วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4601 ถึง 4700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4601 ถึง 4700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4601 ถึง 4700 (Four thousand six hundred and one to Four thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
4601 Four thousand six hundred and oneโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
4602 Four thousand six hundred and twoโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​พัน​หก​ร้อย​สอง
4603 Four thousand six hundred and threeโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม
4604 Four thousand six hundred and fourโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่
4605 Four thousand six hundred and fiveโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า
4606 Four thousand six hundred and sixโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​พัน​หก​ร้อย​หก
4607 Four thousand six hundred and sevenโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
4608 Four thousand six hundred and eightโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด
4609 Four thousand six hundred and nineโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า
4610 Four thousand six hundred and tenโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ
4611 Four thousand six hundred and elevenโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
4612 Four thousand six hundred and twelveโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
4613 Four thousand six hundred and thirteenโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
4614 Four thousand six hundred and fourteenโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
4615 Four thousand six hundred and fifteenโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
4616 Four thousand six hundred and sixteenโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
4617 Four thousand six hundred and seventeenโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
4618 Four thousand six hundred and eighteenโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
4619 Four thousand six hundred and nineteenโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
4620 Four thousand six hundred and twentyโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
4621 Four thousand six hundred and twenty oneโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
4622 Four thousand six hundred and twenty twoโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
4623 Four thousand six hundred and twenty threeโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
4624 Four thousand six hundred and twenty fourโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
4625 Four thousand six hundred and twenty fiveโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
4626 Four thousand six hundred and twenty sixโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
4627 Four thousand six hundred and twenty sevenโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
4628 Four thousand six hundred and twenty eightโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
4629 Four thousand six hundred and twenty nineโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
4630 Four thousand six hundred and thirtyโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
4631 Four thousand six hundred and thirty oneโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
4632 Four thousand six hundred and thirty twoโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
4633 Four thousand six hundred and thirty threeโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
4634 Four thousand six hundred and thirty fourโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
4635 Four thousand six hundred and thirty fiveโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
4636 Four thousand six hundred and thirty sixโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
4637 Four thousand six hundred and thirty sevenโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
4638 Four thousand six hundred and thirty eightโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
4639 Four thousand six hundred and thirty nineโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
4640 Four thousand six hundred and fortyโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
4641 Four thousand six hundred and forty oneโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
4642 Four thousand six hundred and forty twoโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
4643 Four thousand six hundred and forty threeโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
4644 Four thousand six hundred and forty fourโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
4645 Four thousand six hundred and forty fiveโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
4646 Four thousand six hundred and forty sixโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
4647 Four thousand six hundred and forty sevenโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
4648 Four thousand six hundred and forty eightโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
4649 Four thousand six hundred and forty nineโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
4650 Four thousand six hundred and fiftyโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
4651 Four thousand six hundred and fifty oneโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
4652 Four thousand six hundred and fifty twoโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
4653 Four thousand six hundred and fifty threeโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
4654 Four thousand six hundred and fifty fourโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
4655 Four thousand six hundred and fifty fiveโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
4656 Four thousand six hundred and fifty sixโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
4657 Four thousand six hundred and fifty sevenโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
4658 Four thousand six hundred and fifty eightโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
4659 Four thousand six hundred and fifty nineโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
4660 Four thousand six hundred and sixtyโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
4661 Four thousand six hundred and sixty oneโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
4662 Four thousand six hundred and sixty twoโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
4663 Four thousand six hundred and sixty threeโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
4664 Four thousand six hundred and sixty fourโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
4665 Four thousand six hundred and sixty fiveโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
4666 Four thousand six hundred and sixty sixโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
4667 Four thousand six hundred and sixty sevenโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
4668 Four thousand six hundred and sixty eightโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
4669 Four thousand six hundred and sixty nineโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
4670 Four thousand six hundred and seventyโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
4671 Four thousand six hundred and seventy oneโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
4672 Four thousand six hundred and seventy twoโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
4673 Four thousand six hundred and seventy threeโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
4674 Four thousand six hundred and seventy fourโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
4675 Four thousand six hundred and seventy fiveโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
4676 Four thousand six hundred and seventy sixโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
4677 Four thousand six hundred and seventy sevenโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
4678 Four thousand six hundred and seventy eightโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
4679 Four thousand six hundred and seventy nineโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
4680 Four thousand six hundred and eightyโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
4681 Four thousand six hundred and eighty oneโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
4682 Four thousand six hundred and eighty twoโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
4683 Four thousand six hundred and eighty threeโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
4684 Four thousand six hundred and eighty fourโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
4685 Four thousand six hundred and eighty fiveโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
4686 Four thousand six hundred and eighty sixโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
4687 Four thousand six hundred and eighty sevenโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
4688 Four thousand six hundred and eighty eightโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
4689 Four thousand six hundred and eighty nineโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
4690 Four thousand six hundred and ninetyโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
4691 Four thousand six hundred and ninety oneโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
4692 Four thousand six hundred and ninety twoโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
4693 Four thousand six hundred and ninety threeโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
4694 Four thousand six hundred and ninety fourโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
4695 Four thousand six hundred and ninety fiveโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
4696 Four thousand six hundred and ninety sixโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
4697 Four thousand six hundred and ninety sevenโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
4698 Four thousand six hundred and ninety eightโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
4699 Four thousand six hundred and ninety nineโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
4700 Four thousand seven hundredโฟร์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด สี่​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4601 ถึง 4700 (Four thousand six hundred and one to Four thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 4701-4800, 4801-4900, 4901-5000, 5001-5100, 5101-5200, 5201-5300, 5301-5400, 5401-5500, 5501-5600, 5601-5700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 4501-4600, 4401-4500, 4301-4400, 4201-4300, 4101-4200, 4001-4100, 3901-4000, 3801-3900, 3701-3800, 3601-3700