วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 489401 ถึง 489500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 489401 ถึง 489500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 489401 ถึง 489500 (Four hundred eighty nine thousand four hundred and one to Four hundred eighty nine thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
489401 Four hundred eighty nine thousand four hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
489402 Four hundred eighty nine thousand four hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สอง
489403 Four hundred eighty nine thousand four hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม
489404 Four hundred eighty nine thousand four hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่
489405 Four hundred eighty nine thousand four hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
489406 Four hundred eighty nine thousand four hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก
489407 Four hundred eighty nine thousand four hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
489408 Four hundred eighty nine thousand four hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด
489409 Four hundred eighty nine thousand four hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
489410 Four hundred eighty nine thousand four hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
489411 Four hundred eighty nine thousand four hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
489412 Four hundred eighty nine thousand four hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
489413 Four hundred eighty nine thousand four hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
489414 Four hundred eighty nine thousand four hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
489415 Four hundred eighty nine thousand four hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
489416 Four hundred eighty nine thousand four hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
489417 Four hundred eighty nine thousand four hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
489418 Four hundred eighty nine thousand four hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
489419 Four hundred eighty nine thousand four hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
489420 Four hundred eighty nine thousand four hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
489421 Four hundred eighty nine thousand four hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
489422 Four hundred eighty nine thousand four hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
489423 Four hundred eighty nine thousand four hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
489424 Four hundred eighty nine thousand four hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
489425 Four hundred eighty nine thousand four hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
489426 Four hundred eighty nine thousand four hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
489427 Four hundred eighty nine thousand four hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
489428 Four hundred eighty nine thousand four hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
489429 Four hundred eighty nine thousand four hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
489430 Four hundred eighty nine thousand four hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
489431 Four hundred eighty nine thousand four hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
489432 Four hundred eighty nine thousand four hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
489433 Four hundred eighty nine thousand four hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
489434 Four hundred eighty nine thousand four hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
489435 Four hundred eighty nine thousand four hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
489436 Four hundred eighty nine thousand four hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
489437 Four hundred eighty nine thousand four hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
489438 Four hundred eighty nine thousand four hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
489439 Four hundred eighty nine thousand four hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
489440 Four hundred eighty nine thousand four hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
489441 Four hundred eighty nine thousand four hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
489442 Four hundred eighty nine thousand four hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
489443 Four hundred eighty nine thousand four hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
489444 Four hundred eighty nine thousand four hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
489445 Four hundred eighty nine thousand four hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
489446 Four hundred eighty nine thousand four hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
489447 Four hundred eighty nine thousand four hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
489448 Four hundred eighty nine thousand four hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
489449 Four hundred eighty nine thousand four hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
489450 Four hundred eighty nine thousand four hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
489451 Four hundred eighty nine thousand four hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
489452 Four hundred eighty nine thousand four hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
489453 Four hundred eighty nine thousand four hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
489454 Four hundred eighty nine thousand four hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
489455 Four hundred eighty nine thousand four hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
489456 Four hundred eighty nine thousand four hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
489457 Four hundred eighty nine thousand four hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
489458 Four hundred eighty nine thousand four hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
489459 Four hundred eighty nine thousand four hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
489460 Four hundred eighty nine thousand four hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
489461 Four hundred eighty nine thousand four hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
489462 Four hundred eighty nine thousand four hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
489463 Four hundred eighty nine thousand four hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
489464 Four hundred eighty nine thousand four hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
489465 Four hundred eighty nine thousand four hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
489466 Four hundred eighty nine thousand four hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
489467 Four hundred eighty nine thousand four hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
489468 Four hundred eighty nine thousand four hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
489469 Four hundred eighty nine thousand four hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
489470 Four hundred eighty nine thousand four hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
489471 Four hundred eighty nine thousand four hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
489472 Four hundred eighty nine thousand four hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
489473 Four hundred eighty nine thousand four hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
489474 Four hundred eighty nine thousand four hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
489475 Four hundred eighty nine thousand four hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
489476 Four hundred eighty nine thousand four hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
489477 Four hundred eighty nine thousand four hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
489478 Four hundred eighty nine thousand four hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
489479 Four hundred eighty nine thousand four hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
489480 Four hundred eighty nine thousand four hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
489481 Four hundred eighty nine thousand four hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
489482 Four hundred eighty nine thousand four hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
489483 Four hundred eighty nine thousand four hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
489484 Four hundred eighty nine thousand four hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
489485 Four hundred eighty nine thousand four hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
489486 Four hundred eighty nine thousand four hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
489487 Four hundred eighty nine thousand four hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
489488 Four hundred eighty nine thousand four hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
489489 Four hundred eighty nine thousand four hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
489490 Four hundred eighty nine thousand four hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
489491 Four hundred eighty nine thousand four hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
489492 Four hundred eighty nine thousand four hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
489493 Four hundred eighty nine thousand four hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
489494 Four hundred eighty nine thousand four hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
489495 Four hundred eighty nine thousand four hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
489496 Four hundred eighty nine thousand four hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
489497 Four hundred eighty nine thousand four hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
489498 Four hundred eighty nine thousand four hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
489499 Four hundred eighty nine thousand four hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
489500 Four hundred eighty nine thousand five hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 489401 ถึง 489500 (Four hundred eighty nine thousand four hundred and one to Four hundred eighty nine thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 489501-489600, 489601-489700, 489701-489800, 489801-489900, 489901-490000, 490001-490100, 490101-490200, 490201-490300, 490301-490400, 490401-490500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 489301-489400, 489201-489300, 489101-489200, 489001-489100, 488901-489000, 488801-488900, 488701-488800, 488601-488700, 488501-488600, 488401-488500