วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4401 ถึง 4500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4401 ถึง 4500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4401 ถึง 4500 (Four thousand four hundred and one to Four thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
4401 Four thousand four hundred and oneโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
4402 Four thousand four hundred and twoโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​พัน​สี่​ร้อย​สอง
4403 Four thousand four hundred and threeโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม
4404 Four thousand four hundred and fourโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่
4405 Four thousand four hundred and fiveโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
4406 Four thousand four hundred and sixโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก
4407 Four thousand four hundred and sevenโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
4408 Four thousand four hundred and eightโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด
4409 Four thousand four hundred and nineโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
4410 Four thousand four hundred and tenโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
4411 Four thousand four hundred and elevenโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
4412 Four thousand four hundred and twelveโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
4413 Four thousand four hundred and thirteenโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
4414 Four thousand four hundred and fourteenโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
4415 Four thousand four hundred and fifteenโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
4416 Four thousand four hundred and sixteenโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
4417 Four thousand four hundred and seventeenโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
4418 Four thousand four hundred and eighteenโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
4419 Four thousand four hundred and nineteenโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
4420 Four thousand four hundred and twentyโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
4421 Four thousand four hundred and twenty oneโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
4422 Four thousand four hundred and twenty twoโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
4423 Four thousand four hundred and twenty threeโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
4424 Four thousand four hundred and twenty fourโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
4425 Four thousand four hundred and twenty fiveโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
4426 Four thousand four hundred and twenty sixโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
4427 Four thousand four hundred and twenty sevenโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
4428 Four thousand four hundred and twenty eightโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
4429 Four thousand four hundred and twenty nineโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
4430 Four thousand four hundred and thirtyโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
4431 Four thousand four hundred and thirty oneโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
4432 Four thousand four hundred and thirty twoโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
4433 Four thousand four hundred and thirty threeโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
4434 Four thousand four hundred and thirty fourโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
4435 Four thousand four hundred and thirty fiveโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
4436 Four thousand four hundred and thirty sixโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
4437 Four thousand four hundred and thirty sevenโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
4438 Four thousand four hundred and thirty eightโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
4439 Four thousand four hundred and thirty nineโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
4440 Four thousand four hundred and fortyโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
4441 Four thousand four hundred and forty oneโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
4442 Four thousand four hundred and forty twoโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
4443 Four thousand four hundred and forty threeโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
4444 Four thousand four hundred and forty fourโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
4445 Four thousand four hundred and forty fiveโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
4446 Four thousand four hundred and forty sixโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
4447 Four thousand four hundred and forty sevenโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
4448 Four thousand four hundred and forty eightโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
4449 Four thousand four hundred and forty nineโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
4450 Four thousand four hundred and fiftyโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
4451 Four thousand four hundred and fifty oneโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
4452 Four thousand four hundred and fifty twoโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
4453 Four thousand four hundred and fifty threeโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
4454 Four thousand four hundred and fifty fourโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
4455 Four thousand four hundred and fifty fiveโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
4456 Four thousand four hundred and fifty sixโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
4457 Four thousand four hundred and fifty sevenโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
4458 Four thousand four hundred and fifty eightโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
4459 Four thousand four hundred and fifty nineโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
4460 Four thousand four hundred and sixtyโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
4461 Four thousand four hundred and sixty oneโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
4462 Four thousand four hundred and sixty twoโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
4463 Four thousand four hundred and sixty threeโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
4464 Four thousand four hundred and sixty fourโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
4465 Four thousand four hundred and sixty fiveโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
4466 Four thousand four hundred and sixty sixโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
4467 Four thousand four hundred and sixty sevenโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
4468 Four thousand four hundred and sixty eightโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
4469 Four thousand four hundred and sixty nineโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
4470 Four thousand four hundred and seventyโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
4471 Four thousand four hundred and seventy oneโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
4472 Four thousand four hundred and seventy twoโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
4473 Four thousand four hundred and seventy threeโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
4474 Four thousand four hundred and seventy fourโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
4475 Four thousand four hundred and seventy fiveโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
4476 Four thousand four hundred and seventy sixโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
4477 Four thousand four hundred and seventy sevenโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
4478 Four thousand four hundred and seventy eightโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
4479 Four thousand four hundred and seventy nineโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
4480 Four thousand four hundred and eightyโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
4481 Four thousand four hundred and eighty oneโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
4482 Four thousand four hundred and eighty twoโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
4483 Four thousand four hundred and eighty threeโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
4484 Four thousand four hundred and eighty fourโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
4485 Four thousand four hundred and eighty fiveโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
4486 Four thousand four hundred and eighty sixโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
4487 Four thousand four hundred and eighty sevenโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
4488 Four thousand four hundred and eighty eightโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
4489 Four thousand four hundred and eighty nineโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
4490 Four thousand four hundred and ninetyโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
4491 Four thousand four hundred and ninety oneโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
4492 Four thousand four hundred and ninety twoโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
4493 Four thousand four hundred and ninety threeโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
4494 Four thousand four hundred and ninety fourโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
4495 Four thousand four hundred and ninety fiveโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
4496 Four thousand four hundred and ninety sixโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
4497 Four thousand four hundred and ninety sevenโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
4498 Four thousand four hundred and ninety eightโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
4499 Four thousand four hundred and ninety nineโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
4500 Four thousand five hundredโฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด สี่​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4401 ถึง 4500 (Four thousand four hundred and one to Four thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 4501-4600, 4601-4700, 4701-4800, 4801-4900, 4901-5000, 5001-5100, 5101-5200, 5201-5300, 5301-5400, 5401-5500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 4301-4400, 4201-4300, 4101-4200, 4001-4100, 3901-4000, 3801-3900, 3701-3800, 3601-3700, 3501-3600, 3401-3500