พฤศจิกายน 28, 2022

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 489001 ถึง 489100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 489001 ถึง 489100 (Four hundred eighty nine thousand and one to Four hundred eighty nine thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
489001 Four hundred eighty nine thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง
489002 Four hundred eighty nine thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง
489003 Four hundred eighty nine thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม
489004 Four hundred eighty nine thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่
489005 Four hundred eighty nine thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า
489006 Four hundred eighty nine thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก
489007 Four hundred eighty nine thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด
489008 Four hundred eighty nine thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด
489009 Four hundred eighty nine thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า
489010 Four hundred eighty nine thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ
489011 Four hundred eighty nine thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
489012 Four hundred eighty nine thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สอง
489013 Four hundred eighty nine thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สาม
489014 Four hundred eighty nine thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สี่
489015 Four hundred eighty nine thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​ห้า
489016 Four hundred eighty nine thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​หก
489017 Four hundred eighty nine thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
489018 Four hundred eighty nine thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​แปด
489019 Four hundred eighty nine thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เก้า
489020 Four hundred eighty nine thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ
489021 Four hundred eighty nine thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
489022 Four hundred eighty nine thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
489023 Four hundred eighty nine thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
489024 Four hundred eighty nine thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
489025 Four hundred eighty nine thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
489026 Four hundred eighty nine thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
489027 Four hundred eighty nine thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
489028 Four hundred eighty nine thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
489029 Four hundred eighty nine thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
489030 Four hundred eighty nine thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ
489031 Four hundred eighty nine thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
489032 Four hundred eighty nine thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
489033 Four hundred eighty nine thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
489034 Four hundred eighty nine thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
489035 Four hundred eighty nine thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
489036 Four hundred eighty nine thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
489037 Four hundred eighty nine thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
489038 Four hundred eighty nine thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
489039 Four hundred eighty nine thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
489040 Four hundred eighty nine thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ
489041 Four hundred eighty nine thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
489042 Four hundred eighty nine thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
489043 Four hundred eighty nine thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
489044 Four hundred eighty nine thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
489045 Four hundred eighty nine thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
489046 Four hundred eighty nine thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
489047 Four hundred eighty nine thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
489048 Four hundred eighty nine thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
489049 Four hundred eighty nine thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
489050 Four hundred eighty nine thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ
489051 Four hundred eighty nine thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
489052 Four hundred eighty nine thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
489053 Four hundred eighty nine thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
489054 Four hundred eighty nine thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
489055 Four hundred eighty nine thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
489056 Four hundred eighty nine thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
489057 Four hundred eighty nine thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
489058 Four hundred eighty nine thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
489059 Four hundred eighty nine thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
489060 Four hundred eighty nine thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ
489061 Four hundred eighty nine thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
489062 Four hundred eighty nine thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
489063 Four hundred eighty nine thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
489064 Four hundred eighty nine thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
489065 Four hundred eighty nine thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
489066 Four hundred eighty nine thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
489067 Four hundred eighty nine thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
489068 Four hundred eighty nine thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
489069 Four hundred eighty nine thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
489070 Four hundred eighty nine thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
489071 Four hundred eighty nine thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
489072 Four hundred eighty nine thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
489073 Four hundred eighty nine thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
489074 Four hundred eighty nine thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
489075 Four hundred eighty nine thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
489076 Four hundred eighty nine thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
489077 Four hundred eighty nine thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
489078 Four hundred eighty nine thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
489079 Four hundred eighty nine thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
489080 Four hundred eighty nine thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ
489081 Four hundred eighty nine thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
489082 Four hundred eighty nine thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
489083 Four hundred eighty nine thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
489084 Four hundred eighty nine thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
489085 Four hundred eighty nine thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
489086 Four hundred eighty nine thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
489087 Four hundred eighty nine thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
489088 Four hundred eighty nine thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
489089 Four hundred eighty nine thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
489090 Four hundred eighty nine thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ
489091 Four hundred eighty nine thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
489092 Four hundred eighty nine thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
489093 Four hundred eighty nine thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
489094 Four hundred eighty nine thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
489095 Four hundred eighty nine thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
489096 Four hundred eighty nine thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
489097 Four hundred eighty nine thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
489098 Four hundred eighty nine thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
489099 Four hundred eighty nine thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
489100 Four hundred eighty nine thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 489001 ถึง 489100 (Four hundred eighty nine thousand and one to Four hundred eighty nine thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน