วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 488501 ถึง 488600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 488501 ถึง 488600 (Four hundred eighty eight thousand five hundred and one to Four hundred eighty eight thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
488501 Four hundred eighty eight thousand five hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
488502 Four hundred eighty eight thousand five hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
488503 Four hundred eighty eight thousand five hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
488504 Four hundred eighty eight thousand five hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
488505 Four hundred eighty eight thousand five hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
488506 Four hundred eighty eight thousand five hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก
488507 Four hundred eighty eight thousand five hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
488508 Four hundred eighty eight thousand five hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
488509 Four hundred eighty eight thousand five hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
488510 Four hundred eighty eight thousand five hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
488511 Four hundred eighty eight thousand five hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
488512 Four hundred eighty eight thousand five hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
488513 Four hundred eighty eight thousand five hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
488514 Four hundred eighty eight thousand five hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
488515 Four hundred eighty eight thousand five hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
488516 Four hundred eighty eight thousand five hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
488517 Four hundred eighty eight thousand five hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
488518 Four hundred eighty eight thousand five hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
488519 Four hundred eighty eight thousand five hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
488520 Four hundred eighty eight thousand five hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
488521 Four hundred eighty eight thousand five hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
488522 Four hundred eighty eight thousand five hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
488523 Four hundred eighty eight thousand five hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
488524 Four hundred eighty eight thousand five hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
488525 Four hundred eighty eight thousand five hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
488526 Four hundred eighty eight thousand five hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
488527 Four hundred eighty eight thousand five hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
488528 Four hundred eighty eight thousand five hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
488529 Four hundred eighty eight thousand five hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
488530 Four hundred eighty eight thousand five hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
488531 Four hundred eighty eight thousand five hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
488532 Four hundred eighty eight thousand five hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
488533 Four hundred eighty eight thousand five hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
488534 Four hundred eighty eight thousand five hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
488535 Four hundred eighty eight thousand five hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
488536 Four hundred eighty eight thousand five hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
488537 Four hundred eighty eight thousand five hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
488538 Four hundred eighty eight thousand five hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
488539 Four hundred eighty eight thousand five hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
488540 Four hundred eighty eight thousand five hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
488541 Four hundred eighty eight thousand five hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
488542 Four hundred eighty eight thousand five hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
488543 Four hundred eighty eight thousand five hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
488544 Four hundred eighty eight thousand five hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
488545 Four hundred eighty eight thousand five hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
488546 Four hundred eighty eight thousand five hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
488547 Four hundred eighty eight thousand five hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
488548 Four hundred eighty eight thousand five hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
488549 Four hundred eighty eight thousand five hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
488550 Four hundred eighty eight thousand five hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
488551 Four hundred eighty eight thousand five hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
488552 Four hundred eighty eight thousand five hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
488553 Four hundred eighty eight thousand five hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
488554 Four hundred eighty eight thousand five hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
488555 Four hundred eighty eight thousand five hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
488556 Four hundred eighty eight thousand five hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
488557 Four hundred eighty eight thousand five hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
488558 Four hundred eighty eight thousand five hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
488559 Four hundred eighty eight thousand five hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
488560 Four hundred eighty eight thousand five hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
488561 Four hundred eighty eight thousand five hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
488562 Four hundred eighty eight thousand five hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
488563 Four hundred eighty eight thousand five hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
488564 Four hundred eighty eight thousand five hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
488565 Four hundred eighty eight thousand five hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
488566 Four hundred eighty eight thousand five hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
488567 Four hundred eighty eight thousand five hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
488568 Four hundred eighty eight thousand five hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
488569 Four hundred eighty eight thousand five hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
488570 Four hundred eighty eight thousand five hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
488571 Four hundred eighty eight thousand five hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
488572 Four hundred eighty eight thousand five hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
488573 Four hundred eighty eight thousand five hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
488574 Four hundred eighty eight thousand five hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
488575 Four hundred eighty eight thousand five hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
488576 Four hundred eighty eight thousand five hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
488577 Four hundred eighty eight thousand five hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
488578 Four hundred eighty eight thousand five hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
488579 Four hundred eighty eight thousand five hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
488580 Four hundred eighty eight thousand five hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
488581 Four hundred eighty eight thousand five hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
488582 Four hundred eighty eight thousand five hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
488583 Four hundred eighty eight thousand five hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
488584 Four hundred eighty eight thousand five hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
488585 Four hundred eighty eight thousand five hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
488586 Four hundred eighty eight thousand five hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
488587 Four hundred eighty eight thousand five hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
488588 Four hundred eighty eight thousand five hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
488589 Four hundred eighty eight thousand five hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
488590 Four hundred eighty eight thousand five hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
488591 Four hundred eighty eight thousand five hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
488592 Four hundred eighty eight thousand five hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
488593 Four hundred eighty eight thousand five hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
488594 Four hundred eighty eight thousand five hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
488595 Four hundred eighty eight thousand five hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
488596 Four hundred eighty eight thousand five hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
488597 Four hundred eighty eight thousand five hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
488598 Four hundred eighty eight thousand five hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
488599 Four hundred eighty eight thousand five hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
488600 Four hundred eighty eight thousand six hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 488501 ถึง 488600 (Four hundred eighty eight thousand five hundred and one to Four hundred eighty eight thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน