วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4901 ถึง 5000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4901 ถึง 5000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4901 ถึง 5000 (Four thousand nine hundred and one to Five thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
4901 Four thousand nine hundred and oneโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
4902 Four thousand nine hundred and twoโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
4903 Four thousand nine hundred and threeโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
4904 Four thousand nine hundred and fourโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
4905 Four thousand nine hundred and fiveโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
4906 Four thousand nine hundred and sixโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก
4907 Four thousand nine hundred and sevenโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
4908 Four thousand nine hundred and eightโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
4909 Four thousand nine hundred and nineโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
4910 Four thousand nine hundred and tenโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
4911 Four thousand nine hundred and elevenโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
4912 Four thousand nine hundred and twelveโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
4913 Four thousand nine hundred and thirteenโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
4914 Four thousand nine hundred and fourteenโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
4915 Four thousand nine hundred and fifteenโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
4916 Four thousand nine hundred and sixteenโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
4917 Four thousand nine hundred and seventeenโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
4918 Four thousand nine hundred and eighteenโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
4919 Four thousand nine hundred and nineteenโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
4920 Four thousand nine hundred and twentyโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
4921 Four thousand nine hundred and twenty oneโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
4922 Four thousand nine hundred and twenty twoโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
4923 Four thousand nine hundred and twenty threeโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
4924 Four thousand nine hundred and twenty fourโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
4925 Four thousand nine hundred and twenty fiveโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
4926 Four thousand nine hundred and twenty sixโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
4927 Four thousand nine hundred and twenty sevenโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
4928 Four thousand nine hundred and twenty eightโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
4929 Four thousand nine hundred and twenty nineโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
4930 Four thousand nine hundred and thirtyโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
4931 Four thousand nine hundred and thirty oneโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
4932 Four thousand nine hundred and thirty twoโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
4933 Four thousand nine hundred and thirty threeโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
4934 Four thousand nine hundred and thirty fourโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
4935 Four thousand nine hundred and thirty fiveโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
4936 Four thousand nine hundred and thirty sixโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
4937 Four thousand nine hundred and thirty sevenโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
4938 Four thousand nine hundred and thirty eightโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
4939 Four thousand nine hundred and thirty nineโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
4940 Four thousand nine hundred and fortyโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
4941 Four thousand nine hundred and forty oneโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
4942 Four thousand nine hundred and forty twoโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
4943 Four thousand nine hundred and forty threeโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
4944 Four thousand nine hundred and forty fourโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
4945 Four thousand nine hundred and forty fiveโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
4946 Four thousand nine hundred and forty sixโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
4947 Four thousand nine hundred and forty sevenโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
4948 Four thousand nine hundred and forty eightโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
4949 Four thousand nine hundred and forty nineโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
4950 Four thousand nine hundred and fiftyโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
4951 Four thousand nine hundred and fifty oneโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
4952 Four thousand nine hundred and fifty twoโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
4953 Four thousand nine hundred and fifty threeโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
4954 Four thousand nine hundred and fifty fourโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
4955 Four thousand nine hundred and fifty fiveโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
4956 Four thousand nine hundred and fifty sixโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
4957 Four thousand nine hundred and fifty sevenโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
4958 Four thousand nine hundred and fifty eightโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
4959 Four thousand nine hundred and fifty nineโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
4960 Four thousand nine hundred and sixtyโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
4961 Four thousand nine hundred and sixty oneโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
4962 Four thousand nine hundred and sixty twoโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
4963 Four thousand nine hundred and sixty threeโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
4964 Four thousand nine hundred and sixty fourโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
4965 Four thousand nine hundred and sixty fiveโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
4966 Four thousand nine hundred and sixty sixโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
4967 Four thousand nine hundred and sixty sevenโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
4968 Four thousand nine hundred and sixty eightโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
4969 Four thousand nine hundred and sixty nineโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
4970 Four thousand nine hundred and seventyโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
4971 Four thousand nine hundred and seventy oneโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
4972 Four thousand nine hundred and seventy twoโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
4973 Four thousand nine hundred and seventy threeโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
4974 Four thousand nine hundred and seventy fourโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
4975 Four thousand nine hundred and seventy fiveโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
4976 Four thousand nine hundred and seventy sixโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
4977 Four thousand nine hundred and seventy sevenโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
4978 Four thousand nine hundred and seventy eightโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
4979 Four thousand nine hundred and seventy nineโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
4980 Four thousand nine hundred and eightyโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
4981 Four thousand nine hundred and eighty oneโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
4982 Four thousand nine hundred and eighty twoโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
4983 Four thousand nine hundred and eighty threeโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
4984 Four thousand nine hundred and eighty fourโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
4985 Four thousand nine hundred and eighty fiveโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
4986 Four thousand nine hundred and eighty sixโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
4987 Four thousand nine hundred and eighty sevenโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
4988 Four thousand nine hundred and eighty eightโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
4989 Four thousand nine hundred and eighty nineโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
4990 Four thousand nine hundred and ninetyโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
4991 Four thousand nine hundred and ninety oneโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
4992 Four thousand nine hundred and ninety twoโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
4993 Four thousand nine hundred and ninety threeโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
4994 Four thousand nine hundred and ninety fourโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
4995 Four thousand nine hundred and ninety fiveโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
4996 Four thousand nine hundred and ninety sixโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
4997 Four thousand nine hundred and ninety sevenโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
4998 Four thousand nine hundred and ninety eightโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
4999 Four thousand nine hundred and ninety nineโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
5000 Five thousandไฟฟ์ เธาซันด์ ห้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4901 ถึง 5000 (Four thousand nine hundred and one to Five thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 5001-5100, 5101-5200, 5201-5300, 5301-5400, 5401-5500, 5501-5600, 5601-5700, 5701-5800, 5801-5900, 5901-6000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 4801-4900, 4701-4800, 4601-4700, 4501-4600, 4401-4500, 4301-4400, 4201-4300, 4101-4200, 4001-4100, 3901-4000