วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 490301 ถึง 490400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 490301 ถึง 490400 (Four hundred ninety thousand three hundred and one to Four hundred ninety thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
490301 Four hundred ninety thousand three hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หนึ่ง
490302 Four hundred ninety thousand three hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สอง
490303 Four hundred ninety thousand three hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม
490304 Four hundred ninety thousand three hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่
490305 Four hundred ninety thousand three hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า
490306 Four hundred ninety thousand three hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก
490307 Four hundred ninety thousand three hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด
490308 Four hundred ninety thousand three hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด
490309 Four hundred ninety thousand three hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า
490310 Four hundred ninety thousand three hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ
490311 Four hundred ninety thousand three hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
490312 Four hundred ninety thousand three hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
490313 Four hundred ninety thousand three hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
490314 Four hundred ninety thousand three hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
490315 Four hundred ninety thousand three hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
490316 Four hundred ninety thousand three hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​หก
490317 Four hundred ninety thousand three hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
490318 Four hundred ninety thousand three hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
490319 Four hundred ninety thousand three hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
490320 Four hundred ninety thousand three hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
490321 Four hundred ninety thousand three hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
490322 Four hundred ninety thousand three hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
490323 Four hundred ninety thousand three hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
490324 Four hundred ninety thousand three hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
490325 Four hundred ninety thousand three hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
490326 Four hundred ninety thousand three hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
490327 Four hundred ninety thousand three hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
490328 Four hundred ninety thousand three hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
490329 Four hundred ninety thousand three hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
490330 Four hundred ninety thousand three hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
490331 Four hundred ninety thousand three hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
490332 Four hundred ninety thousand three hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
490333 Four hundred ninety thousand three hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
490334 Four hundred ninety thousand three hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
490335 Four hundred ninety thousand three hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
490336 Four hundred ninety thousand three hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
490337 Four hundred ninety thousand three hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
490338 Four hundred ninety thousand three hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
490339 Four hundred ninety thousand three hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
490340 Four hundred ninety thousand three hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
490341 Four hundred ninety thousand three hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
490342 Four hundred ninety thousand three hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
490343 Four hundred ninety thousand three hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
490344 Four hundred ninety thousand three hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
490345 Four hundred ninety thousand three hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
490346 Four hundred ninety thousand three hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
490347 Four hundred ninety thousand three hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
490348 Four hundred ninety thousand three hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
490349 Four hundred ninety thousand three hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
490350 Four hundred ninety thousand three hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
490351 Four hundred ninety thousand three hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
490352 Four hundred ninety thousand three hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
490353 Four hundred ninety thousand three hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
490354 Four hundred ninety thousand three hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
490355 Four hundred ninety thousand three hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
490356 Four hundred ninety thousand three hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
490357 Four hundred ninety thousand three hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
490358 Four hundred ninety thousand three hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
490359 Four hundred ninety thousand three hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
490360 Four hundred ninety thousand three hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ
490361 Four hundred ninety thousand three hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
490362 Four hundred ninety thousand three hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
490363 Four hundred ninety thousand three hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
490364 Four hundred ninety thousand three hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
490365 Four hundred ninety thousand three hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
490366 Four hundred ninety thousand three hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
490367 Four hundred ninety thousand three hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
490368 Four hundred ninety thousand three hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
490369 Four hundred ninety thousand three hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
490370 Four hundred ninety thousand three hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
490371 Four hundred ninety thousand three hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
490372 Four hundred ninety thousand three hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
490373 Four hundred ninety thousand three hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
490374 Four hundred ninety thousand three hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
490375 Four hundred ninety thousand three hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
490376 Four hundred ninety thousand three hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
490377 Four hundred ninety thousand three hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
490378 Four hundred ninety thousand three hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
490379 Four hundred ninety thousand three hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
490380 Four hundred ninety thousand three hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
490381 Four hundred ninety thousand three hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
490382 Four hundred ninety thousand three hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
490383 Four hundred ninety thousand three hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
490384 Four hundred ninety thousand three hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
490385 Four hundred ninety thousand three hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
490386 Four hundred ninety thousand three hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
490387 Four hundred ninety thousand three hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
490388 Four hundred ninety thousand three hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
490389 Four hundred ninety thousand three hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
490390 Four hundred ninety thousand three hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
490391 Four hundred ninety thousand three hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
490392 Four hundred ninety thousand three hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
490393 Four hundred ninety thousand three hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
490394 Four hundred ninety thousand three hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
490395 Four hundred ninety thousand three hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
490396 Four hundred ninety thousand three hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
490397 Four hundred ninety thousand three hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
490398 Four hundred ninety thousand three hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
490399 Four hundred ninety thousand three hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
490400 Four hundred ninety thousand four hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 490301 ถึง 490400 (Four hundred ninety thousand three hundred and one to Four hundred ninety thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 490401-490500, 490501-490600, 490601-490700, 490701-490800, 490801-490900, 490901-491000, 491001-491100, 491101-491200, 491201-491300, 491301-491400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 490201-490300, 490101-490200, 490001-490100, 489901-490000, 489801-489900, 489701-489800, 489601-489700, 489501-489600, 489401-489500, 489301-489400

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน