วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 480001 ถึง 480100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 480001 ถึง 480100 (Four hundred eighty thousand and one to Four hundred eighty thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
480001 Four hundred eighty thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง
480002 Four hundred eighty thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สอง
480003 Four hundred eighty thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม
480004 Four hundred eighty thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่
480005 Four hundred eighty thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า
480006 Four hundred eighty thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก
480007 Four hundred eighty thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด
480008 Four hundred eighty thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด
480009 Four hundred eighty thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า
480010 Four hundred eighty thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สิบ
480011 Four hundred eighty thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​เอ็ด
480012 Four hundred eighty thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​สอง
480013 Four hundred eighty thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​สาม
480014 Four hundred eighty thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​สี่
480015 Four hundred eighty thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​ห้า
480016 Four hundred eighty thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​หก
480017 Four hundred eighty thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​เจ็ด
480018 Four hundred eighty thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​แปด
480019 Four hundred eighty thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สิบ​เก้า
480020 Four hundred eighty thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ
480021 Four hundred eighty thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​เอ็ด
480022 Four hundred eighty thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​สอง
480023 Four hundred eighty thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​สาม
480024 Four hundred eighty thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​สี่
480025 Four hundred eighty thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​ห้า
480026 Four hundred eighty thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​หก
480027 Four hundred eighty thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​เจ็ด
480028 Four hundred eighty thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​แปด
480029 Four hundred eighty thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ยี่​สิบ​เก้า
480030 Four hundred eighty thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ
480031 Four hundred eighty thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​เอ็ด
480032 Four hundred eighty thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​สอง
480033 Four hundred eighty thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​สาม
480034 Four hundred eighty thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​สี่
480035 Four hundred eighty thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​ห้า
480036 Four hundred eighty thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​หก
480037 Four hundred eighty thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​เจ็ด
480038 Four hundred eighty thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​แปด
480039 Four hundred eighty thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สาม​สิบ​เก้า
480040 Four hundred eighty thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ
480041 Four hundred eighty thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​เอ็ด
480042 Four hundred eighty thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​สอง
480043 Four hundred eighty thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​สาม
480044 Four hundred eighty thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​สี่
480045 Four hundred eighty thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​ห้า
480046 Four hundred eighty thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​หก
480047 Four hundred eighty thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​เจ็ด
480048 Four hundred eighty thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​แปด
480049 Four hundred eighty thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​สี่​สิบ​เก้า
480050 Four hundred eighty thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ
480051 Four hundred eighty thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​เอ็ด
480052 Four hundred eighty thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​สอง
480053 Four hundred eighty thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​สาม
480054 Four hundred eighty thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​สี่
480055 Four hundred eighty thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​ห้า
480056 Four hundred eighty thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​หก
480057 Four hundred eighty thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​เจ็ด
480058 Four hundred eighty thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​แปด
480059 Four hundred eighty thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​ห้า​สิบ​เก้า
480060 Four hundred eighty thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ
480061 Four hundred eighty thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​เอ็ด
480062 Four hundred eighty thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​สอง
480063 Four hundred eighty thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​สาม
480064 Four hundred eighty thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​สี่
480065 Four hundred eighty thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​ห้า
480066 Four hundred eighty thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​หก
480067 Four hundred eighty thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​เจ็ด
480068 Four hundred eighty thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​แปด
480069 Four hundred eighty thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​หก​สิบ​เก้า
480070 Four hundred eighty thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ
480071 Four hundred eighty thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
480072 Four hundred eighty thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สอง
480073 Four hundred eighty thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สาม
480074 Four hundred eighty thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สี่
480075 Four hundred eighty thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​ห้า
480076 Four hundred eighty thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​หก
480077 Four hundred eighty thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
480078 Four hundred eighty thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​แปด
480079 Four hundred eighty thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เก้า
480080 Four hundred eighty thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ
480081 Four hundred eighty thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​เอ็ด
480082 Four hundred eighty thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​สอง
480083 Four hundred eighty thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​สาม
480084 Four hundred eighty thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​สี่
480085 Four hundred eighty thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​ห้า
480086 Four hundred eighty thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​หก
480087 Four hundred eighty thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​เจ็ด
480088 Four hundred eighty thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​แปด
480089 Four hundred eighty thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​แปด​สิบ​เก้า
480090 Four hundred eighty thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ
480091 Four hundred eighty thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​เอ็ด
480092 Four hundred eighty thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​สอง
480093 Four hundred eighty thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​สาม
480094 Four hundred eighty thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​สี่
480095 Four hundred eighty thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​ห้า
480096 Four hundred eighty thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​หก
480097 Four hundred eighty thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​เจ็ด
480098 Four hundred eighty thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​แปด
480099 Four hundred eighty thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​สิบ​เก้า
480100 Four hundred eighty thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 480001 ถึง 480100 (Four hundred eighty thousand and one to Four hundred eighty thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน