วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 490401 ถึง 490500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 490401 ถึง 490500 (Four hundred ninety thousand four hundred and one to Four hundred ninety thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
490401 Four hundred ninety thousand four hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หนึ่ง
490402 Four hundred ninety thousand four hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สอง
490403 Four hundred ninety thousand four hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม
490404 Four hundred ninety thousand four hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่
490405 Four hundred ninety thousand four hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า
490406 Four hundred ninety thousand four hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก
490407 Four hundred ninety thousand four hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด
490408 Four hundred ninety thousand four hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด
490409 Four hundred ninety thousand four hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า
490410 Four hundred ninety thousand four hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ
490411 Four hundred ninety thousand four hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
490412 Four hundred ninety thousand four hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
490413 Four hundred ninety thousand four hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
490414 Four hundred ninety thousand four hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
490415 Four hundred ninety thousand four hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
490416 Four hundred ninety thousand four hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​หก
490417 Four hundred ninety thousand four hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
490418 Four hundred ninety thousand four hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
490419 Four hundred ninety thousand four hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
490420 Four hundred ninety thousand four hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
490421 Four hundred ninety thousand four hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
490422 Four hundred ninety thousand four hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
490423 Four hundred ninety thousand four hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
490424 Four hundred ninety thousand four hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
490425 Four hundred ninety thousand four hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
490426 Four hundred ninety thousand four hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
490427 Four hundred ninety thousand four hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
490428 Four hundred ninety thousand four hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
490429 Four hundred ninety thousand four hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
490430 Four hundred ninety thousand four hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
490431 Four hundred ninety thousand four hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
490432 Four hundred ninety thousand four hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
490433 Four hundred ninety thousand four hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
490434 Four hundred ninety thousand four hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
490435 Four hundred ninety thousand four hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
490436 Four hundred ninety thousand four hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
490437 Four hundred ninety thousand four hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
490438 Four hundred ninety thousand four hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
490439 Four hundred ninety thousand four hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
490440 Four hundred ninety thousand four hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
490441 Four hundred ninety thousand four hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
490442 Four hundred ninety thousand four hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
490443 Four hundred ninety thousand four hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
490444 Four hundred ninety thousand four hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
490445 Four hundred ninety thousand four hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
490446 Four hundred ninety thousand four hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
490447 Four hundred ninety thousand four hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
490448 Four hundred ninety thousand four hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
490449 Four hundred ninety thousand four hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
490450 Four hundred ninety thousand four hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
490451 Four hundred ninety thousand four hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
490452 Four hundred ninety thousand four hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
490453 Four hundred ninety thousand four hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
490454 Four hundred ninety thousand four hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
490455 Four hundred ninety thousand four hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
490456 Four hundred ninety thousand four hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
490457 Four hundred ninety thousand four hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
490458 Four hundred ninety thousand four hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
490459 Four hundred ninety thousand four hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
490460 Four hundred ninety thousand four hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ
490461 Four hundred ninety thousand four hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
490462 Four hundred ninety thousand four hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
490463 Four hundred ninety thousand four hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
490464 Four hundred ninety thousand four hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
490465 Four hundred ninety thousand four hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
490466 Four hundred ninety thousand four hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
490467 Four hundred ninety thousand four hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
490468 Four hundred ninety thousand four hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
490469 Four hundred ninety thousand four hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
490470 Four hundred ninety thousand four hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
490471 Four hundred ninety thousand four hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
490472 Four hundred ninety thousand four hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
490473 Four hundred ninety thousand four hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
490474 Four hundred ninety thousand four hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
490475 Four hundred ninety thousand four hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
490476 Four hundred ninety thousand four hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
490477 Four hundred ninety thousand four hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
490478 Four hundred ninety thousand four hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
490479 Four hundred ninety thousand four hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
490480 Four hundred ninety thousand four hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
490481 Four hundred ninety thousand four hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
490482 Four hundred ninety thousand four hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
490483 Four hundred ninety thousand four hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
490484 Four hundred ninety thousand four hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
490485 Four hundred ninety thousand four hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
490486 Four hundred ninety thousand four hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
490487 Four hundred ninety thousand four hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
490488 Four hundred ninety thousand four hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
490489 Four hundred ninety thousand four hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
490490 Four hundred ninety thousand four hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
490491 Four hundred ninety thousand four hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
490492 Four hundred ninety thousand four hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
490493 Four hundred ninety thousand four hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
490494 Four hundred ninety thousand four hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
490495 Four hundred ninety thousand four hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
490496 Four hundred ninety thousand four hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
490497 Four hundred ninety thousand four hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
490498 Four hundred ninety thousand four hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
490499 Four hundred ninety thousand four hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
490500 Four hundred ninety thousand five hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 490401 ถึง 490500 (Four hundred ninety thousand four hundred and one to Four hundred ninety thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน