วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4301 ถึง 4400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4301 ถึง 4400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4301 ถึง 4400 (Four thousand three hundred and one to Four thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
4301 Four thousand three hundred and oneโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
4302 Four thousand three hundred and twoโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​พัน​สาม​ร้อย​สอง
4303 Four thousand three hundred and threeโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม
4304 Four thousand three hundred and fourโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่
4305 Four thousand three hundred and fiveโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
4306 Four thousand three hundred and sixโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก
4307 Four thousand three hundred and sevenโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
4308 Four thousand three hundred and eightโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด
4309 Four thousand three hundred and nineโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
4310 Four thousand three hundred and tenโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
4311 Four thousand three hundred and elevenโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
4312 Four thousand three hundred and twelveโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
4313 Four thousand three hundred and thirteenโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
4314 Four thousand three hundred and fourteenโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
4315 Four thousand three hundred and fifteenโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
4316 Four thousand three hundred and sixteenโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
4317 Four thousand three hundred and seventeenโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
4318 Four thousand three hundred and eighteenโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
4319 Four thousand three hundred and nineteenโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
4320 Four thousand three hundred and twentyโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
4321 Four thousand three hundred and twenty oneโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
4322 Four thousand three hundred and twenty twoโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
4323 Four thousand three hundred and twenty threeโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
4324 Four thousand three hundred and twenty fourโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
4325 Four thousand three hundred and twenty fiveโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
4326 Four thousand three hundred and twenty sixโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
4327 Four thousand three hundred and twenty sevenโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
4328 Four thousand three hundred and twenty eightโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
4329 Four thousand three hundred and twenty nineโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
4330 Four thousand three hundred and thirtyโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
4331 Four thousand three hundred and thirty oneโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
4332 Four thousand three hundred and thirty twoโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
4333 Four thousand three hundred and thirty threeโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
4334 Four thousand three hundred and thirty fourโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
4335 Four thousand three hundred and thirty fiveโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
4336 Four thousand three hundred and thirty sixโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
4337 Four thousand three hundred and thirty sevenโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
4338 Four thousand three hundred and thirty eightโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
4339 Four thousand three hundred and thirty nineโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
4340 Four thousand three hundred and fortyโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
4341 Four thousand three hundred and forty oneโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
4342 Four thousand three hundred and forty twoโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
4343 Four thousand three hundred and forty threeโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
4344 Four thousand three hundred and forty fourโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
4345 Four thousand three hundred and forty fiveโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
4346 Four thousand three hundred and forty sixโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
4347 Four thousand three hundred and forty sevenโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
4348 Four thousand three hundred and forty eightโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
4349 Four thousand three hundred and forty nineโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
4350 Four thousand three hundred and fiftyโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
4351 Four thousand three hundred and fifty oneโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
4352 Four thousand three hundred and fifty twoโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
4353 Four thousand three hundred and fifty threeโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
4354 Four thousand three hundred and fifty fourโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
4355 Four thousand three hundred and fifty fiveโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
4356 Four thousand three hundred and fifty sixโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
4357 Four thousand three hundred and fifty sevenโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
4358 Four thousand three hundred and fifty eightโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
4359 Four thousand three hundred and fifty nineโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
4360 Four thousand three hundred and sixtyโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
4361 Four thousand three hundred and sixty oneโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
4362 Four thousand three hundred and sixty twoโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
4363 Four thousand three hundred and sixty threeโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
4364 Four thousand three hundred and sixty fourโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
4365 Four thousand three hundred and sixty fiveโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
4366 Four thousand three hundred and sixty sixโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
4367 Four thousand three hundred and sixty sevenโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
4368 Four thousand three hundred and sixty eightโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
4369 Four thousand three hundred and sixty nineโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
4370 Four thousand three hundred and seventyโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
4371 Four thousand three hundred and seventy oneโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
4372 Four thousand three hundred and seventy twoโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
4373 Four thousand three hundred and seventy threeโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
4374 Four thousand three hundred and seventy fourโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
4375 Four thousand three hundred and seventy fiveโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
4376 Four thousand three hundred and seventy sixโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
4377 Four thousand three hundred and seventy sevenโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
4378 Four thousand three hundred and seventy eightโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
4379 Four thousand three hundred and seventy nineโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
4380 Four thousand three hundred and eightyโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
4381 Four thousand three hundred and eighty oneโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
4382 Four thousand three hundred and eighty twoโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
4383 Four thousand three hundred and eighty threeโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
4384 Four thousand three hundred and eighty fourโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
4385 Four thousand three hundred and eighty fiveโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
4386 Four thousand three hundred and eighty sixโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
4387 Four thousand three hundred and eighty sevenโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
4388 Four thousand three hundred and eighty eightโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
4389 Four thousand three hundred and eighty nineโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
4390 Four thousand three hundred and ninetyโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
4391 Four thousand three hundred and ninety oneโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
4392 Four thousand three hundred and ninety twoโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
4393 Four thousand three hundred and ninety threeโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
4394 Four thousand three hundred and ninety fourโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
4395 Four thousand three hundred and ninety fiveโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
4396 Four thousand three hundred and ninety sixโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
4397 Four thousand three hundred and ninety sevenโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
4398 Four thousand three hundred and ninety eightโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
4399 Four thousand three hundred and ninety nineโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
4400 Four thousand four hundredโฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด สี่​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4301 ถึง 4400 (Four thousand three hundred and one to Four thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 4401-4500, 4501-4600, 4601-4700, 4701-4800, 4801-4900, 4901-5000, 5001-5100, 5101-5200, 5201-5300, 5301-5400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 4201-4300, 4101-4200, 4001-4100, 3901-4000, 3801-3900, 3701-3800, 3601-3700, 3501-3600, 3401-3500, 3301-3400