พฤศจิกายน 28, 2022

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 490001 ถึง 490100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 490001 ถึง 490100 (Four hundred ninety thousand and one to Four hundred ninety thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
490001 Four hundred ninety thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง
490002 Four hundred ninety thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สอง
490003 Four hundred ninety thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม
490004 Four hundred ninety thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่
490005 Four hundred ninety thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า
490006 Four hundred ninety thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก
490007 Four hundred ninety thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด
490008 Four hundred ninety thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด
490009 Four hundred ninety thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า
490010 Four hundred ninety thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ
490011 Four hundred ninety thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​เอ็ด
490012 Four hundred ninety thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​สอง
490013 Four hundred ninety thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​สาม
490014 Four hundred ninety thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​สี่
490015 Four hundred ninety thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​ห้า
490016 Four hundred ninety thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​หก
490017 Four hundred ninety thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​เจ็ด
490018 Four hundred ninety thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​แปด
490019 Four hundred ninety thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สิบ​เก้า
490020 Four hundred ninety thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ
490021 Four hundred ninety thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​เอ็ด
490022 Four hundred ninety thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​สอง
490023 Four hundred ninety thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​สาม
490024 Four hundred ninety thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​สี่
490025 Four hundred ninety thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​ห้า
490026 Four hundred ninety thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​หก
490027 Four hundred ninety thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​เจ็ด
490028 Four hundred ninety thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​แปด
490029 Four hundred ninety thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ยี่​สิบ​เก้า
490030 Four hundred ninety thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ
490031 Four hundred ninety thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​เอ็ด
490032 Four hundred ninety thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​สอง
490033 Four hundred ninety thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​สาม
490034 Four hundred ninety thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​สี่
490035 Four hundred ninety thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​ห้า
490036 Four hundred ninety thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​หก
490037 Four hundred ninety thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​เจ็ด
490038 Four hundred ninety thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​แปด
490039 Four hundred ninety thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​สิบ​เก้า
490040 Four hundred ninety thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ
490041 Four hundred ninety thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​เอ็ด
490042 Four hundred ninety thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​สอง
490043 Four hundred ninety thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​สาม
490044 Four hundred ninety thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​สี่
490045 Four hundred ninety thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​ห้า
490046 Four hundred ninety thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​หก
490047 Four hundred ninety thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​เจ็ด
490048 Four hundred ninety thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​แปด
490049 Four hundred ninety thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​สิบ​เก้า
490050 Four hundred ninety thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ
490051 Four hundred ninety thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​เอ็ด
490052 Four hundred ninety thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​สอง
490053 Four hundred ninety thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​สาม
490054 Four hundred ninety thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​สี่
490055 Four hundred ninety thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​ห้า
490056 Four hundred ninety thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​หก
490057 Four hundred ninety thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​เจ็ด
490058 Four hundred ninety thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​แปด
490059 Four hundred ninety thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​ห้า​สิบ​เก้า
490060 Four hundred ninety thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ
490061 Four hundred ninety thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​เอ็ด
490062 Four hundred ninety thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​สอง
490063 Four hundred ninety thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​สาม
490064 Four hundred ninety thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​สี่
490065 Four hundred ninety thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​ห้า
490066 Four hundred ninety thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​หก
490067 Four hundred ninety thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​เจ็ด
490068 Four hundred ninety thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​แปด
490069 Four hundred ninety thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หก​สิบ​เก้า
490070 Four hundred ninety thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ
490071 Four hundred ninety thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
490072 Four hundred ninety thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สอง
490073 Four hundred ninety thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สาม
490074 Four hundred ninety thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สี่
490075 Four hundred ninety thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​ห้า
490076 Four hundred ninety thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​หก
490077 Four hundred ninety thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
490078 Four hundred ninety thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​แปด
490079 Four hundred ninety thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เก้า
490080 Four hundred ninety thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ
490081 Four hundred ninety thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​เอ็ด
490082 Four hundred ninety thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​สอง
490083 Four hundred ninety thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​สาม
490084 Four hundred ninety thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​สี่
490085 Four hundred ninety thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​ห้า
490086 Four hundred ninety thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​หก
490087 Four hundred ninety thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​เจ็ด
490088 Four hundred ninety thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​แปด
490089 Four hundred ninety thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​สิบ​เก้า
490090 Four hundred ninety thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ
490091 Four hundred ninety thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​เอ็ด
490092 Four hundred ninety thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​สอง
490093 Four hundred ninety thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​สาม
490094 Four hundred ninety thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​สี่
490095 Four hundred ninety thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​ห้า
490096 Four hundred ninety thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​หก
490097 Four hundred ninety thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​เจ็ด
490098 Four hundred ninety thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​แปด
490099 Four hundred ninety thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​สิบ​เก้า
490100 Four hundred ninety thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 490001 ถึง 490100 (Four hundred ninety thousand and one to Four hundred ninety thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน