วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4501 ถึง 4600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4501 ถึง 4600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4501 ถึง 4600 (Four thousand five hundred and one to Four thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
4501 Four thousand five hundred and oneโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
4502 Four thousand five hundred and twoโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
4503 Four thousand five hundred and threeโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
4504 Four thousand five hundred and fourโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
4505 Four thousand five hundred and fiveโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
4506 Four thousand five hundred and sixโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก
4507 Four thousand five hundred and sevenโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
4508 Four thousand five hundred and eightโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
4509 Four thousand five hundred and nineโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
4510 Four thousand five hundred and tenโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
4511 Four thousand five hundred and elevenโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
4512 Four thousand five hundred and twelveโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
4513 Four thousand five hundred and thirteenโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
4514 Four thousand five hundred and fourteenโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
4515 Four thousand five hundred and fifteenโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
4516 Four thousand five hundred and sixteenโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
4517 Four thousand five hundred and seventeenโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
4518 Four thousand five hundred and eighteenโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
4519 Four thousand five hundred and nineteenโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
4520 Four thousand five hundred and twentyโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
4521 Four thousand five hundred and twenty oneโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
4522 Four thousand five hundred and twenty twoโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
4523 Four thousand five hundred and twenty threeโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
4524 Four thousand five hundred and twenty fourโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
4525 Four thousand five hundred and twenty fiveโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
4526 Four thousand five hundred and twenty sixโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
4527 Four thousand five hundred and twenty sevenโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
4528 Four thousand five hundred and twenty eightโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
4529 Four thousand five hundred and twenty nineโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
4530 Four thousand five hundred and thirtyโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
4531 Four thousand five hundred and thirty oneโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
4532 Four thousand five hundred and thirty twoโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
4533 Four thousand five hundred and thirty threeโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
4534 Four thousand five hundred and thirty fourโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
4535 Four thousand five hundred and thirty fiveโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
4536 Four thousand five hundred and thirty sixโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
4537 Four thousand five hundred and thirty sevenโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
4538 Four thousand five hundred and thirty eightโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
4539 Four thousand five hundred and thirty nineโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
4540 Four thousand five hundred and fortyโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
4541 Four thousand five hundred and forty oneโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
4542 Four thousand five hundred and forty twoโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
4543 Four thousand five hundred and forty threeโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
4544 Four thousand five hundred and forty fourโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
4545 Four thousand five hundred and forty fiveโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
4546 Four thousand five hundred and forty sixโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
4547 Four thousand five hundred and forty sevenโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
4548 Four thousand five hundred and forty eightโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
4549 Four thousand five hundred and forty nineโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
4550 Four thousand five hundred and fiftyโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
4551 Four thousand five hundred and fifty oneโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
4552 Four thousand five hundred and fifty twoโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
4553 Four thousand five hundred and fifty threeโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
4554 Four thousand five hundred and fifty fourโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
4555 Four thousand five hundred and fifty fiveโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
4556 Four thousand five hundred and fifty sixโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
4557 Four thousand five hundred and fifty sevenโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
4558 Four thousand five hundred and fifty eightโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
4559 Four thousand five hundred and fifty nineโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
4560 Four thousand five hundred and sixtyโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
4561 Four thousand five hundred and sixty oneโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
4562 Four thousand five hundred and sixty twoโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
4563 Four thousand five hundred and sixty threeโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
4564 Four thousand five hundred and sixty fourโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
4565 Four thousand five hundred and sixty fiveโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
4566 Four thousand five hundred and sixty sixโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
4567 Four thousand five hundred and sixty sevenโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
4568 Four thousand five hundred and sixty eightโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
4569 Four thousand five hundred and sixty nineโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
4570 Four thousand five hundred and seventyโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
4571 Four thousand five hundred and seventy oneโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
4572 Four thousand five hundred and seventy twoโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
4573 Four thousand five hundred and seventy threeโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
4574 Four thousand five hundred and seventy fourโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
4575 Four thousand five hundred and seventy fiveโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
4576 Four thousand five hundred and seventy sixโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
4577 Four thousand five hundred and seventy sevenโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
4578 Four thousand five hundred and seventy eightโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
4579 Four thousand five hundred and seventy nineโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
4580 Four thousand five hundred and eightyโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
4581 Four thousand five hundred and eighty oneโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
4582 Four thousand five hundred and eighty twoโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
4583 Four thousand five hundred and eighty threeโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
4584 Four thousand five hundred and eighty fourโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
4585 Four thousand five hundred and eighty fiveโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
4586 Four thousand five hundred and eighty sixโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
4587 Four thousand five hundred and eighty sevenโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
4588 Four thousand five hundred and eighty eightโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
4589 Four thousand five hundred and eighty nineโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
4590 Four thousand five hundred and ninetyโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
4591 Four thousand five hundred and ninety oneโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
4592 Four thousand five hundred and ninety twoโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
4593 Four thousand five hundred and ninety threeโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
4594 Four thousand five hundred and ninety fourโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
4595 Four thousand five hundred and ninety fiveโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
4596 Four thousand five hundred and ninety sixโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
4597 Four thousand five hundred and ninety sevenโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
4598 Four thousand five hundred and ninety eightโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
4599 Four thousand five hundred and ninety nineโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
4600 Four thousand six hundredโฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด สี่​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4501 ถึง 4600 (Four thousand five hundred and one to Four thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 4601-4700, 4701-4800, 4801-4900, 4901-5000, 5001-5100, 5101-5200, 5201-5300, 5301-5400, 5401-5500, 5501-5600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 4401-4500, 4301-4400, 4201-4300, 4101-4200, 4001-4100, 3901-4000, 3801-3900, 3701-3800, 3601-3700, 3501-3600