วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4701 ถึง 4800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4701 ถึง 4800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4701 ถึง 4800 (Four thousand seven hundred and one to Four thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
4701 Four thousand seven hundred and oneโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
4702 Four thousand seven hundred and twoโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
4703 Four thousand seven hundred and threeโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
4704 Four thousand seven hundred and fourโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
4705 Four thousand seven hundred and fiveโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
4706 Four thousand seven hundred and sixโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
4707 Four thousand seven hundred and sevenโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
4708 Four thousand seven hundred and eightโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
4709 Four thousand seven hundred and nineโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
4710 Four thousand seven hundred and tenโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
4711 Four thousand seven hundred and elevenโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
4712 Four thousand seven hundred and twelveโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
4713 Four thousand seven hundred and thirteenโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
4714 Four thousand seven hundred and fourteenโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
4715 Four thousand seven hundred and fifteenโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
4716 Four thousand seven hundred and sixteenโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
4717 Four thousand seven hundred and seventeenโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
4718 Four thousand seven hundred and eighteenโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
4719 Four thousand seven hundred and nineteenโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
4720 Four thousand seven hundred and twentyโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
4721 Four thousand seven hundred and twenty oneโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
4722 Four thousand seven hundred and twenty twoโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
4723 Four thousand seven hundred and twenty threeโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
4724 Four thousand seven hundred and twenty fourโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
4725 Four thousand seven hundred and twenty fiveโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
4726 Four thousand seven hundred and twenty sixโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
4727 Four thousand seven hundred and twenty sevenโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
4728 Four thousand seven hundred and twenty eightโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
4729 Four thousand seven hundred and twenty nineโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
4730 Four thousand seven hundred and thirtyโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
4731 Four thousand seven hundred and thirty oneโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
4732 Four thousand seven hundred and thirty twoโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
4733 Four thousand seven hundred and thirty threeโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
4734 Four thousand seven hundred and thirty fourโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
4735 Four thousand seven hundred and thirty fiveโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
4736 Four thousand seven hundred and thirty sixโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
4737 Four thousand seven hundred and thirty sevenโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
4738 Four thousand seven hundred and thirty eightโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
4739 Four thousand seven hundred and thirty nineโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
4740 Four thousand seven hundred and fortyโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
4741 Four thousand seven hundred and forty oneโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
4742 Four thousand seven hundred and forty twoโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
4743 Four thousand seven hundred and forty threeโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
4744 Four thousand seven hundred and forty fourโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
4745 Four thousand seven hundred and forty fiveโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
4746 Four thousand seven hundred and forty sixโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
4747 Four thousand seven hundred and forty sevenโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
4748 Four thousand seven hundred and forty eightโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
4749 Four thousand seven hundred and forty nineโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
4750 Four thousand seven hundred and fiftyโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
4751 Four thousand seven hundred and fifty oneโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
4752 Four thousand seven hundred and fifty twoโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
4753 Four thousand seven hundred and fifty threeโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
4754 Four thousand seven hundred and fifty fourโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
4755 Four thousand seven hundred and fifty fiveโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
4756 Four thousand seven hundred and fifty sixโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
4757 Four thousand seven hundred and fifty sevenโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
4758 Four thousand seven hundred and fifty eightโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
4759 Four thousand seven hundred and fifty nineโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
4760 Four thousand seven hundred and sixtyโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
4761 Four thousand seven hundred and sixty oneโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
4762 Four thousand seven hundred and sixty twoโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
4763 Four thousand seven hundred and sixty threeโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
4764 Four thousand seven hundred and sixty fourโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
4765 Four thousand seven hundred and sixty fiveโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
4766 Four thousand seven hundred and sixty sixโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
4767 Four thousand seven hundred and sixty sevenโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
4768 Four thousand seven hundred and sixty eightโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
4769 Four thousand seven hundred and sixty nineโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
4770 Four thousand seven hundred and seventyโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
4771 Four thousand seven hundred and seventy oneโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
4772 Four thousand seven hundred and seventy twoโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
4773 Four thousand seven hundred and seventy threeโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
4774 Four thousand seven hundred and seventy fourโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
4775 Four thousand seven hundred and seventy fiveโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
4776 Four thousand seven hundred and seventy sixโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
4777 Four thousand seven hundred and seventy sevenโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
4778 Four thousand seven hundred and seventy eightโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
4779 Four thousand seven hundred and seventy nineโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
4780 Four thousand seven hundred and eightyโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
4781 Four thousand seven hundred and eighty oneโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
4782 Four thousand seven hundred and eighty twoโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
4783 Four thousand seven hundred and eighty threeโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
4784 Four thousand seven hundred and eighty fourโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
4785 Four thousand seven hundred and eighty fiveโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
4786 Four thousand seven hundred and eighty sixโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
4787 Four thousand seven hundred and eighty sevenโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
4788 Four thousand seven hundred and eighty eightโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
4789 Four thousand seven hundred and eighty nineโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
4790 Four thousand seven hundred and ninetyโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
4791 Four thousand seven hundred and ninety oneโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
4792 Four thousand seven hundred and ninety twoโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
4793 Four thousand seven hundred and ninety threeโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
4794 Four thousand seven hundred and ninety fourโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
4795 Four thousand seven hundred and ninety fiveโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
4796 Four thousand seven hundred and ninety sixโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
4797 Four thousand seven hundred and ninety sevenโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
4798 Four thousand seven hundred and ninety eightโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
4799 Four thousand seven hundred and ninety nineโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
4800 Four thousand eight hundredโฟร์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด สี่​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4701 ถึง 4800 (Four thousand seven hundred and one to Four thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 4801-4900, 4901-5000, 5001-5100, 5101-5200, 5201-5300, 5301-5400, 5401-5500, 5501-5600, 5601-5700, 5701-5800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 4601-4700, 4501-4600, 4401-4500, 4301-4400, 4201-4300, 4101-4200, 4001-4100, 3901-4000, 3801-3900, 3701-3800