วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 488201 ถึง 488300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 488201 ถึง 488300 (Four hundred eighty eight thousand two hundred and one to Four hundred eighty eight thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
488201 Four hundred eighty eight thousand two hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
488202 Four hundred eighty eight thousand two hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สอง
488203 Four hundred eighty eight thousand two hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม
488204 Four hundred eighty eight thousand two hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่
488205 Four hundred eighty eight thousand two hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
488206 Four hundred eighty eight thousand two hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก
488207 Four hundred eighty eight thousand two hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
488208 Four hundred eighty eight thousand two hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด
488209 Four hundred eighty eight thousand two hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
488210 Four hundred eighty eight thousand two hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
488211 Four hundred eighty eight thousand two hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
488212 Four hundred eighty eight thousand two hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
488213 Four hundred eighty eight thousand two hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
488214 Four hundred eighty eight thousand two hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
488215 Four hundred eighty eight thousand two hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
488216 Four hundred eighty eight thousand two hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
488217 Four hundred eighty eight thousand two hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
488218 Four hundred eighty eight thousand two hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
488219 Four hundred eighty eight thousand two hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
488220 Four hundred eighty eight thousand two hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
488221 Four hundred eighty eight thousand two hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
488222 Four hundred eighty eight thousand two hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
488223 Four hundred eighty eight thousand two hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
488224 Four hundred eighty eight thousand two hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
488225 Four hundred eighty eight thousand two hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
488226 Four hundred eighty eight thousand two hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
488227 Four hundred eighty eight thousand two hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
488228 Four hundred eighty eight thousand two hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
488229 Four hundred eighty eight thousand two hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
488230 Four hundred eighty eight thousand two hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
488231 Four hundred eighty eight thousand two hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
488232 Four hundred eighty eight thousand two hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
488233 Four hundred eighty eight thousand two hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
488234 Four hundred eighty eight thousand two hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
488235 Four hundred eighty eight thousand two hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
488236 Four hundred eighty eight thousand two hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
488237 Four hundred eighty eight thousand two hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
488238 Four hundred eighty eight thousand two hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
488239 Four hundred eighty eight thousand two hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
488240 Four hundred eighty eight thousand two hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
488241 Four hundred eighty eight thousand two hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
488242 Four hundred eighty eight thousand two hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
488243 Four hundred eighty eight thousand two hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
488244 Four hundred eighty eight thousand two hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
488245 Four hundred eighty eight thousand two hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
488246 Four hundred eighty eight thousand two hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
488247 Four hundred eighty eight thousand two hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
488248 Four hundred eighty eight thousand two hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
488249 Four hundred eighty eight thousand two hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
488250 Four hundred eighty eight thousand two hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
488251 Four hundred eighty eight thousand two hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
488252 Four hundred eighty eight thousand two hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
488253 Four hundred eighty eight thousand two hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
488254 Four hundred eighty eight thousand two hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
488255 Four hundred eighty eight thousand two hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
488256 Four hundred eighty eight thousand two hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
488257 Four hundred eighty eight thousand two hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
488258 Four hundred eighty eight thousand two hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
488259 Four hundred eighty eight thousand two hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
488260 Four hundred eighty eight thousand two hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
488261 Four hundred eighty eight thousand two hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
488262 Four hundred eighty eight thousand two hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
488263 Four hundred eighty eight thousand two hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
488264 Four hundred eighty eight thousand two hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
488265 Four hundred eighty eight thousand two hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
488266 Four hundred eighty eight thousand two hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
488267 Four hundred eighty eight thousand two hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
488268 Four hundred eighty eight thousand two hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
488269 Four hundred eighty eight thousand two hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
488270 Four hundred eighty eight thousand two hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
488271 Four hundred eighty eight thousand two hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
488272 Four hundred eighty eight thousand two hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
488273 Four hundred eighty eight thousand two hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
488274 Four hundred eighty eight thousand two hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
488275 Four hundred eighty eight thousand two hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
488276 Four hundred eighty eight thousand two hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
488277 Four hundred eighty eight thousand two hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
488278 Four hundred eighty eight thousand two hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
488279 Four hundred eighty eight thousand two hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
488280 Four hundred eighty eight thousand two hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
488281 Four hundred eighty eight thousand two hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
488282 Four hundred eighty eight thousand two hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
488283 Four hundred eighty eight thousand two hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
488284 Four hundred eighty eight thousand two hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
488285 Four hundred eighty eight thousand two hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
488286 Four hundred eighty eight thousand two hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
488287 Four hundred eighty eight thousand two hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
488288 Four hundred eighty eight thousand two hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
488289 Four hundred eighty eight thousand two hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
488290 Four hundred eighty eight thousand two hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
488291 Four hundred eighty eight thousand two hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
488292 Four hundred eighty eight thousand two hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
488293 Four hundred eighty eight thousand two hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
488294 Four hundred eighty eight thousand two hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
488295 Four hundred eighty eight thousand two hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
488296 Four hundred eighty eight thousand two hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
488297 Four hundred eighty eight thousand two hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
488298 Four hundred eighty eight thousand two hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
488299 Four hundred eighty eight thousand two hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
488300 Four hundred eighty eight thousand three hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 488201 ถึง 488300 (Four hundred eighty eight thousand two hundred and one to Four hundred eighty eight thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน