วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 485001 ถึง 485100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 485001 ถึง 485100 (Four hundred eighty five thousand and one to Four hundred eighty five thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
485001 Four hundred eighty five thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
485002 Four hundred eighty five thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
485003 Four hundred eighty five thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
485004 Four hundred eighty five thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
485005 Four hundred eighty five thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
485006 Four hundred eighty five thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก
485007 Four hundred eighty five thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
485008 Four hundred eighty five thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
485009 Four hundred eighty five thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
485010 Four hundred eighty five thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
485011 Four hundred eighty five thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
485012 Four hundred eighty five thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
485013 Four hundred eighty five thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
485014 Four hundred eighty five thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
485015 Four hundred eighty five thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
485016 Four hundred eighty five thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
485017 Four hundred eighty five thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
485018 Four hundred eighty five thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
485019 Four hundred eighty five thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
485020 Four hundred eighty five thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
485021 Four hundred eighty five thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
485022 Four hundred eighty five thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
485023 Four hundred eighty five thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
485024 Four hundred eighty five thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
485025 Four hundred eighty five thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
485026 Four hundred eighty five thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
485027 Four hundred eighty five thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
485028 Four hundred eighty five thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
485029 Four hundred eighty five thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
485030 Four hundred eighty five thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
485031 Four hundred eighty five thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
485032 Four hundred eighty five thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
485033 Four hundred eighty five thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
485034 Four hundred eighty five thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
485035 Four hundred eighty five thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
485036 Four hundred eighty five thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
485037 Four hundred eighty five thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
485038 Four hundred eighty five thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
485039 Four hundred eighty five thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
485040 Four hundred eighty five thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
485041 Four hundred eighty five thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
485042 Four hundred eighty five thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
485043 Four hundred eighty five thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
485044 Four hundred eighty five thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
485045 Four hundred eighty five thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
485046 Four hundred eighty five thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
485047 Four hundred eighty five thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
485048 Four hundred eighty five thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
485049 Four hundred eighty five thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
485050 Four hundred eighty five thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
485051 Four hundred eighty five thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
485052 Four hundred eighty five thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
485053 Four hundred eighty five thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
485054 Four hundred eighty five thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
485055 Four hundred eighty five thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
485056 Four hundred eighty five thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
485057 Four hundred eighty five thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
485058 Four hundred eighty five thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
485059 Four hundred eighty five thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
485060 Four hundred eighty five thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
485061 Four hundred eighty five thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
485062 Four hundred eighty five thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
485063 Four hundred eighty five thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
485064 Four hundred eighty five thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
485065 Four hundred eighty five thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
485066 Four hundred eighty five thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
485067 Four hundred eighty five thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
485068 Four hundred eighty five thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
485069 Four hundred eighty five thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
485070 Four hundred eighty five thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
485071 Four hundred eighty five thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
485072 Four hundred eighty five thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
485073 Four hundred eighty five thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
485074 Four hundred eighty five thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
485075 Four hundred eighty five thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
485076 Four hundred eighty five thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
485077 Four hundred eighty five thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
485078 Four hundred eighty five thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
485079 Four hundred eighty five thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
485080 Four hundred eighty five thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
485081 Four hundred eighty five thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
485082 Four hundred eighty five thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
485083 Four hundred eighty five thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
485084 Four hundred eighty five thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
485085 Four hundred eighty five thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
485086 Four hundred eighty five thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
485087 Four hundred eighty five thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
485088 Four hundred eighty five thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
485089 Four hundred eighty five thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
485090 Four hundred eighty five thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
485091 Four hundred eighty five thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
485092 Four hundred eighty five thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
485093 Four hundred eighty five thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
485094 Four hundred eighty five thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
485095 Four hundred eighty five thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
485096 Four hundred eighty five thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
485097 Four hundred eighty five thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
485098 Four hundred eighty five thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
485099 Four hundred eighty five thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
485100 Four hundred eighty five thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 485001 ถึง 485100 (Four hundred eighty five thousand and one to Four hundred eighty five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน