousand nine hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
490996 Four hundred ninety thousand nine hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
490997 Four hundred ninety thousand nine hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
490998 Four hundred ninety thousand nine hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
490999 Four hundred ninety thousand nine hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
491000 Four hundred ninety one thousandโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 490901 ถึง 491000 (Four hundred ninety thousand nine hundred and one to Four hundred ninety one thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน