วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 486501 ถึง 486600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 486501 ถึง 486600 (Four hundred eighty six thousand five hundred and one to Four hundred eighty six thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
486501 Four hundred eighty six thousand five hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
486502 Four hundred eighty six thousand five hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
486503 Four hundred eighty six thousand five hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
486504 Four hundred eighty six thousand five hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
486505 Four hundred eighty six thousand five hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
486506 Four hundred eighty six thousand five hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก
486507 Four hundred eighty six thousand five hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
486508 Four hundred eighty six thousand five hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
486509 Four hundred eighty six thousand five hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
486510 Four hundred eighty six thousand five hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
486511 Four hundred eighty six thousand five hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
486512 Four hundred eighty six thousand five hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
486513 Four hundred eighty six thousand five hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
486514 Four hundred eighty six thousand five hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
486515 Four hundred eighty six thousand five hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
486516 Four hundred eighty six thousand five hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
486517 Four hundred eighty six thousand five hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
486518 Four hundred eighty six thousand five hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
486519 Four hundred eighty six thousand five hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
486520 Four hundred eighty six thousand five hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
486521 Four hundred eighty six thousand five hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
486522 Four hundred eighty six thousand five hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
486523 Four hundred eighty six thousand five hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
486524 Four hundred eighty six thousand five hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
486525 Four hundred eighty six thousand five hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
486526 Four hundred eighty six thousand five hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
486527 Four hundred eighty six thousand five hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
486528 Four hundred eighty six thousand five hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
486529 Four hundred eighty six thousand five hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
486530 Four hundred eighty six thousand five hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
486531 Four hundred eighty six thousand five hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
486532 Four hundred eighty six thousand five hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
486533 Four hundred eighty six thousand five hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
486534 Four hundred eighty six thousand five hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
486535 Four hundred eighty six thousand five hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
486536 Four hundred eighty six thousand five hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
486537 Four hundred eighty six thousand five hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
486538 Four hundred eighty six thousand five hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
486539 Four hundred eighty six thousand five hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
486540 Four hundred eighty six thousand five hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
486541 Four hundred eighty six thousand five hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
486542 Four hundred eighty six thousand five hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
486543 Four hundred eighty six thousand five hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
486544 Four hundred eighty six thousand five hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
486545 Four hundred eighty six thousand five hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
486546 Four hundred eighty six thousand five hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
486547 Four hundred eighty six thousand five hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
486548 Four hundred eighty six thousand five hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
486549 Four hundred eighty six thousand five hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
486550 Four hundred eighty six thousand five hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
486551 Four hundred eighty six thousand five hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
486552 Four hundred eighty six thousand five hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
486553 Four hundred eighty six thousand five hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
486554 Four hundred eighty six thousand five hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
486555 Four hundred eighty six thousand five hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
486556 Four hundred eighty six thousand five hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
486557 Four hundred eighty six thousand five hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
486558 Four hundred eighty six thousand five hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
486559 Four hundred eighty six thousand five hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
486560 Four hundred eighty six thousand five hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
486561 Four hundred eighty six thousand five hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
486562 Four hundred eighty six thousand five hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
486563 Four hundred eighty six thousand five hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
486564 Four hundred eighty six thousand five hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
486565 Four hundred eighty six thousand five hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
486566 Four hundred eighty six thousand five hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
486567 Four hundred eighty six thousand five hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
486568 Four hundred eighty six thousand five hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
486569 Four hundred eighty six thousand five hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
486570 Four hundred eighty six thousand five hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
486571 Four hundred eighty six thousand five hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
486572 Four hundred eighty six thousand five hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
486573 Four hundred eighty six thousand five hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
486574 Four hundred eighty six thousand five hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
486575 Four hundred eighty six thousand five hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
486576 Four hundred eighty six thousand five hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
486577 Four hundred eighty six thousand five hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
486578 Four hundred eighty six thousand five hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
486579 Four hundred eighty six thousand five hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
486580 Four hundred eighty six thousand five hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
486581 Four hundred eighty six thousand five hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
486582 Four hundred eighty six thousand five hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
486583 Four hundred eighty six thousand five hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
486584 Four hundred eighty six thousand five hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
486585 Four hundred eighty six thousand five hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
486586 Four hundred eighty six thousand five hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
486587 Four hundred eighty six thousand five hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
486588 Four hundred eighty six thousand five hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
486589 Four hundred eighty six thousand five hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
486590 Four hundred eighty six thousand five hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
486591 Four hundred eighty six thousand five hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
486592 Four hundred eighty six thousand five hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
486593 Four hundred eighty six thousand five hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
486594 Four hundred eighty six thousand five hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
486595 Four hundred eighty six thousand five hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
486596 Four hundred eighty six thousand five hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
486597 Four hundred eighty six thousand five hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
486598 Four hundred eighty six thousand five hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
486599 Four hundred eighty six thousand five hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
486600 Four hundred eighty six thousand six hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 486501 ถึง 486600 (Four hundred eighty six thousand five hundred and one to Four hundred eighty six thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน