วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4801 ถึง 4900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4801 ถึง 4900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4801 ถึง 4900 (Four thousand eight hundred and one to Four thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
4801 Four thousand eight hundred and oneโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
4802 Four thousand eight hundred and twoโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​พัน​แปด​ร้อย​สอง
4803 Four thousand eight hundred and threeโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม
4804 Four thousand eight hundred and fourโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่
4805 Four thousand eight hundred and fiveโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
4806 Four thousand eight hundred and sixโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก
4807 Four thousand eight hundred and sevenโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
4808 Four thousand eight hundred and eightโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด
4809 Four thousand eight hundred and nineโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
4810 Four thousand eight hundred and tenโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
4811 Four thousand eight hundred and elevenโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
4812 Four thousand eight hundred and twelveโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
4813 Four thousand eight hundred and thirteenโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
4814 Four thousand eight hundred and fourteenโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
4815 Four thousand eight hundred and fifteenโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
4816 Four thousand eight hundred and sixteenโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
4817 Four thousand eight hundred and seventeenโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
4818 Four thousand eight hundred and eighteenโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
4819 Four thousand eight hundred and nineteenโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
4820 Four thousand eight hundred and twentyโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
4821 Four thousand eight hundred and twenty oneโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
4822 Four thousand eight hundred and twenty twoโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
4823 Four thousand eight hundred and twenty threeโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
4824 Four thousand eight hundred and twenty fourโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
4825 Four thousand eight hundred and twenty fiveโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
4826 Four thousand eight hundred and twenty sixโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
4827 Four thousand eight hundred and twenty sevenโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
4828 Four thousand eight hundred and twenty eightโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
4829 Four thousand eight hundred and twenty nineโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
4830 Four thousand eight hundred and thirtyโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
4831 Four thousand eight hundred and thirty oneโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
4832 Four thousand eight hundred and thirty twoโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
4833 Four thousand eight hundred and thirty threeโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
4834 Four thousand eight hundred and thirty fourโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
4835 Four thousand eight hundred and thirty fiveโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
4836 Four thousand eight hundred and thirty sixโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
4837 Four thousand eight hundred and thirty sevenโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
4838 Four thousand eight hundred and thirty eightโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
4839 Four thousand eight hundred and thirty nineโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
4840 Four thousand eight hundred and fortyโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
4841 Four thousand eight hundred and forty oneโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
4842 Four thousand eight hundred and forty twoโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
4843 Four thousand eight hundred and forty threeโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
4844 Four thousand eight hundred and forty fourโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
4845 Four thousand eight hundred and forty fiveโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
4846 Four thousand eight hundred and forty sixโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
4847 Four thousand eight hundred and forty sevenโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
4848 Four thousand eight hundred and forty eightโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
4849 Four thousand eight hundred and forty nineโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
4850 Four thousand eight hundred and fiftyโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
4851 Four thousand eight hundred and fifty oneโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
4852 Four thousand eight hundred and fifty twoโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
4853 Four thousand eight hundred and fifty threeโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
4854 Four thousand eight hundred and fifty fourโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
4855 Four thousand eight hundred and fifty fiveโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
4856 Four thousand eight hundred and fifty sixโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
4857 Four thousand eight hundred and fifty sevenโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
4858 Four thousand eight hundred and fifty eightโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
4859 Four thousand eight hundred and fifty nineโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
4860 Four thousand eight hundred and sixtyโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
4861 Four thousand eight hundred and sixty oneโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
4862 Four thousand eight hundred and sixty twoโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
4863 Four thousand eight hundred and sixty threeโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
4864 Four thousand eight hundred and sixty fourโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
4865 Four thousand eight hundred and sixty fiveโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
4866 Four thousand eight hundred and sixty sixโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
4867 Four thousand eight hundred and sixty sevenโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
4868 Four thousand eight hundred and sixty eightโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
4869 Four thousand eight hundred and sixty nineโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
4870 Four thousand eight hundred and seventyโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
4871 Four thousand eight hundred and seventy oneโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
4872 Four thousand eight hundred and seventy twoโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
4873 Four thousand eight hundred and seventy threeโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
4874 Four thousand eight hundred and seventy fourโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
4875 Four thousand eight hundred and seventy fiveโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
4876 Four thousand eight hundred and seventy sixโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
4877 Four thousand eight hundred and seventy sevenโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
4878 Four thousand eight hundred and seventy eightโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
4879 Four thousand eight hundred and seventy nineโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
4880 Four thousand eight hundred and eightyโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
4881 Four thousand eight hundred and eighty oneโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
4882 Four thousand eight hundred and eighty twoโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
4883 Four thousand eight hundred and eighty threeโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
4884 Four thousand eight hundred and eighty fourโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
4885 Four thousand eight hundred and eighty fiveโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
4886 Four thousand eight hundred and eighty sixโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
4887 Four thousand eight hundred and eighty sevenโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
4888 Four thousand eight hundred and eighty eightโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
4889 Four thousand eight hundred and eighty nineโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
4890 Four thousand eight hundred and ninetyโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
4891 Four thousand eight hundred and ninety oneโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
4892 Four thousand eight hundred and ninety twoโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
4893 Four thousand eight hundred and ninety threeโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
4894 Four thousand eight hundred and ninety fourโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
4895 Four thousand eight hundred and ninety fiveโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
4896 Four thousand eight hundred and ninety sixโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
4897 Four thousand eight hundred and ninety sevenโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
4898 Four thousand eight hundred and ninety eightโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
4899 Four thousand eight hundred and ninety nineโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
4900 Four thousand nine hundredโฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด สี่​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4801 ถึง 4900 (Four thousand eight hundred and one to Four thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 4901-5000, 5001-5100, 5101-5200, 5201-5300, 5301-5400, 5401-5500, 5501-5600, 5601-5700, 5701-5800, 5801-5900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 4701-4800, 4601-4700, 4501-4600, 4401-4500, 4301-4400, 4201-4300, 4101-4200, 4001-4100, 3901-4000, 3801-3900