วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 482001 ถึง 482100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 482001 ถึง 482100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 482001 ถึง 482100 (Four hundred eighty two thousand and one to Four hundred eighty two thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
482001 Four hundred eighty two thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง
482002 Four hundred eighty two thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สอง
482003 Four hundred eighty two thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม
482004 Four hundred eighty two thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่
482005 Four hundred eighty two thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า
482006 Four hundred eighty two thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก
482007 Four hundred eighty two thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด
482008 Four hundred eighty two thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด
482009 Four hundred eighty two thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า
482010 Four hundred eighty two thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ
482011 Four hundred eighty two thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
482012 Four hundred eighty two thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สอง
482013 Four hundred eighty two thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สาม
482014 Four hundred eighty two thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สี่
482015 Four hundred eighty two thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​ห้า
482016 Four hundred eighty two thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​หก
482017 Four hundred eighty two thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
482018 Four hundred eighty two thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​แปด
482019 Four hundred eighty two thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เก้า
482020 Four hundred eighty two thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ
482021 Four hundred eighty two thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
482022 Four hundred eighty two thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
482023 Four hundred eighty two thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
482024 Four hundred eighty two thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
482025 Four hundred eighty two thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
482026 Four hundred eighty two thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
482027 Four hundred eighty two thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
482028 Four hundred eighty two thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
482029 Four hundred eighty two thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
482030 Four hundred eighty two thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ
482031 Four hundred eighty two thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
482032 Four hundred eighty two thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
482033 Four hundred eighty two thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
482034 Four hundred eighty two thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
482035 Four hundred eighty two thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
482036 Four hundred eighty two thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
482037 Four hundred eighty two thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
482038 Four hundred eighty two thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
482039 Four hundred eighty two thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
482040 Four hundred eighty two thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ
482041 Four hundred eighty two thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
482042 Four hundred eighty two thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
482043 Four hundred eighty two thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
482044 Four hundred eighty two thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
482045 Four hundred eighty two thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
482046 Four hundred eighty two thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
482047 Four hundred eighty two thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
482048 Four hundred eighty two thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
482049 Four hundred eighty two thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
482050 Four hundred eighty two thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ
482051 Four hundred eighty two thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
482052 Four hundred eighty two thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
482053 Four hundred eighty two thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
482054 Four hundred eighty two thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
482055 Four hundred eighty two thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
482056 Four hundred eighty two thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
482057 Four hundred eighty two thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
482058 Four hundred eighty two thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
482059 Four hundred eighty two thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
482060 Four hundred eighty two thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ
482061 Four hundred eighty two thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
482062 Four hundred eighty two thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
482063 Four hundred eighty two thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
482064 Four hundred eighty two thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
482065 Four hundred eighty two thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
482066 Four hundred eighty two thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
482067 Four hundred eighty two thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
482068 Four hundred eighty two thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
482069 Four hundred eighty two thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
482070 Four hundred eighty two thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
482071 Four hundred eighty two thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
482072 Four hundred eighty two thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
482073 Four hundred eighty two thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
482074 Four hundred eighty two thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
482075 Four hundred eighty two thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
482076 Four hundred eighty two thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
482077 Four hundred eighty two thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
482078 Four hundred eighty two thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
482079 Four hundred eighty two thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
482080 Four hundred eighty two thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ
482081 Four hundred eighty two thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
482082 Four hundred eighty two thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
482083 Four hundred eighty two thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
482084 Four hundred eighty two thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
482085 Four hundred eighty two thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
482086 Four hundred eighty two thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
482087 Four hundred eighty two thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
482088 Four hundred eighty two thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
482089 Four hundred eighty two thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
482090 Four hundred eighty two thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ
482091 Four hundred eighty two thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
482092 Four hundred eighty two thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
482093 Four hundred eighty two thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
482094 Four hundred eighty two thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
482095 Four hundred eighty two thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
482096 Four hundred eighty two thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
482097 Four hundred eighty two thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
482098 Four hundred eighty two thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
482099 Four hundred eighty two thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
482100 Four hundred eighty two thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 482001 ถึง 482100 (Four hundred eighty two thousand and one to Four hundred eighty two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 482101-482200, 482201-482300, 482301-482400, 482401-482500, 482501-482600, 482601-482700, 482701-482800, 482801-482900, 482901-483000, 483001-483100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 481901-482000, 481801-481900, 481701-481800, 481601-481700, 481501-481600, 481401-481500, 481301-481400, 481201-481300, 481101-481200, 481001-481100