วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 489301 ถึง 489400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 489301 ถึง 489400 (Four hundred eighty nine thousand three hundred and one to Four hundred eighty nine thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
489301 Four hundred eighty nine thousand three hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
489302 Four hundred eighty nine thousand three hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สอง
489303 Four hundred eighty nine thousand three hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม
489304 Four hundred eighty nine thousand three hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่
489305 Four hundred eighty nine thousand three hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
489306 Four hundred eighty nine thousand three hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก
489307 Four hundred eighty nine thousand three hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
489308 Four hundred eighty nine thousand three hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด
489309 Four hundred eighty nine thousand three hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
489310 Four hundred eighty nine thousand three hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
489311 Four hundred eighty nine thousand three hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
489312 Four hundred eighty nine thousand three hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
489313 Four hundred eighty nine thousand three hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
489314 Four hundred eighty nine thousand three hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
489315 Four hundred eighty nine thousand three hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
489316 Four hundred eighty nine thousand three hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
489317 Four hundred eighty nine thousand three hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
489318 Four hundred eighty nine thousand three hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
489319 Four hundred eighty nine thousand three hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
489320 Four hundred eighty nine thousand three hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
489321 Four hundred eighty nine thousand three hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
489322 Four hundred eighty nine thousand three hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
489323 Four hundred eighty nine thousand three hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
489324 Four hundred eighty nine thousand three hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
489325 Four hundred eighty nine thousand three hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
489326 Four hundred eighty nine thousand three hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
489327 Four hundred eighty nine thousand three hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
489328 Four hundred eighty nine thousand three hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
489329 Four hundred eighty nine thousand three hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
489330 Four hundred eighty nine thousand three hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
489331 Four hundred eighty nine thousand three hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
489332 Four hundred eighty nine thousand three hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
489333 Four hundred eighty nine thousand three hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
489334 Four hundred eighty nine thousand three hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
489335 Four hundred eighty nine thousand three hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
489336 Four hundred eighty nine thousand three hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
489337 Four hundred eighty nine thousand three hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
489338 Four hundred eighty nine thousand three hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
489339 Four hundred eighty nine thousand three hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
489340 Four hundred eighty nine thousand three hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
489341 Four hundred eighty nine thousand three hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
489342 Four hundred eighty nine thousand three hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
489343 Four hundred eighty nine thousand three hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
489344 Four hundred eighty nine thousand three hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
489345 Four hundred eighty nine thousand three hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
489346 Four hundred eighty nine thousand three hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
489347 Four hundred eighty nine thousand three hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
489348 Four hundred eighty nine thousand three hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
489349 Four hundred eighty nine thousand three hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
489350 Four hundred eighty nine thousand three hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
489351 Four hundred eighty nine thousand three hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
489352 Four hundred eighty nine thousand three hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
489353 Four hundred eighty nine thousand three hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
489354 Four hundred eighty nine thousand three hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
489355 Four hundred eighty nine thousand three hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
489356 Four hundred eighty nine thousand three hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
489357 Four hundred eighty nine thousand three hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
489358 Four hundred eighty nine thousand three hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
489359 Four hundred eighty nine thousand three hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
489360 Four hundred eighty nine thousand three hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
489361 Four hundred eighty nine thousand three hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
489362 Four hundred eighty nine thousand three hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
489363 Four hundred eighty nine thousand three hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
489364 Four hundred eighty nine thousand three hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
489365 Four hundred eighty nine thousand three hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
489366 Four hundred eighty nine thousand three hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
489367 Four hundred eighty nine thousand three hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
489368 Four hundred eighty nine thousand three hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
489369 Four hundred eighty nine thousand three hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
489370 Four hundred eighty nine thousand three hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
489371 Four hundred eighty nine thousand three hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
489372 Four hundred eighty nine thousand three hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
489373 Four hundred eighty nine thousand three hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
489374 Four hundred eighty nine thousand three hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
489375 Four hundred eighty nine thousand three hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
489376 Four hundred eighty nine thousand three hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
489377 Four hundred eighty nine thousand three hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
489378 Four hundred eighty nine thousand three hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
489379 Four hundred eighty nine thousand three hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
489380 Four hundred eighty nine thousand three hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
489381 Four hundred eighty nine thousand three hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
489382 Four hundred eighty nine thousand three hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
489383 Four hundred eighty nine thousand three hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
489384 Four hundred eighty nine thousand three hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
489385 Four hundred eighty nine thousand three hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
489386 Four hundred eighty nine thousand three hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
489387 Four hundred eighty nine thousand three hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
489388 Four hundred eighty nine thousand three hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
489389 Four hundred eighty nine thousand three hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
489390 Four hundred eighty nine thousand three hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
489391 Four hundred eighty nine thousand three hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
489392 Four hundred eighty nine thousand three hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
489393 Four hundred eighty nine thousand three hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
489394 Four hundred eighty nine thousand three hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
489395 Four hundred eighty nine thousand three hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
489396 Four hundred eighty nine thousand three hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
489397 Four hundred eighty nine thousand three hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
489398 Four hundred eighty nine thousand three hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
489399 Four hundred eighty nine thousand three hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
489400 Four hundred eighty nine thousand four hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 489301 ถึง 489400 (Four hundred eighty nine thousand three hundred and one to Four hundred eighty nine thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน