วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 484201 ถึง 484300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 484201 ถึง 484300 (Four hundred eighty four thousand two hundred and one to Four hundred eighty four thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
484201 Four hundred eighty four thousand two hundred and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
484202 Four hundred eighty four thousand two hundred and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สอง
484203 Four hundred eighty four thousand two hundred and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม
484204 Four hundred eighty four thousand two hundred and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่
484205 Four hundred eighty four thousand two hundred and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
484206 Four hundred eighty four thousand two hundred and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก
484207 Four hundred eighty four thousand two hundred and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
484208 Four hundred eighty four thousand two hundred and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด
484209 Four hundred eighty four thousand two hundred and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
484210 Four hundred eighty four thousand two hundred and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
484211 Four hundred eighty four thousand two hundred and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
484212 Four hundred eighty four thousand two hundred and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
484213 Four hundred eighty four thousand two hundred and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
484214 Four hundred eighty four thousand two hundred and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
484215 Four hundred eighty four thousand two hundred and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
484216 Four hundred eighty four thousand two hundred and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
484217 Four hundred eighty four thousand two hundred and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
484218 Four hundred eighty four thousand two hundred and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
484219 Four hundred eighty four thousand two hundred and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
484220 Four hundred eighty four thousand two hundred and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
484221 Four hundred eighty four thousand two hundred and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
484222 Four hundred eighty four thousand two hundred and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
484223 Four hundred eighty four thousand two hundred and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
484224 Four hundred eighty four thousand two hundred and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
484225 Four hundred eighty four thousand two hundred and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
484226 Four hundred eighty four thousand two hundred and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
484227 Four hundred eighty four thousand two hundred and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
484228 Four hundred eighty four thousand two hundred and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
484229 Four hundred eighty four thousand two hundred and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
484230 Four hundred eighty four thousand two hundred and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
484231 Four hundred eighty four thousand two hundred and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
484232 Four hundred eighty four thousand two hundred and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
484233 Four hundred eighty four thousand two hundred and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
484234 Four hundred eighty four thousand two hundred and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
484235 Four hundred eighty four thousand two hundred and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
484236 Four hundred eighty four thousand two hundred and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
484237 Four hundred eighty four thousand two hundred and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
484238 Four hundred eighty four thousand two hundred and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
484239 Four hundred eighty four thousand two hundred and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
484240 Four hundred eighty four thousand two hundred and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
484241 Four hundred eighty four thousand two hundred and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
484242 Four hundred eighty four thousand two hundred and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
484243 Four hundred eighty four thousand two hundred and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
484244 Four hundred eighty four thousand two hundred and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
484245 Four hundred eighty four thousand two hundred and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
484246 Four hundred eighty four thousand two hundred and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
484247 Four hundred eighty four thousand two hundred and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
484248 Four hundred eighty four thousand two hundred and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
484249 Four hundred eighty four thousand two hundred and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
484250 Four hundred eighty four thousand two hundred and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
484251 Four hundred eighty four thousand two hundred and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
484252 Four hundred eighty four thousand two hundred and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
484253 Four hundred eighty four thousand two hundred and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
484254 Four hundred eighty four thousand two hundred and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
484255 Four hundred eighty four thousand two hundred and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
484256 Four hundred eighty four thousand two hundred and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
484257 Four hundred eighty four thousand two hundred and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
484258 Four hundred eighty four thousand two hundred and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
484259 Four hundred eighty four thousand two hundred and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
484260 Four hundred eighty four thousand two hundred and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
484261 Four hundred eighty four thousand two hundred and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
484262 Four hundred eighty four thousand two hundred and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
484263 Four hundred eighty four thousand two hundred and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
484264 Four hundred eighty four thousand two hundred and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
484265 Four hundred eighty four thousand two hundred and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
484266 Four hundred eighty four thousand two hundred and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
484267 Four hundred eighty four thousand two hundred and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
484268 Four hundred eighty four thousand two hundred and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
484269 Four hundred eighty four thousand two hundred and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
484270 Four hundred eighty four thousand two hundred and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
484271 Four hundred eighty four thousand two hundred and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
484272 Four hundred eighty four thousand two hundred and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
484273 Four hundred eighty four thousand two hundred and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
484274 Four hundred eighty four thousand two hundred and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
484275 Four hundred eighty four thousand two hundred and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
484276 Four hundred eighty four thousand two hundred and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
484277 Four hundred eighty four thousand two hundred and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
484278 Four hundred eighty four thousand two hundred and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
484279 Four hundred eighty four thousand two hundred and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
484280 Four hundred eighty four thousand two hundred and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
484281 Four hundred eighty four thousand two hundred and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
484282 Four hundred eighty four thousand two hundred and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
484283 Four hundred eighty four thousand two hundred and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
484284 Four hundred eighty four thousand two hundred and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
484285 Four hundred eighty four thousand two hundred and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
484286 Four hundred eighty four thousand two hundred and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
484287 Four hundred eighty four thousand two hundred and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
484288 Four hundred eighty four thousand two hundred and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
484289 Four hundred eighty four thousand two hundred and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
484290 Four hundred eighty four thousand two hundred and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
484291 Four hundred eighty four thousand two hundred and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
484292 Four hundred eighty four thousand two hundred and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
484293 Four hundred eighty four thousand two hundred and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
484294 Four hundred eighty four thousand two hundred and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
484295 Four hundred eighty four thousand two hundred and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
484296 Four hundred eighty four thousand two hundred and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
484297 Four hundred eighty four thousand two hundred and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
484298 Four hundred eighty four thousand two hundred and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
484299 Four hundred eighty four thousand two hundred and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
484300 Four hundred eighty four thousand three hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 484201 ถึง 484300 (Four hundred eighty four thousand two hundred and one to Four hundred eighty four thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน