วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 479001 ถึง 479100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 479001 ถึง 479100 (Four hundred seventy nine thousand and one to Four hundred seventy nine thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
479001 Four hundred seventy nine thousand and oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง
479002 Four hundred seventy nine thousand and twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สอง
479003 Four hundred seventy nine thousand and threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม
479004 Four hundred seventy nine thousand and fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่
479005 Four hundred seventy nine thousand and fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า
479006 Four hundred seventy nine thousand and sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก
479007 Four hundred seventy nine thousand and sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด
479008 Four hundred seventy nine thousand and eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด
479009 Four hundred seventy nine thousand and nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า
479010 Four hundred seventy nine thousand and tenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เทน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ
479011 Four hundred seventy nine thousand and elevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
479012 Four hundred seventy nine thousand and twelveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สอง
479013 Four hundred seventy nine thousand and thirteenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สาม
479014 Four hundred seventy nine thousand and fourteenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สี่
479015 Four hundred seventy nine thousand and fifteenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​ห้า
479016 Four hundred seventy nine thousand and sixteenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​หก
479017 Four hundred seventy nine thousand and seventeenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
479018 Four hundred seventy nine thousand and eighteenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​แปด
479019 Four hundred seventy nine thousand and nineteenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เก้า
479020 Four hundred seventy nine thousand and twentyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ
479021 Four hundred seventy nine thousand and twenty oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
479022 Four hundred seventy nine thousand and twenty twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
479023 Four hundred seventy nine thousand and twenty threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
479024 Four hundred seventy nine thousand and twenty fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
479025 Four hundred seventy nine thousand and twenty fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
479026 Four hundred seventy nine thousand and twenty sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
479027 Four hundred seventy nine thousand and twenty sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
479028 Four hundred seventy nine thousand and twenty eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
479029 Four hundred seventy nine thousand and twenty nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
479030 Four hundred seventy nine thousand and thirtyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ
479031 Four hundred seventy nine thousand and thirty oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
479032 Four hundred seventy nine thousand and thirty twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
479033 Four hundred seventy nine thousand and thirty threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
479034 Four hundred seventy nine thousand and thirty fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
479035 Four hundred seventy nine thousand and thirty fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
479036 Four hundred seventy nine thousand and thirty sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
479037 Four hundred seventy nine thousand and thirty sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
479038 Four hundred seventy nine thousand and thirty eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
479039 Four hundred seventy nine thousand and thirty nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
479040 Four hundred seventy nine thousand and fortyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ
479041 Four hundred seventy nine thousand and forty oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
479042 Four hundred seventy nine thousand and forty twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
479043 Four hundred seventy nine thousand and forty threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
479044 Four hundred seventy nine thousand and forty fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
479045 Four hundred seventy nine thousand and forty fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
479046 Four hundred seventy nine thousand and forty sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
479047 Four hundred seventy nine thousand and forty sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
479048 Four hundred seventy nine thousand and forty eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
479049 Four hundred seventy nine thousand and forty nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
479050 Four hundred seventy nine thousand and fiftyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ
479051 Four hundred seventy nine thousand and fifty oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
479052 Four hundred seventy nine thousand and fifty twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
479053 Four hundred seventy nine thousand and fifty threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
479054 Four hundred seventy nine thousand and fifty fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
479055 Four hundred seventy nine thousand and fifty fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
479056 Four hundred seventy nine thousand and fifty sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
479057 Four hundred seventy nine thousand and fifty sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
479058 Four hundred seventy nine thousand and fifty eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
479059 Four hundred seventy nine thousand and fifty nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
479060 Four hundred seventy nine thousand and sixtyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ
479061 Four hundred seventy nine thousand and sixty oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
479062 Four hundred seventy nine thousand and sixty twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
479063 Four hundred seventy nine thousand and sixty threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
479064 Four hundred seventy nine thousand and sixty fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
479065 Four hundred seventy nine thousand and sixty fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
479066 Four hundred seventy nine thousand and sixty sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
479067 Four hundred seventy nine thousand and sixty sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
479068 Four hundred seventy nine thousand and sixty eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
479069 Four hundred seventy nine thousand and sixty nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
479070 Four hundred seventy nine thousand and seventyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
479071 Four hundred seventy nine thousand and seventy oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
479072 Four hundred seventy nine thousand and seventy twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
479073 Four hundred seventy nine thousand and seventy threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
479074 Four hundred seventy nine thousand and seventy fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
479075 Four hundred seventy nine thousand and seventy fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
479076 Four hundred seventy nine thousand and seventy sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
479077 Four hundred seventy nine thousand and seventy sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
479078 Four hundred seventy nine thousand and seventy eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
479079 Four hundred seventy nine thousand and seventy nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
479080 Four hundred seventy nine thousand and eightyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ
479081 Four hundred seventy nine thousand and eighty oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
479082 Four hundred seventy nine thousand and eighty twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
479083 Four hundred seventy nine thousand and eighty threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
479084 Four hundred seventy nine thousand and eighty fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
479085 Four hundred seventy nine thousand and eighty fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
479086 Four hundred seventy nine thousand and eighty sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
479087 Four hundred seventy nine thousand and eighty sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
479088 Four hundred seventy nine thousand and eighty eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
479089 Four hundred seventy nine thousand and eighty nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
479090 Four hundred seventy nine thousand and ninetyโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ
479091 Four hundred seventy nine thousand and ninety oneโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
479092 Four hundred seventy nine thousand and ninety twoโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
479093 Four hundred seventy nine thousand and ninety threeโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
479094 Four hundred seventy nine thousand and ninety fourโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
479095 Four hundred seventy nine thousand and ninety fiveโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
479096 Four hundred seventy nine thousand and ninety sixโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
479097 Four hundred seventy nine thousand and ninety sevenโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
479098 Four hundred seventy nine thousand and ninety eightโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
479099 Four hundred seventy nine thousand and ninety nineโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
479100 Four hundred seventy nine thousand one hundredโฟร์ ฮันเดรด เซฟเวินที ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด สี่​แสน​เจ็ด​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 479001 ถึง 479100 (Four hundred seventy nine thousand and one to Four hundred seventy nine thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน