วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4201 ถึง 4300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 4201 ถึง 4300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4201 ถึง 4300 (Four thousand two hundred and one to Four thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
4201 Four thousand two hundred and oneโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน สี่​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
4202 Four thousand two hundred and twoโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู สี่​พัน​สอง​ร้อย​สอง
4203 Four thousand two hundred and threeโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม
4204 Four thousand two hundred and fourโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่
4205 Four thousand two hundred and fiveโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
4206 Four thousand two hundred and sixโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก
4207 Four thousand two hundred and sevenโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
4208 Four thousand two hundred and eightโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด
4209 Four thousand two hundred and nineโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
4210 Four thousand two hundred and tenโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
4211 Four thousand two hundred and elevenโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
4212 Four thousand two hundred and twelveโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
4213 Four thousand two hundred and thirteenโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
4214 Four thousand two hundred and fourteenโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
4215 Four thousand two hundred and fifteenโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
4216 Four thousand two hundred and sixteenโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
4217 Four thousand two hundred and seventeenโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
4218 Four thousand two hundred and eighteenโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
4219 Four thousand two hundred and nineteenโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
4220 Four thousand two hundred and twentyโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
4221 Four thousand two hundred and twenty oneโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
4222 Four thousand two hundred and twenty twoโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
4223 Four thousand two hundred and twenty threeโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
4224 Four thousand two hundred and twenty fourโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
4225 Four thousand two hundred and twenty fiveโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
4226 Four thousand two hundred and twenty sixโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
4227 Four thousand two hundred and twenty sevenโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
4228 Four thousand two hundred and twenty eightโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
4229 Four thousand two hundred and twenty nineโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
4230 Four thousand two hundred and thirtyโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
4231 Four thousand two hundred and thirty oneโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
4232 Four thousand two hundred and thirty twoโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
4233 Four thousand two hundred and thirty threeโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
4234 Four thousand two hundred and thirty fourโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
4235 Four thousand two hundred and thirty fiveโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
4236 Four thousand two hundred and thirty sixโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
4237 Four thousand two hundred and thirty sevenโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
4238 Four thousand two hundred and thirty eightโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
4239 Four thousand two hundred and thirty nineโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
4240 Four thousand two hundred and fortyโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
4241 Four thousand two hundred and forty oneโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
4242 Four thousand two hundred and forty twoโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
4243 Four thousand two hundred and forty threeโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
4244 Four thousand two hundred and forty fourโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
4245 Four thousand two hundred and forty fiveโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
4246 Four thousand two hundred and forty sixโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
4247 Four thousand two hundred and forty sevenโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
4248 Four thousand two hundred and forty eightโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
4249 Four thousand two hundred and forty nineโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
4250 Four thousand two hundred and fiftyโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
4251 Four thousand two hundred and fifty oneโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
4252 Four thousand two hundred and fifty twoโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
4253 Four thousand two hundred and fifty threeโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
4254 Four thousand two hundred and fifty fourโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
4255 Four thousand two hundred and fifty fiveโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
4256 Four thousand two hundred and fifty sixโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
4257 Four thousand two hundred and fifty sevenโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
4258 Four thousand two hundred and fifty eightโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
4259 Four thousand two hundred and fifty nineโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
4260 Four thousand two hundred and sixtyโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
4261 Four thousand two hundred and sixty oneโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
4262 Four thousand two hundred and sixty twoโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
4263 Four thousand two hundred and sixty threeโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
4264 Four thousand two hundred and sixty fourโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
4265 Four thousand two hundred and sixty fiveโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
4266 Four thousand two hundred and sixty sixโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
4267 Four thousand two hundred and sixty sevenโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
4268 Four thousand two hundred and sixty eightโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
4269 Four thousand two hundred and sixty nineโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
4270 Four thousand two hundred and seventyโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
4271 Four thousand two hundred and seventy oneโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
4272 Four thousand two hundred and seventy twoโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
4273 Four thousand two hundred and seventy threeโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
4274 Four thousand two hundred and seventy fourโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
4275 Four thousand two hundred and seventy fiveโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
4276 Four thousand two hundred and seventy sixโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
4277 Four thousand two hundred and seventy sevenโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
4278 Four thousand two hundred and seventy eightโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
4279 Four thousand two hundred and seventy nineโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
4280 Four thousand two hundred and eightyโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
4281 Four thousand two hundred and eighty oneโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
4282 Four thousand two hundred and eighty twoโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
4283 Four thousand two hundred and eighty threeโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
4284 Four thousand two hundred and eighty fourโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
4285 Four thousand two hundred and eighty fiveโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
4286 Four thousand two hundred and eighty sixโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
4287 Four thousand two hundred and eighty sevenโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
4288 Four thousand two hundred and eighty eightโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
4289 Four thousand two hundred and eighty nineโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
4290 Four thousand two hundred and ninetyโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
4291 Four thousand two hundred and ninety oneโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
4292 Four thousand two hundred and ninety twoโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
4293 Four thousand two hundred and ninety threeโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
4294 Four thousand two hundred and ninety fourโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
4295 Four thousand two hundred and ninety fiveโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
4296 Four thousand two hundred and ninety sixโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
4297 Four thousand two hundred and ninety sevenโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
4298 Four thousand two hundred and ninety eightโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
4299 Four thousand two hundred and ninety nineโฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
4300 Four thousand three hundredโฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด สี่​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 4201 ถึง 4300 (Four thousand two hundred and one to Four thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 4301-4400, 4401-4500, 4501-4600, 4601-4700, 4701-4800, 4801-4900, 4901-5000, 5001-5100, 5101-5200, 5201-5300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 4101-4200, 4001-4100, 3901-4000, 3801-3900, 3701-3800, 3601-3700, 3501-3600, 3401-3500, 3301-3400, 3201-3300